Ako bi­ro­kra­ci­ja ‘ga­zi’ Tom­myja, ka­ko je tek ma­lim po­du­zet­ni­ci­ma

Ana­li­za Pri­ti­sak na po­du­zet­ni­ke O re­ke­tu po­je­di­nih po­rez­ni­ka i in­s­pek­to­ra broj­ni po­du­zet­ni­ci u sta­nju su is­pri­ča­ti si­tu­aci­je te­ško za­mis­li­ve u ure­đe­nim prav­nim sus­ta­vi­ma, ali sve tak­ve pri­če iz­no­se se is­klju­či­vo u če­ti­ri oka i uz jam­s­tvo o šut­nji

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

Dr­žav­ne služ­be­ni­ke pos­lo­žit će u ro­ku tri­če­ti­ri mje­se­ca, ujed­na­čit će se nji­ho­va pra­va, obve­ze i be­ne­fi­ci­je, naj­a­vio je u uto­rak pot­pred­sjed­nik Vla­de RH Bo­žo Pe­trov. Vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja već tjed­ni­ma po­nav­lja man­tru ka­ko na­mje­ra­va žur­no is­tre­ni­ra­ti dr­žav­ne či­nov­ni­ke da bi ko­nač­no pos­ta­li kva­li­te­tan jav­ni ser­vis na us­lu­zi ka­ko po­du­zet­ni­ci­ma ta­ko i ukup­nom gra­đans­tvu.

Slu­čaj split­skog tr­go­vač­kog lan­ca Tom­my, ko­ji je upra­vo na dan is­tu­pa Petrova, ogla­som p(r)ozvao pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća i rav­na­te­lja Po­rez­ne upra­ve Zdrav­ka Zri­nu­ši­ća ne­ka ih za­šti­te, a kroz nji­hov slu­čaj i sve os­ta­le po­du­zet­ni­ke od mno­gih nes­po­sob­nih, ba­ha­tih i ko­rum­pi­ra­nih po­je­di­na­ca iz dr­žav­ne ad­mi­nis­tra­ci­je de­fi­ni­tiv­no je do­šao kao toč­ka na “i” od ko­je ne­ma uz­ma­ka. Vla­da RH i mi­nis­tar­stva mo­ra­ju ofen­ziv­no kre­nu­ti u stva­ra­nje ok­vi­ra ko­ji će du­go­roč­no jam­či­ti prav­nu si­gur­nost svi­ma, a po­je­din­ce ra­di ko­jih je Tom­my pla­tio oglas auto­ma­tiz­mom uz sank­ci­je iz­ba­ci­va­ti iz sus­ta­va.

Tom­my je (za­što ih ne po­hva­li­ti za hra­brost) pr­vi jav­no pro­go­vo­rio o pro­ble­ma­ti­ci o ko­joj već go­di­na­ma bru­je ne sa­mo pos­lov­ni ku­lo­ari. I to na ne­uobi­ča­jen na­čin, pla­tiv­ši oglas u vi­še dnev­nih ti­sko­vi­na što sa­mo svje­do­či ka­ko im je, po onoj na­rod­noj iz­re­ci, do­is­ta “do­go­rje­lo do no­ka­ta”.

Uz na­vod­ni po­rez­ni dug od 10,5 mi­li­ju­na ku­na postavljen im je uvjet pla­ća­nja i za­tez­nih ka­ma­ta u vi­si­ni go­to­vo osam mi­li­ju­na ku­na. Na­ras­lih na taj go­le­mi iz­nos ra­di sa­mo­vo­lje či­nov­ni­ka ko­ji je u lo­kal­nom ure­du Po­rez­ne upra­ve nji­ho­vu žal­bu u la­di­ci dr­žao vi­še od tri go­di­ne.

Na­pla­ću­ju ne­rad

Ta­ko tvr­di split­ski tr­go­vač­ki la­nac. I ne­ma raz­lo­ga ne vje­ro­va­ti mu. Tom­my je pro­tek­lih go­di­na u pos­lov­nim kru­go­vi­ma uglav­nom spo­mi­njan kao tr­go­vac s naj­u­red­ni­jom bi­lan­com te sto­ga i kao vr­lo po­želj­na ak­vi­zi­ci­ja. Za pret­pos­ta­vi­ti je da se ne bi ola­ko igrao s ne­ga­tiv­nim ocje­na­ma o lo­kal­nim po­rez­ni­ci­ma.

