Osi­gu­ra­va­te­lji vi­de Go­ogle kao pri­jet­nju

No­vi tren­do­vi Mla­di bi­ra­ju su­vre­me­na rje­še­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Go­ogle ima sna­žan brend i mo­guć­nost ko­ri­šte­nja po­da­ta­ka o kli­jen­ti­ma, ali ne­će za­to pos­ta­ti osi­gu­ra­va­telj, ka­žu ana­li­ti­ča­ri

Vi­še od 40 pos­to osi­gu­ra­va­te­lja sma­tra Go­ogle po­ten­ci­jal­nom kon­ku­rent­skom pri­jet­njom zbog snaž­nog bren­da i mo­guć­nos­ti ko­ri­šte­nja po­da­ta­ka o kli­jen­ti­ma, po­ka­za­lo je naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje u tom sek­to­ru. Is­tra­ži­va­nje je objav­lje­no u sklo­pu go­diš­njeg iz­vješ­ća Cap­ge­mi­ni­ja o svi­je­tu osi­gu­ra­nja, a po­ka­za­lo je, iz­me­đu os­ta­log, da bi mla­di, mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma okre­nu­ti po­tro­ša­či mo­gli za­obi­ći tra­di­ci­onal­ne osi­gu­ra­va­te­lje i od­lu­či­ti se za “no­vu, okret­ni­ju” kon­ku­ren­ci­ju. Ta­ko je sa­mo 34 pos­to kli­je­na­ta mla­đih od 35 go­di­na iz­vi­jes­ti­lo o po­zi­tiv­nom is­kus­tvu s tra­di­ci­onal­nim osi­gu­ra­va­te­lji­ma, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no me­đu vi­še od 15.000 kli­je­na­ta u 30 ze­ma­lja. si­gu­ra­va­te­lji se u po­s­ljed­nje vri­je­me sve vi­še okre­ću teh­no­lo­gi­ji ka­ko bi do­bi­li vi­še in­for­ma­ci­ja o kli­jen­ti- ma i even­tu­al­no im po­nu­di­li po­volj­ni­je osi­gu­ra­nje. Ta­ko su u seg­men­tu auto­mo­bil­skog osi­gu­ra­nja po­seg­nu­li za te­le­ma­ti­kom, ta­ko­zva­nim “cr­nim ku­ti­ja­ma” u auto­mo­bi­li­ma, ka­ko bi do­bi­li vi­še in­for­ma­ci­ja o sti­lu vož­nje kli­je­na­ta, uz fo­kus na si­gur­nost. Slje­de­će je po­dru­čje in­te­re­sa umre­že­ni dom teh­no­lo­gi­ja ko­ja omo­gu­ću­je da na da­lji­nu is­klju­či­te peć­ni­cu i ti­me iz­bjeg­ne­te po­ten­ci­jal­ni po­žar. Go­ogle je vlas­nik kom­pa­ni­je Nest ko­ja kre­ira sof­tver za umre­ža­va­nje do­ma i mo­gla bi pos­ta­ti od­skoč­na da­ska i za us­lu­ge osi­gu­ra­nja. Ne­ki struč­nja­ci za in­dus­tri­ju osi­gu­ra­nja sum­nja­ju ipak da će teh­no­lo­ške tvrt­ke iz­rav­no ula­zi­ti u pri­lič­no strik­t­no re­gu­li­ran sek­tor osi­gu­ra­nja. Vje­ro­jat­ni­je je da će skla­pa­ti part­ner­stva s osi­gu­ra­va­te­lji­ma. ”Go­ogle ne­će pos­ta­ti osi­gu­ra­va­ju­će druš­tvo”, us­t­vr­dio je Ni­gel Walsh, vo­di­telj bri­tan­skog osi­gu­ra­nja u Cap­ge­mi­ni­ju. No, za­hva­lju­ju­ći pro­izvo­di­ma kao što je Nest “oni su zna­ča­jan dio lan­ca vri­jed­nos­ti u osi­gu­ra­nju zbog ono­ga što zna­ju o po­tro­ša­či­ma”, po­jas­nio je Walsh.

RE­UTERS

Go­ogle­ov Nest mo­gao bi pos­ta­ti od­skoč­na da­ska za us­lu­ge osi­gu­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.