Tek star­ta­ju, a iz Ir­ske ih već za­su­li upi­ti­ma za pa­ke­te

Slo­ven­ski star­tup Eurosender ušao na na­še tr­ži­šte s us­lu­ga­ma dos­ta­ve 70% jef­ti­ni­jim od kla­sič­nih

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - VA­LEN­TI­NA WI­ES­NER-MI­JIĆ/VL va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Ci­lja­ju i na ma­le i sred­nje tvrt­ke ko­je su iz­voz­no ori­jen­ti­ra­ne, dos­ta­va je za njih još po­volj­ni­ja ne­go za gra­đa­ne, mo­gu sla­ti i pa­le­te

Vra­ćao sam se sa stu­di­ja iz Polj­ske u Ljub­lja­nu i na­šao u pros­to­ri­ji pu­noj prt­lja­ge. Tra­žio sam po in­ter­ne­tu po­god­nu dos­ta­vu, ali za ne­ko­ga tko tu us­lu­gu tre­ba jed­no­krat­no ni­je bi­lo adek­vat­nog rje­še­nja. I ro­di­la se ide­ja, ot­krio je Tim Po­toč­nik, je­dan od os­ni­va­ča i di­rek­tor tvrt­ke Eurosender.

Na tr­ži­šta 27 europ­skih ze­ma­lja uš­li su s us­lu­ga­ma dos­ta­ve, čak 70% je­fi­ni­jim od kla­sič­nih dos­tav­nih ka­na­la, a ju­čer se taj slo­ven­ski star­tup ko­ji je ra­zvio pos­lo­va­nje uz po­moć nje­mač­kog ak­ce­le­ra­to­ra ProSi­ebenSat 1 pred­sta­vio hr­vat­skoj jav­nos­ti.

“Ima­mo ve­lik broj po­ši­lja­ka pa nam je lak­še is­pre­go­va­ra­ti ci­je­nu s ve­li­kim dos­tav­nim tvrt­ka­ma ko­je ina­če ra­de uglav­nom s dru­gim pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma i ne mo­gu tro­ši­ti vri­je­me na in­di­vi­du­al­ne kli­jen­te”, od­go­vo­rio je Po­toč­nik na pi­ta­nje ka­ko je mo­gu­će da dos­ta­va nji­ho­va pa­ke­ta ili torbe do 20 kg sto­ji 29,99 eura, dok je uobi­ča­je­na ci­je­na dos­ta­ve oko 150 eura za is­te ga­ba­ri­te.

Na­še im je tr­ži­šte za­nim­lji­vo jer ja­ko pu­no hr­vat­skih gra­đa­na ima rod­bi­nu u europ­skim zem­lja­ma, po­naj­pri­je Nje­mač­koj, Aus­tri­ji i Ita­li­ji, no ono što ih je ne­ma­lo iz­ne­na­di­lo jest broj upi­ta iz Ir­ske, u ko­ju se u po­s­ljed­nje vri­je­me is­e­li­lo pu­no na­še rad­ne sna­ge. Ci­lja­na sku­pi­na su im i ma­le i sred­nje tvrt­ke ko­je su iz­voz­no ori­jen­ti­ra­ne jer pru­ža­ju us­lu­ge dos­ta­ve i za njih po još po­volj­ni­jim ci­je­na­ma ne­go za gra­đa­ne, a mo­gu­će je sla­ti i pa­le­te.

U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, ot­kad su po­kre­nu­li tvrt­ku, pro­da­ja im kvar­tal­no ras­te oko 40 pos­to. “Ima­mo asis­ten­ci­ju i na hr­vat­skom je­zi­ku, a dos­ta­va do­la­zi u ro­ku od dva do tri rad­na da­na iz ci­je­le Eu­ro­pe. Pre­ko ve­li­kih dos­tav­nih služ­bi rok je ne­što kra­ći, dan ili dva, no ci­je­na se za is­tu us­lu­gu pe­nje i na 2875 ku­na u od­no­su na na­ših 137 ku­na”, is­ti­če Rok Jarc, me­na­džer Eu­ro­sen­de­ra za Hr­vat­sku. Bez ob­zi­ra ko­ja dos­tav­na tvrt­ka pre­uz­me us­lu­gu, uvje­ti su im je­dins­tve­ni, a ako se po­ja­ve pro­ble­mi s pri­je­vo­zom, re­agi­ra­ju uime kup­ca. Pre­ko svo­je web stra­ni­ce do­dje­lju­ju sva­kom kup­cu dos­tav­nu tvrt­ku kroz vr­lo jed­nos­tav­nu pro­ce­du­ru. U Hr­vat­skoj im se re­gis­tri­ra­lo već ne­ko­li­ko sto­ti­na po­du­ze­ća ko­ja sva­kod­nev­no ko­ris­te dos­tav­ne us­lu­ge, a naj­po­pu­lar­ni­je dos­tav­ne ru­te su pre­ma Nje­mač­koj, Ir­skoj i Bel­gi­ji.

S. STRUKIĆ/PIX

Tim Po­toč­nik, je­dan od os­ni­va­ča i di­rek­tor tvrt­ke Eurosender, i Rok Jarc, me­na­džer za Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.