O re­ke­tu (za­što ne upo­tri­je­bi­ti tu gru­bu ri­ječ) po­je­di­nih po­rez­ni­ka i in­s­pek­to­ra broj­ni po­du­zet­ni­ci u sta­nju su is­pri­ča­ti si­tu­aci­je te­ško za­mis­li­ve u ure­đe­nim prav­nim sus­ta­vi­ma. Sto­ga ne­ki inves­ti­to­ri još uvi­jek ne raz­miš­lja­ju o ula­ga­nji­ma na ov­daš­njim pros­to­ri­ma prem­da su im za­nim­lji­vi. Na­ža­lost, sve tak­ve pri­če iz­no­se se is­klju­či­vo u če­ti­ri oka i uz vi­še­krat­no po­nov­lje­no jam­s­tvo ka­ko ni iz­ne­se­ne či­nje­ni­ce ni ime po­du­zet­ni­ka ne­će bi­ti “zlo­rab­lje­no”, od­nos­no nig­dje u jav­nos­ti spo­me­nu­to.

Šup­lji za­ko­ni

Na­ime, svi su­go­vor­ni­ci re­dom tvr­de, pro­go­vo­re li jav­no u ne­ga­tiv­nim to­no­vi­ma već slje­de­će ju­tro mo­gu oče­ki­va­ti do­la­zak po­rez­ni­ka ili ne­kog in­s­pek­to­ra. I uz naj­u­red­ni­je pos­lo­va­nje uvi­jek je mo­gu­će, is­ti­ču po­du­zet­ni­ci, pro­na­ći ne­ki de­talj za iz­ri­ca­nje kaz­ne ra­di ma­hom ne­do­re­če­nih za­ko­na ko­je sva­ki dr­žav­ni či­nov­nik tu­ma­či na svoj na­čin. Upra­vo sto­ga od­lu­ku vlas­ni­ka i upra­ve Tom­myja da jav­no pro­go­vo­re o kal­va­ri­ji ko­ju pro­la­ze umjes­to da se ba­ve ra­zvoj­nim pla­no­vi­ma o ko­ji­ma ovi­si ne sa­mo nji­ho­va već i bu­duć­nost 4000 obi­te­lji nji­ho­vih za­pos­le­ni­ka, tre­ba poz­dra­vi­ti i podržati. I pod­sje­ti­ti da je Tom­my naj­ve­ći pos­lo­da­vac u če­ti­ri dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je. Ako se sa sa­mo­vo­ljom dr­žav­ne bi­ro­kra­ci­je ne mo­že rav­no­prav­no no­si­ti ja­ka fi­nan­cij­sko­prav­na eki­pa Tom­myja, ka­ko je tek ma­lim po­du­zet­ni­ci­ma i/ili obrt­ni­ci­ma.

O ci­lja­no (ne)mar­nim po­rez­ni­ci­ma mo­gu po­s­vje­do­či­ti i iz osob­nog is­kus­tva. Unu­tar ka­len­dar­ske go­di­ne od jed­nog pos­lo­dav­ca preš­la sam kod dru­gog. Prem­da ni­sam tra­ži­la po­vrat po­re­za, po­rez­ni­ci su pos­tu­pa­ju­ći, ka­ko vo­le ka­za­ti, po služ­be­noj duž­nos­ti u ba­zi po­da­ta­ka o mo­jim pri­ma­nji­ma naš­li da dr­žav­nom pro­ra­ču­nu du­gu­jem okru­glo sto­ti­nu (100) ku­na. Pos­la­li su uplat­ni­cu i obve­zu sam na­rav­no pod­mi­ri­la da bi ne­du­go po­tom stup sra­ma iz­lis­tan od po­rez­nih duž­ni­ka ot­krio ka­ko su is­to­dob­no mno­gi i po­je­din­ci i tvrt­ke proš­li is­pod “ra­da­ra” po­rez­ni­ka i pro­ra­čun us­kra­ti­li za iz­no­se mjer­lji­ve od mi­li­jun ku­na do vi­še od sto­ti­nu mi­li­ju­na ku­na.

