MIS­LAV GAL­LER, DI­REK­TOR PRO­DA­JE POS­LOV­NIM KO­RIS­NI­CI­MA U VIP­NE­TU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma nu­di­mo pro­izvo­de ko­ji olak­ša­va­ju sva­kod­nev­ni po­sao i omo­gu­ću­ju da se fo­ku­si­ra­ju na svoj “core bu­si­ness’’ dok se mi bri­ne­mo za nji­ho­ve ko­mu­ni­ka­cij­ske po­tre­be. Mul­ti­ta­sking, dos­tup­nost i mo­bil­nost da­nas su nuž­ni u sva­kom pos­lu, a ka­ko bi ko­ris­ni­ci­ma olak­ša­li, ba­rem onaj dio pos­lo­va­nja ko­ji se od­no­si na mo­bil­nost i ko­mu­ni­ka­ci­ju, nu­di­mo im sve na jed­nom mjes­tu: fik­s­ne i mo­bil­ne te­le­fo­ne, stal­ni pris­tup in­ter­ne­tu i pri­je­nos po­da­ta­ka u mo­bil­noj i fik­s­noj mre­ži, kao i ICT us­lu­ge, uklju­ču­ju­ći clo­ud rje­še­nja.

Ko­ri­šte­njem clo­ud rje­še­nja smanjuju se tro­ško­vi, po­da­ci su po­hra­nje­ni u skla­du s naj­vi­šim si­gur­nos­nim stan­dar­di­ma, a uz pris­tup in­ter­ne­tu, pos­lo­va­njem je mo­gu­će uprav­lja­ti s bi­lo ko­jeg mjes­ta iz­van ure­da. U ak­tu­al­noj he­roj­skoj pro­mo­ci­ji us­mje­ri­li smo se na pr­vens­tve­no na ma­le po­du­zet­ni­ke, a nji­ho­ve po­vrat­ne in­for­ma­ci­je uka­zu­ju da ide­mo u do­brom smje­ru. Po­ti­če­mo i pre­poz­na­je­mo ino­va­tiv­nost te smo proš­le go­di­ne u su­rad­nji s do­ma­ćom strat-up tvrt­kom Agri­vi u po­nu­du clo­ud us­lu­ga dos­tup­nih na Vip clo­ud mar­ke­tu (Clo­ud­mar­ket.vip.hr) uvr­sti­li svjet­ski priz­na­to i na­gra­đi­va­no Agri­vi rje­še­nje za uprav­lja­nje po­ljo­pri­vre­dom.

Rje­še­nje omo­gu­ću­je pa­met­no uprav­lja­nje po­ljo­pri­vred­nim pro­ce­si­ma te po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma i vlas­ni­ci­ma OPG-a po­ma­že osi­gu­ra­ti ve­ću pro­duk­tiv­nost i pro­fi­ta­bil­nost pro­izvod­nje. Ovom su­rad­njom po­mo­gli smo start-up kom­pa­ni­ji da pla­si­ra pro­izvod na tr­ži­šte, a na­šim ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ći­li da bu­du ino­va­to­ri me­đu svo­jom kon­ku­ren­ci­jom ko­ris­te­ći vr­hun­ske pro­izvo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.