Dan­ke De­ut­s­c­hland

Ore­ško­vić vra­ća fo­rum ko­ji je Vr­do­ljak obus­ta­vio 2013. >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BR­NIĆ

Nje­mač­ka nam je za ovu go­di­nu glav­na tar­get-des­ti­na­ci­ja, ka­že Da­mir No­vi­nić iz Agen­ci­je za inves­ti­ci­je

Naj­a­va nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel da će se promp­t­no for­mi­ra­ti po­se­ban “task for­ce” ko­ji bi za ma­nje od dva tjed­na sas­tao ka­ko bi raz­mo­tri­li mo­guć­nos­ti po­bolj­ša­nja gos­po­dar­skih od­no­sa s Hr­vat­skom do­če­ka­na je s ve­li­kim za­ni­ma­njem u Hr­vat­skoj.

No, ka­ko po­jaš­nja­va­ju iz Vla­de i nje­mač­kog ve­le­pos­lans­tva u Za­gre­bu, ni­je ri­ječ o no­vos­ti ne­go o rad­nim sku­pi­na­ma ko­je su us­ta­ljen ko­mu­ni­ka­cij­ski ka­nal i sas­ta­ju se u pra­vi­lu je­dan­put go­diš­nje ka­ko bi dvi­je zem­lje raz­mo­tri­le bi­la­te­ral­ne od­no­se u gos­po­dar­stvu. U raz­go­vo­ru za Hr­vat­ski ra­dio mi­nis­tar vanj­skih Mi­ro Ko­vač is­tak­nuo je da je ta te­ma ma­lo pre­uve­li­ča­na, jer je ri­ječ o ope­ra­tiv­nom ti­je­lu ko­je na ra­zi­ni vi­so­kih služ­be­ni­ka u re­sor­nim mi­nis­tar­stvi­ma pra­ti me­đu os­ta­lim re­ali­za­ci­ju nje­mač­kih inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta u Hr­vat­skoj. Ko­vač je ot­krio i ka­ko je upra­vo on i zas­lu­žan za os­ni­va­nje “task for­cea” još 2010. Da­le­ko važ­ni­jim od to­ga, pak, Ko­vač vi­di oživ­lja­va­nje hr- vat­sko­nje­mač­kog gos­po­dar­skog fo­ru­ma, či­je je odr­ža­va­nje na­jav­lje­no u dru­goj po­lo­vi­ci go­di­ne. Ri­ječ je o sku­po­vi­ma na ko­ji­ma su se uz pred­stav­ni­ke Vla­da, mi­nis­tar­sta­va i ins­ti­tu­ci­ja su­sre­ta­li i gos­po­dar­stve­ni­ci dvi­ju ze­ma­lja.

Tu je prak­su pre­ki­nuo mi­nis­tar gos­po­dar­stva Ivan Vr­do­ljak, a po­s­ljed­nji je pu­ta fo­rum odr­žan u Za­gre­bu ne­ko­li­ko mje­se­ci uoči hr­vat­skog ula­ska u EU 2013. Na ob­nov­lje­nom fo­ru­mu oče­ku­je se da Vla­da Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća po­ka­že oz­bilj­nost u uvo­đe­nju sta­bil­ni­jeg okru­že­nja za pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj, što je go­di­na­ma bio zah­tjev od nje­mač­kih ula­ga­ča. Nje­mač­ka je s 2,56 mi­li­jar­di eura tre­ći ula­gač u Hr­vat­sku, a pr­va je na lis­ti vanj­sko­tr­go­vin­skih part­ne­ra. No, ima po­ten­ci­ja­la za ja­ču su­rad­nju: Ko­vač is­ti­če pri­mjer Slo­ve­ni­je, ko­ja s upo­la ma­nje sta­nov­ni­ka s Nje­mač­kom ima tri pu­ta ra­zvi­je­ni­je gos­po­dar­ske od­no­se od nas.

U raz­go­vo­ru za De­ut­s­c­he Wel­le pre­mi­jer Ore­ško­vić iz­dvo­jio je tri sek­to­ra u ko­ji­ma vi­di mo­guć­nost no­vih nje­mač­kih ula­ga­nja u Hr­vat­sku ener­ge­ti­ku, in­fras­truk­tu­ru i ITsek­tor. Na ko­je toč­no pro­jek­te i inves­ti­to­re Ore­ško­vić ci­lja, ni­je poz­na­to, jer po­s­ljed­njih go­di­na po­ka­zu­je se da nje­mač­ki inves­ti­to­ri u Hr­vat­skoj naj­vi­še ula­žu u ma­nje pro­jek­te u in­dus­tri­ji, te u tr­go­vi­ni i tu­riz­mu. No, da se na Nje­mač­ku oz­bilj­no ra­ču­na u priv­la­če­nju ula­ga­nja, po­t­vr­đu­je i šef Agen­ci­je za inves­ti­ci­je i kon­ku­rent­nost Da­mir No­vi­nić: “Nje­mač­ka nam je za ovu go­di­nu glav­na tar­get­des­ti­na­ci­ja, već smo do­go­vo­ri­li pred­stav­lja­nje mo­guć­nos­ti ula­ga­nja u Hr­vat­skoj na tri lo­ka­ci­je u Nje­mač­koj”, is­ti­če No­vi­nić.

RE­UTERS

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić i nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Angela Mer­kel, ko­ja je naj­a­vi­la 'task for­ce', a on u funk­ci­ji od 2010.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.