Hr­vat­ske po­li­tič­ke eli­te u sva­kom no­vom man­da­tu is­pi­su­ju sce­na­ri­je, a s nji­ma i za­ko­ne kao da ži­vot po­či­nje tek od ta­da. U pra­vi­lu ni po­du­zet­ni­ci­ma ni aka­dem­skim znal­ci­ma iz po­je­di­nih stru­ka ne os­tav­lja­ju ni vre­me­na ni pros­to­ra za su­če­lja­va­nje ar­gu­me­na­ta. Do­volj­no je pri­sje­ti­ti se iga­ra bez gra­ni­ca s Dr­žav­nim in­s­pek­to­ra­tom, os­no­va­nim kao neo­vis­no tijelo. Pod is­tim kro­vom sve in­s­pek­ci­je su us­pje­le op­s­ta­ti tri man­da­ta. U si­ječ­nju 2014. raz­mrv­lje­ne su po re­sor­nim mi­nis­tar­stvi­ma, uz obraz­lo­že­nje da se ti­me pos­ti­že ušte­da za pro­ra­čun. Efi­kas­nost sus­ta­va is­hi­tre­no je gur­nu­ta na mar­gi­nu. Biv­ši mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na ne­dav­no je pred Od­bo­rom za po­ljo­pri­vre­du u Hr­vat­skom sa­bo­ru priz­nao da je to bi­lo po­greš­no te da sve in­s­pek­ci­je opet tre­ba sta­vi­ti pod is­ti “krov”.

No­vi mo­del

O nas­tu­pu in­s­pek­to­ra svo­je­dob­no je za Pos­lov­ni dnev­nik pro­go­vo­rio član Upra­ve Spa­ra Da­ni­jel Vi­diš. U mje­sec da­na u 25 tr­go­vi­na ima­li su 44 nad­zo­ra. U ve­ći­ni čla­ni­ca EU pro­blem se ne sank­ci­oni­ra kao u RH već kod pr­vog do­la­ska in­s­pek­to­ra. Da­je se rje­še­nje i po­tom svi in­s­pek­to­ri pos­tu­pa­ju jed­na­ko, a kaz­ne se iz­ri­ču tek u dru­gom­tre­ćem do­la­sku uko­li­ko pro­blem ni­je sa­ni­ran. Za ilus­tra­ci­ju je iz­nio da su u RH za su­do­per u mes­ni­ci u tri tr­go­vi­ne mo­ra­li mon­ti­ra­ti raz­li­či­te mo­de­le ra­da. Je­dan in­s­pek­tor je tra­žio sen­zor, dru­gi da se su­do­per uklju­ču­je lak­tom, a tre­ći je in­zis­ti­rao na pe­da­li.

Upra­va Tom­myja iz središnjice Po­rez­ne upra­ve do­bi­la je po­ziv na raz­go­vor. Za na­da­ti se da će to bi­ti pre­kret­ni­ca na ko­joj će ne sa­mo no­vi mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i rav­na­telj Po­rez­ne upra­ve već i ukup­na Vla­da pre­poz­na­ti pro­ble­ma­ti­ku ve­za­nu uz po­rez­ni sus­tav i nad­zor in­s­pek­to­ra ko­ja je go­di­na­ma noć­na mo­ra mno­gih po­du­zet­ni­ka. Te u na­jav­lje­noj re­for­mi jav­ne upra­ve ugra­di­ti mo­del ko­ji će sa­dr­ža­va­ti i na­gra­de i sank­ci­je za os­tva­re­ni uči­nak po­je­di­na­ca.

UPRA­VA TOM­MYJA IZ SREDIŠNJICE PO­REZ­NE UPRA­VE DO­BI­LA JE PO­ZIV NA RAZ­GO­VOR, ZA NA­DA­TI SE DA ĆE TO BI­TI PRE­KRET­NI­CA

BOŽICA BABIĆ

bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr U VE­ĆI­NI ČLA­NI­CA EU PRO­BLEM SE NE SANK­CI­ONI­RA KAO U RH VEĆ KOD PR­VOG DO­LA­SKA IN­S­PEK­TO­RA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.