EK: Bra­ni­telj­ske pov­las­ti­ce ni­su pra­ved­ne

Po­ru­ka Nak­na­de bra­ni­te­lji­ma do­dje­lju­ju se bez ob­zi­ra na imo­vin­ski cen­zus i bez gor­njih gra­ni­ca, pro­mi­je­ni­te to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV KRAS­NEC/VL

Po­ru­ka Nak­na­de bra­ni­te­lji­ma do­dje­lju­ju se bez ob­zi­ra na imo­vin­ski cen­zus i bez gor­njih gra­ni­ca, pro­mi­je­ni­te to

Ocje­na da sus­tav ni­je ni učin­ko­vit, ni pra­ve­dan do­sad je naj­o­š­tri­ja ocje­na EK o bra­ni­telj­skim pov­las­ti­ca­ma

No­va hr­vat­ska Vla­da još ne­ma mi­nis­tra bra­ni­te­lja, ali je do­bi­la sa­vjet iz Eu­rop­ske ko­mi­si­je o “do­dat­noj kon­so­li­da­ci­ji” bra­ni­telj­skih nak­na­da i ujed­na­ča­va­nju kri­te­ri­ja za pri­ma­nje bra­ni­telj­skih nak­na­da s kri­te­ri­ji­ma ko­ji vri­je­de za dru­ge so­ci­jal­ne nak­na­de.

Uni­ver­zal­ni­ji pris­tup

“Za ne­ke op­će pro­gra­me pri­mje­nju­ju se stro­gi kri­te­ri­ji, me­đu os­ta­lim imo­vin­ski i/ili do­ho­dov­ni cen­zus i gor­nje gra­ni­ce, kao što je slu­čaj sa za­jam­če­nom mi­ni­mal­nom nak­na­dom. U ok­vi­ru os­ta­lih pro­gra­ma, ko­ji su us­mje­re­ni na po­seb­ne ka­te­go­ri­je kao što su bra­ni­te­lji i nji­ho­ve obi­te­lji, pri­mje­nju­je se uni­ver­zal­ni­ji pris­tup”, pi­še u iz­vješ­ću EK o eko­nom­skom nad­zo­ru nad Hr­vat­skom, ko­je je obav­lje­no proš­li tje­dan, ali je ovaj dio, je­di­no mjes­to na sto­ti­njak stra­ni­ca tek­s­ta gdje se spo­mi­nju bra­ni­te­lji, os­tao jav­no ne­za­pa­žen.

“Uni­ver­zal­ni­ji pris­tup” zna­či da se nak­na­de bra­ni­te­lji­ma do­dje­lju­ju bez ob­zi­ra na imo­vin­ski cen­zus i bez gor­njih gra­ni­ca, ba­rem pre­ma miš­lje­nju Ko­mi­si­je ko­ja sa­vje­tu­je hr­vat­skoj Vla­di da se to pro­mi­je­ni.

“Osim to­ga, nak­na­de u ok­vi­ru po­seb­nih pro­gra­ma uglav­nom su vi­še od us­po­re­di­vih nak­na­da ko­je se do­dje­lju­ju u ok­vi­ru op­ćih pro­gra­ma. Sto­ga se či­ni da tre­nu­tač­na struk­tu­ra sus­ta­va ugro­ža­va nje­go­vu učin­ko­vi­tost i u po­gle­du pra­ved­nos­ti i u po­gle­du pri­mje­re­nos­ti. Sta­nje bi se mo­glo po­pra­vi­ti ujed­na­ča­va­njem kri­te­ri­ja pri­hvat­lji­vos­ti i do­dat­nom kon­so­li­da­ci­jom nak­na­da. To se či­ni iz­nim­no po­treb­nim s ob­zi­rom na tre­nu­tač­na fi­skal­na ogra­ni­če­nja i či­nje­ni­cu da se sa­mo nez­na­tan udio pro­ra­ču­na za so­ci­jal­nu skrb tro­ši na naj­u­gro­že­ni­je sku­pi­ne”, za­klju­ču­je se u iz­vješ­ću Ko­mi­si­je.

Pre­vi­še po­seb­nih

U pri­je­vo­du s oprez­nog bi­ro­krat­skog je­zi­ka, ko­ji je kat­kad pi­san ta­ko da po­ru­ka bu­de otvo­re­na za in­ter­pre­ta­ci­je, či­ni se da Ko­mi­si­ja pre­po­ru­ču­je Vla­di pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća da ide upra­vo u onom smje­ru pro­tiv ko­jeg su se u vri­je­me pret­hod­ne Va­de po­bu­ni­li ne­ki od bra­ni­te­lja ko­ji pro­s­vje­du­ju u Sav­skoj uli­ci: u smje­ru za­di­ra­nja u po­seb­na pra­va bra­ni­te­lja. Ocje­na o to­me da tre­nu­tač­ni sus­tav ni­je ni učin­ko­vit, ni pra­ve­dan, ni pri­mje­ren pred­stav­lja do­sad naj­o­š­tri­ju ocje­nu ko­ju je EK na­pi­sa­la o bra­ni­telj­skim pov­las­ti­ca­ma u Hr­vat­skoj. U lanj­skom iz­vješ­ću o Hr­vat­skoj, objav­lje­nom u ve­lja­či 2015., ni­je bi­lo tak­ve ocje­ne, ali je Ko­mi­si­ja i la­ni spo­me­nu­la da mi­ro­vin­ski sus­tav pa­ti od vi­so­kog bro­ja po­seb­nih mi­ro­vi­na, a da su “bra­ni­te­lji i nji­ho­ve obi­te­lji naj­ve­ća sku­pi­na me­đu po­seb­nim umi­rov­lje­ni­ci­ma”.

BOR­NA FILIĆ/ PIXSELL

Po­ru­ka EK ide u smje­ru za­di­ra­nja u po­seb­na pra­va bra­ni­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.