I IN2 bi u po­sao s li­je­ko­vi­ma

Di­rek­ti­va EU Utr­ka za po­sao te­žak mi­li­ju­ne eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Uz tri naj­ja­ča glo­bal­na igra­ča, na na­tje­ča­ju se oče­ku­ju ba­rem dva do­ma­ća pro­izvo­đa­ča sof­tve­ra, IN2 i Tra­de­ti­city

Po­čet­kom ove je­se­ni ras­pi­sat će se po­ziv za do­bav­lja­če sof­tve­ra za se­ri­ja­li­za­ci­ju li­je­ko­va, po­treb­nog za im­ple­men­ta­ci­ju EU Di­rek­ti­ve o kri­vo­tvo­re­nim li­je­ko­vi­ma (FMDFal­si­fi­ed Medi­ci­nes Di­rec­ti­ve). Oče­ku­je se uz­bud­lji­va utr­ka za po­sao vri­je­dan mi­li­ju­ne eura, a uz tri naj­ja­ča glo­bal­na igra­ča, na na­tje­ča­ju se oče­ku­ju ba­rem dva do­ma­ća pro­izvo­đa­ča sof­tve­ra, IN2 i Tra­de­ti­city, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik.

Ka­ko je poz­na­to, sva­ka ku­ti­ja li­je­ka na tr­ži­štu Eu­rop­ske uni­je do ve­lja­če 2019. mo­ra ima­ti si­gur­nos­ne oz­na­ke, za­šti­tu od otva­ra­nja i sus­tav ve­ri­fi­ka­ci­je. Ta­ko­đer, sva­ka pro­izve­de­na ku­ti­ja bit će re­gis­tri­ra­na u na­ci­onal­noj ba­zi li­je­ko­va ko­ja će bi­ti umre­že­na sa za­jed­nič­kom ba­zom na ra­zi­ni EU, a uz po­moć teh­no­lo­gi­je pra­tit će se sva­ki li­jek od iz­la­ska iz tvor­ni­ce do pa­ci­jen­ta. Pro­ces će sto­ga uklju­či­ti us­pos­ta­vu na­ci­onal­ne ba­ze te pri­la­god­bu pro­izvod­nog pro­ce­sa u sva­koj far­ma­ce­ut­skoj kom­pa­ni­ji ko­ja pro­da­je na tr­ži­štu EU, u ovom slu­ča­ju hr­vat­skom tr­ži­štu, uklju­ču­ju­ći i kom­pa­ni­je ko­je pro­izvo­de iz­van EU.

Ka­ko je do­go­vo­re­no iz­me­đu re­gu­la­to­ra i pro­izvo­đa­ča, im­ple­men­ta­ci­ju će fi­nan­ci­ra­ti is­klju­či­vo in­dus­tri­ja, uklju­ču­ju­ći i do­ma­će pro­izvo­đa­če. Iako se tri go­di­ne či­ni kao du­ga­čak rok, ne­ma vre­me­na za gub­lje­nje, tvr­de upu­će­ni. Ka­ko doz­na­je­mo, na ra­zi­ni Hr­vat­ske na pro­jek­tu usko su­ra­đu­ju svi pro­izvo­đa­či, od­no­na­vod­no sno do­ma­ći pro­izvo­đa­či okup­lje­ni u Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca (Be­lu­po, Te­vaPli­va, Kr­ka, JGL, Phar­maS...) te pred­stav­ni­ci stra­nih pro­izvo­đa­ča ino­va­tiv­nih li­je­ko­va okup­lje­ni u udru­zi iF! (Ino­va­tiv­na far­ma­ce­ut­ska ini­ci­ja­ti­va).

Tre­nut­no se usu­gla­ša­va­ju svi de­talj­ni zah­tje­vi ko­je će in­dus­tri­ja ima­ti pre­ma do­bav­lja­či­ma rje­še­nja za im­ple­men­ta­ci­ju Di­rek­ti­ve, pri­je sve­ga pre­ma pro­izvo­đa­či­ma sof­tve­ra. Ka­ko bi či­tav pro­ces bio tran­s­pa­ren­tan, pro­vo­dit će ga no­va nev­la­di­na udru­ga ko­ja bi tre­ba­la bi­ti os­no­va­na do lip­nja ove go­di­ne, i to uz sta­lan nad­zor neo­vis­nog kon­zul­tan­ta ko­ji će pra­ti­ti i pro­ved­bu po­zi­va do­bav­lja­či­ma sof­tve­ra. Po­ziv za IT do­bav­lja­če bi tre­bao iz­a­ći u ruj­nu i pla­ni­ra se da bu­de okon­čan do po­čet­ka 2017. go­di­ne.

Do­ma­će kom­pa­ni­je mo­žda bi mo­gle ima­ti odre­đe­nu pred­nost, pri­je sve­ga ako će jam­či­ti bo­lju ko­ris­nič­ku po­dr­šku, a uz kva­li­te­tu sof­tve­ra pre­sud­na će da­ka­ko bi­ti i ci­je­na. Ka­ko smo već pi­sa­li, pro­izvo­đa­či su već iz­raz­li bo­ja­zan da će ih im­ple­men­ta­ci­ja Di­rek­ti­ve za ne­ke li­je­ko­ve ko­šta­ti vi­še ne­go sam pro­izvod, od­nos­no ukup­no i na de­set­ke mi­li­ju­na eura. To bi pak mo­glo ići na ru­ku me­đu­na­rod­nim igra­či­ma ko­ji si ni­že ci­je­ne mo­gu pri­ušti­ti te­me­ljem vo­lu­me­na, no do­ma­ći pro­izvo­đa­či s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li tvr­de da su nji­ho­va rje­še­nja kva­li­tet­na i po­volj­na. I jed­ni i dru­gi nu­de rje­še­nja u pri­vat­nom clo­ud sus­ta­vu, ali i mo­guć­nost kla­sič­nog li­cen­ci­ra­nja, te is­ti­ču da su nji­ho­va rje­še­nja u skla­du sa stro­gim far­ma­ce­ut­skim stan­dar­di­ma (GAMP5, GMP). Ta­ko­đer nu­de sa­vje­to­va­nje u pri­prem­noj fa­zi pro­jek­ta.

Ka­ko su nam po­t­vr­di­li u IN2 gru­pi, oni na na­tje­čaj iz­la­ze u kon­zor­ci­ju s još dvi­je hr­vat­ske tvrt­ke, a rje­še­nja za se­ri­ja­li­za­ci­ju, od­nos­no pra­će­nje slje­di­vos­ti pro­izvo­da ra­zvi­li su u ok­vi­ru svo­je tvrt­ke IN2­tra­ce. Nji­hov do­ma­ći kon­ku­rent, tvrt­ka Tra­de­ti­city nas­tu­pa u kon­zor­ci­ju s IBMom, no sof­tver je ino­va­ci­ja do­ma­ćih ITo­va­ca, is­ti­če Li­di­ja Po­za­ić Fr­ke­tić, di­rek­to­ri­ca tvrt­ke. Ina­če, Tra­de­ti­city ima am­bi­ci­je ra­di­ti u ci­je­loj re­gi­ji, ali i glo­bal­no, zbog če­ga ima po­druž­ni­ce u SADu, Bra­zi­lu te Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

Na pro­jek­tu za­jed­no ra­de udru­že­ni do­ma­ći pro­izvo­đa­či i pred­stav­ni­ci stra­nih pro­izvo­đa­ča ino­va­tiv­nih li­je­ko­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.