U Pri­bo­ju pro­izvo­de koč­ni­ce za nje­mač­ka vo­zi­la

Su­rad­nja Kom­pa­ni­ja E. A. Sys­tems otvo­ri­la je po­gon u FAP-ovoj in­dus­trij­skoj zo­ni, a lo­kal­na vlast su­bven­ci­oni­ra­la je rad­na mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sa­mir Rus­te­mo­vić, na­kon 20 go­di­na pro­ve­de­nih u Nje­mač­koj, od­lu­čio se vra­ti­ti u Pri­boj i po­kre­nu­ti pro­izvod­nju di­je­lo­va za sus­ta­ve za ko­če­nje ko­je će ko­ris­ti­ti nje­mač­ka auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja. “Iz Nje­mač­ke do­bi­va­mo vi­še raz­li­či­tih di­je­lo­va na ko­je mi stav­lja­mo do­dat­ne ele­men­te, pa­ki­ra­mo ih i na taj na­čin do­bi­va­mo go­tov pro­izvod”, ka­že Rus­te­mo­vić. Cje­lo­kup­na pro­izvod­nja iz tog pri­boj­skog po­go­na na­mi­je­nje­na je iz­vo­zu.

U tvor­ni­ci tre­nut­no je za­pos­le­no de­vet rad­ni­ka, a za ko­ji dan oče­ku­je se za­poš­lja- va­nje još 50. Po­čet­kom proljeća po­čet će iz­grad­nja ha­le u ko­joj će po­sao na­ći još 100 rad­ni­ka. “Op­ći­na nam je da­la zem­lji­šte u FAP-ovoj in­dus­trij­skoj zo­ni i tu pla­ni­ra­mo iz­gra­di­ti ha­lu u ko­joj će bi­ti za­pos­len ve­ći broj lju­di. Tu će bi­ti smje­šte­ni ve­ći stro­je­vi od pos­to­je­ćih. U no­vom po­go­nu pla­ni­ra­mo pro­vo­di­ti obim­ni­ji pro­gram”, ka­že glav­ni di­rek­tor E. A. Sys­tem­sa Sa­mir Rus­te­mo­vić.

Lo­kal­na upra­va u Pri­bo­ju pre­poz­na­la je zna­čaj ovak­vih pu­du­ze­ća i su­bven­ci­ja­ma po­mo­gla inves­ti­to­ru. “To je pr­va nje­mač­ka inves­ti­ci­ja u Pri­bo­ju na­kon ne­ko­li­ko de­set­lje­ća. Mi smo kao lo­kal­na upra­va iz­aš­li usu­sret i su­bven­ci­oni­ra­li rad­na mes­ta i to će­mo ura­di­ti i s no­vim, jer sma­tra­mo da su ovak­ve kom­pa­ni­je ključ op­s­tan­ka i eko­nom­skog opo­rav­ka Pri­bo­ja”, objas­nio je Kr­sto Ja­nju­še­vić, po­moć­nik pred­sjed­ni­ka op­ći­ne za lo­kal­ni eko­nom­ski ra­zvoj.

Rad­nik De­jan Je­re­mić tvr­di da ono što ovu kom­pa­ni­ju odva­ja od os­ta­lih je­su upra­vo uvje­ti za rad.

“Pra­te­ći naj­no­vi­je stan­dar­de, pra­va rad­ni­ka i sve ono što je po­treb­no za nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje rad­ni­ka u ovak­vim uvje­ti­ma upra­vo je ono što iz­dva­ja ovu tvornicu od os­ta­lih”, re­kao je Je­re­mić.

U PO­GO­NU JE ZA­POS­LE­NO DE­VET RAD­NI­KA, USKO­RO ĆE PO­SAO DO­BI­TI JOŠ 50, A U NO­VOJ HA­LI KO­JA ĆE SE GRA­DI­TI NA PRO­LJE­ĆE ZA­POS­LIT ĆE SE JOŠ 100 OSO­BA

PD

U Pri­bo­ju se skla­pa­ju sus­ta­vi za ko­če­nje ko­je ko­ris­ti nje­mač­ka au­to­in­dus­tri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.