Do­se­gli 85,5 pos­to pro­ci­je­nje­nog BDP-a

Jav­ni dug

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Hr­vat­ski je jav­ni dug, pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB), kra­jem stu­de­nog proš­le go­di­ne iz­no­sio 285,3 mi­li­jar­de ku­na, što pred­stav­lja 85,5 pos­to pro­ci­je­nje­nog BDP-a za 2015., dok je bru­to ino­zem­ni dug is­to­dob­no iz­no­sio 47,2 mi­li­jar­de eura ili 107,7 pos­to BDPa. U od­no­su na lis­to­pad, dug op­će dr­ža­ve u stu­de­nom la­ni je po­ras­tao za 1,5 mi­li­jar­di ku­na ili 0,5 pos­to, dok je na go­diš­njoj ra­zi­ni, pre­ma stu­de­nom 2014., ras­tao za 8,4 mi­li­jar­de ku­na ili 3 pos­to. Iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK) pri­tom is­ti­ču da je sto­pa go­diš­njeg ras­ta jav­nog du­ga od oko 3 pos­to za­bi­lje­že­na dru­gi mje­sec za­re­dom, a te ne­što umje­re­ni­je sto­pe ras­ta, re­zul­tat su ni­žeg os­tva­ri­va­nja pro­ra­čun­skog manj­ka ne­go u pret­hod­noj go­di­ni te či­nje­ni­ce da je u iz­bor­no vri­je­me bi­la ogra­ni­če­na mo­guć­nost stva­ra­nja no­vih obve­za. Po­da­ci za 11 mje­se­ci 2015., pak, po­ka­zu­ju da je jav­ni dug u tom raz­dob­lju ukup­no ras­tao za 5,7 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga 5,1 mi­li­jar­du ku­na za­du­že­njem na unu­tar­njem tr­ži­štu, a 600 mi­li­ju­na ku­na na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma. Pri­tom se, na­vo­de iz HGK, glav­ni­na pri­ras­ta du­ga i da­lje od­no­si na sre­diš­nju dr­ža­vu, či­ji je dug, zbog po­tre­be fi­nan­ci­ra­nja vi­so­kog pro­ra­čun­skog manj­ka, po­ve­ćan za 6,3 mi­li­jar­de ku­na.

“Oče­ku­je­mo da će na kra­ju 2015. iz­nos jav­nog du­ga do­seg­nu­ti ra­zi­nu od pri­bliž­no 86 pos­to BDPa, što je ne­što ni­že od pr­vot­nih oče­ki­va­nja zbog os­tva­ri­va­nja vi­še­ga gos­po­dar­skog ras­ta te dje­lo­mič­nog fi­nan­ci­ra­nja manj­ka dr­ža­ve sred­stvi­ma iz de­po­zi­ta, obli­ko­va­ni­ma pred­fi­nan­ci­ra­njem na kra­ju pret­hod­ne go­di­ne”, ocje­nju­ju iz HGK.

Glav­ni­na pri­ras­ta du­ga i da­lje od­no­si na sre­diš­nju dr­ža­vu is­ti­ču iz HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.