Kao uvjet u jav­nu na­ba­vu sta­vi­ti i ko­lek­tiv­ni ugo­vor

Incijativa HUP i HGK tra­že no­va, po­šte­ni­ja pra­vi­la igre u jav­nim na­tje­ča­ji­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­tim, da kri­te­ri­ji za oda­bir ne bu­de naj­ni­ža ci­je­na, što je do­sa­daš­nja prak­sa, ne­go da ci­je­na bu­de je­dan od kri­te­ri­ja, ali u kom­bi­na­ci­ji sa eko­nom­ski naj­po­volj­ni­jim uvje­ti­ma za jav­ne na­ru­či­te­lje.

Ri­ječ je o rje­še­nju ko­je već pos­to­ji u za­ko­nu, ali ga jav­ni na­ru­či­te­lji ne ko­ris­te, naj­vi­še zbog nez­na­nja, ne­ma­ra i li­ni­je ma­njeg ot­po­ra jer je naj­ni­ža ci­je­na jed­nos­tav­ni­ja. No, op­će je miš­lje­nje da se nje­zi­nom pri­mje­nom stva­ra naj­vi­še ne­re­da, a HUPov­ci to tvr­de pu­ne dvi­je go­di­ne. Ka­ko objaš­nja­va naš su­go­vor­nik, ako po­nu­da znat­no od­stu­pa od pro­sječ­ne ci­je­ne, pri­mje­ri­ce 20ak pos­to, on­da je si­gur­no ri­ječ o dam­pin­gu ko­ji iz­a­zi­va ne­red jer se kas­ni­je u pos­tup­ku pro­ved­be pro­jek­ta to na ne­ki na­čin mo­ra na­dok­na­di­ti. Na taj na­čin na kra­ju manj­ka nov­ca, pa se ne mo­že pla­ti­ti rad­ni­ke ili po­rez dr­ža­vi, od­nos­no objekt se iz­ve­de nek­va­li­tet­no ili se ugo­vo­re­ni ra­do­vi ne oba­ve u ci­je­los­ti.

U kri­te­ri­je spo­sob­nos­ti po­nu­di­te­lja sto­ga tre­ba­ju za­kon­skim pu­tem ući još dva os­nov­na uvje­ta oko če­ga se svi sla­že­mo, po­t­vr­dio je i pred­sjed­nik HUP-ove Udru­ge pos­lo­da­va­ca u gra­di­telj­stvu Mir­ko Ha­bi­ja­nec, ina­če pred­sjed­nik kri­že­vač­kog Rad­ni­ka. “Pre­ma pred­me­tu na­ba­ve po­nu­kul­ta­tiv­ni

PRE­MA PRED­ME­TU NA­BA­VE PONUDITELJ BI MO­RAO IMA­TI ODRE­ĐE­NI BROJ STAL­NO ZA­POS­LE­NIH U RH M. Ha­bi­ja­nec HUP

di­telj bi mo­rao ima­ti odre­đe­ni broj stal­no za­pos­le­nih rad­ni­ka te po­šti­va­ti ta­ri­fe iz gran­skih ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra, što se do­ka­zu­je do­ku­men­ta­ci­jom na zah­tjev na­ru­či­te­lja.

U od­no­su na do­sa­daš­nju prak­su, to je ve­li­ka raz­li­ka jer da­nas broj za­pos­le­nih ni­je obve­zan uvjet, dok ovo dru­go - gran­ski ko­lek­tiv­ni ugo­vor fa- je uvjet ko­jeg u pra­vi­lu ni­je­dan na­ru­či­telj, ko­li­ko je poz­na­to, ni­je pro­pi­sao jer to ne mo­gu­će kon­to­li­ra­ti”, ka­že Ha­bi­ja­nec. U gra­di­telj­stvu je kon­kret­no sta­nje do­dat­no okr­nje­no, kad je biv­ša mi­nis­tri­ca uki­nu­la licence ko­je se u EU zo­vu, ka­že Ha­bi­ja­nec, kla­si­fi­ka­ci­je gra­đe­vin­skih tvrt­ki, od­nos­no ra­do­va, na os­no­vu ko­jih je poz­na­to ko­je objek­te mo­gu ra­di­ti. On tvr­di da svi sma­tra­ju da se to ni­je smje­lo uči­ni­ti dok se ne do­ne­se na­ci­onal­na kla­si­fi­ka­ci­ja. Na­ime, pre­ko tog ins­tu­tu­ta zna­lo bi se s ko­li­ko rad­ni­ka ras­po­la­že odre­đe­ni ponuditelj te što je spo­so­ban ra­di­ti. Kla­si­fi­ka­ci­ja se u EU kon­tro­li­ra pre­ko us­ta­no­va ko­je mo­gu bi­ti li­cen­ci­ra­ne od stra­ne dr­ža­ve, a Ha­bi­ja­nec ot­kri­va i što je za­jed­nič­ki pri­jed­log za no­vu Vla­du, od ko­je se ge­ne­ral­no oče­ku­je vi­še slu­ha.

“Pred­la­že­mo da to ra­di HGK, a za­jed­no sa sin­di­ka­tom i HU­Pom, jer Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva ne­ma ka­dro­ve. Da su na sna­zi kod nas, po mo­de­lu Nje­mač­ke ko­ji sad pred­la­že­mo na sna­zi bi­li ovi uvje­ti, ni­kad se ne bi mo­gli na­tje­ca­ti te do­bi­ti po­sao mno­gi jer bi mo­ra­li ima­ti lju­de za­pos­le­ne u Hr­vat­skoj. Na­ša gra­đe­vin­ska ope­ra­ti­va je do­volj­na ja­ka, i mo­že na­pra­vi­ti gra­đe­vin­ske pro­jek­te u RH”, po­ru­čje Ha­bi­ja­nec.

GORAN JAKUŠ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.