Za Ener­ge­ti­ku dvi­je po­nu­de oz­bilj­ne

Đu­ro Đa­ko­vić Odus­ta­li od pro­da­je Stroj­ne obra­de, ali:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Od tri neo­bve­zu­ju­će po­nu­de za ĐĐ Ener­ge­ti­ku i in­fras­truk­tu­ru u igri su os­ta­la dva po­nu­di­te­lja, kre­će du­bin­sko sni­ma­nje

Kom­pa­ni­ja u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve Đu­ro Đa­ko­vić hol­ding obus­ta­vi­la je pos­tu­pak pro­da­je udje­la u ĐĐ Stroj­noj obra­di. Iz­vi­jes­ti­la je o to­me pre­ko bur­ze, pri­tom na­vo­de­ći i da dru­gi pro­ces u ko­jem pro­da­je go­to­vo 100pos­tot­ni udjel u ĐĐ Ener­ge­ti­ci i in­fras­truk­tu­ri ide da­lje.

Doz­na­je­mo da pos­to­ji mo­guć­nost da ova tvrt­ka pre­uzi­ma­njem za­vr­ši u ru­ka­ma no­vog vlas­ni­ka, a ka­kav će bi­ti is­hod, po­ka­zat će se br­zo, već do lje­ta. Ho­će li, na­ime, bi­ti is­pu­nje­ni uvje­ti za vlas­nič­ku tran­sfor­ma­ci­ju, po­ka­zat će nas­ta­vak pos­tup­ka, u ko­jem se Ener­ge­ti­ka i in­fras­truk­tu­ra otva­ra za du­bin­sko sni­ma­nje, dok raz­go­vo­ri kre­ću s dva po­nu­di­te­lja, po­t­vr­dio nam je pred­sjed­nik Upra­ve ĐĐ hol­din­ga To­mis­lav Mazal.

“Sli­je­di otva­ra­nje tvrt­ke za du­bin­sko sni­ma­nje, na­kon če­ga se oče­ku­ju obve­zu­ju­će po­nu­de, no u sva­kom tre­nut­ku mo­že­mo odus­ta­ti”, ka­že Mazal. Za obje tvrt­ke, ko­je ina­če ne op­te­re­ću­ju pos­lo­va­nje ma­ti­ce, sti­glo je ukup­no pet neo­bve­zu­ju­ćih po­nu­da: dvi­je za Stroj­nu obra­du, no oci­je­nje­ne su kao ne­do­volj­no kva­li­tet­ne da bi pro­da­va­telj ula­zio u dalj­nje raz­go­vo­re, te tri za Ener­ge­ti­ku i in­fras­truk­tu­ru, od ko­jih je na na­ve­de­ni na­čin oci­je­nje­na jed­na po­nu­da.

U igri su os­ta­la dva po­nu­di­te­lja za­in­te­re­si­ra­na za tvrt­ku ko­ja funk­ci­oni­ra kao za­tvo­re­ni dis­tri­bu­cij­ski sus­tav u in­dus­trij­skoj zo­ni ĐĐ, pa sve ko­ji ta­mo pos­lu­ju (80ak tvrt­ki s vi­še od 4000 rad­ni­ka), ops­krb­lju­je stru­jom, pli­nom i os­ta­lom in­fras­truk­tu­rom.

Ovim neo­bve­zu­ju­ćim po­zi­vom dr­žav­na tvrt­ka pr­vi put za­pra­vo tes­ti­ra tr­žiš­ni puls za kup­nju udje­la u tvrt­ka­ma ko­je joj ni­su core biz­nis, ali do­bro pos­lu­ju, a po­ka­zu­je se i da tr­ži­šte re­agi­ra.

SLI­JE­DI OTVA­RA­NJE TVRT­KE ZA DU­BIN­SKO SNI­MA­NJE, NA­KON ČE­GA SE OČE­KU­JU OBVE­ZU­JU­ĆE PO­NU­DE, NO U SVA­KOM TRE­NUT­KU MO­ŽE­MO ODUS­TA­TI, KA­ŽE TO­MIS­LAV MAZAL

Za Stroj­nu obra­du bi­le su sti­gle dvi­je neo­bve­zu­ju­će po­nu­de, no ni­su bi­le do­volj­no kva­li­tet­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.