Vuj­čić i Ma­rić slož­ni: Ni­šta od uvo­đe­nja eura pri­je 2020.

Što će re­ći pre­mi­jer? Ti­ho­mir Ore­ško­vić po­ru­čio je da že­li da ula­zak Hr­vat­ske u euro­zo­nu tre­ba bi­ti pro­ve­den za če­ti­ri go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Hr­vat­ska do 2020. go­di­ne ne­će ući u Europ­sku mo­ne­tar­nu uni­ju. Po­ru­ka je to gu­ver­ne­ra Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke upu­će­na dan na­kon što je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić iz­ja­vio da je s gu­ver­ne­rom raz­go­va­rao da se za dvi­je go­di­ne po­kre­ne pro­ces uvo­đe­nja eura, a da za se če­ti­ri pro­ces pro­ve­de do kra­ja.

Vuj­čić je ju­čer ipak po­jas­nio da bi Hr­vat­ska do go­di­ne ko­ju spo­mi­nje mo­gla ući u te­čaj­ni me­ha­ni­zam (Exc­han­ge Ra­te Mec­ha­nism ERM II), što bi, ve­li, bio efek­ti­van po­če­tak pri­pre­ma za uvo­đe­nje za­jed­nič­ke eu­rop­ske va­lu­te.

“Mo­guć­nost uvo­đe­nja eura ovi­si o sprem­nos­ti da oz­bilj­no pris­tu­pi­mo pro­ce­su is­pu­nja­va­nja Na­ci­onal­nog pla­na ko­nver­gen­ci­je i Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi ko­ji­ma bi re­ali­zi­ra­li pret­pos­tav­ke pre­la­ska na eu­ro, pr­vens­tve­no one struk­tur­ne pro­mje­ne ko­je bi omo­gu­ći­le po­ve­ća­nje po­ten­ci­jal­ne sto­pe ras­ta gos­po­dar­stva, re­kao je Vuj­čić i kao naj­ve­ći pro­blem u is­pu­nja­va­nji­va­nje ju 5 nuž­nih kri­te­ri­ja za pre­la­zak na eu­ro uka­zao ma sma­nji­va­nje udje­la jav­nog du­ga u BDP-u ko­ji je sa­da na ra­zi­ni od oko 85%. Pro­ble­ma­ti­ku ula­ska Hr­vat­ske u euro­zo­nu ko­men­ti­rao je ju­čer i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić. Ka­ko pre­no­si tpor­tal.hr, on je i sam re­kao da je o ro­ko­vi­ma te­ško spe­ku­li­ra­ti.

“Pred na­ma je pu­no to­ga što tre­ba­mo is­pu­ni­ti, ne sa­mo kri­te­ri­je iz Ma­as­tric­h­ta, ne­go op­će­ni­to da is­pu­ni­mo cilj, a to je sta­bi­li­za­ci­ja i sma- jav­nog du­ga”, re­kao je Ma­rić, a na kon­kret­no no­vi­nar­sko pi­ta­nje zna­či li to da ni­je re­al­no da će za če­ti­ri go­di­ne do­ći tre­nu­tak za uvo­đe­nje eura, od­go­vo­rio je: “Te­ško je ko­men­ti­ra­ti. Dak­le, si­gur­no ne pri­je 2020. Zna­či, raz­dob­lje na­kon to­ga, o to­me mo­že­mo po­če­ti go­vo­ri­ti”.

Sa­bor­ski zas­tup­nik Mos­ta Ivan Lo­vri­no­vić oci­je­nio je pak da bi uvo­đe­nje eura za ne­ko­li­ko go­di­na bio “ubr­za­ni put pre­ma grč­kom sce­na­ri­ju” i da se ne tre­ba za­li­je­ta­ti.

PA­TRIK MACEK/PIXSELL

Gu­ver­ner HNB-a Boris Vuj­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.