U Sa­bo­ru oš­tro po Vuj­či­ću i HNB-u

Mo­ne­tar­na po­li­ti­ka u 2014.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ras­pra­va

o iz­vješ­ću o ra­du HNBa za 2014. pre­tvo­ri­la se u palj­bu po gu­ver­ne­ru Bo­ri­su Vuj­či­ću i sre­diš­njoj ban­ci u Sa­bo­ru. “HNB je ins­tru­men­ti­ma mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke po­du­pi­rao po­bolj­ša­nje uvje­ta fi­nan­ci­ra­nja dr­ža­ve, ba­na­ka i pri­vat­nog sek­to­ra te po­ti­cao kre­di­ti­ra­nje na do­ma­ćem tr­ži­štu uz odr­ža­va­nje sta­bil­nos­ti no­mi­nal­nog te­ča­ja ku­ne pre­ma eu­ru, kao ključ­nog pre­du­vje­ta za oču­va­nje fi­nan­cij­ske sta­bil­nos­ti”, is­tak­nuo je Vuj­čić i us­t­vr­dio da je HNB is­pu­nio za­da­ću. U ras­pra­vi ko­ja je us­li­je­di­la zas­tup­ni­ci ni­su bi­ra­li ri­je­či pa su sa­bor­ni­com le­tje­le ži­vo­pis­ne kri­ti­ke od ma­će­hin­skog od­no­sa pre­ma gra­đa­ni­ma, do us­kli­ka da je HNB mje­njač­ni­ca, a ku­na tek smok­vin list. Mos­tov Ivan Lo­vri­no­vić pri­go­vo­rio je da se “sta­bil­nost te­ča­ja odr­ža­va pri­mar­no za­du­ži­va­njem u ino­zem­s­tvu, a to je kao da bo­les­ni­ka odr­ža­va­te stal­nim tran­sfu­zi­ja­ma da bu­de u kon­di­ci­ji”. Ivo Je­lu­šić iz SDPa kri­ti­zi­rao je “ma­će­hin­ski, pa i pod­cje­nji­vač­ki od­nos HNBa, čes­to pu­ta iz­rab­lji­vač­ki” za­klju­čiv­ši da je “na dje­lu fi­nan­cij­ski neo­ko­lo­ni­ja­li­zam”. Iako mu je sta­bil­nost ba­na­ka za­kon­ska za­da­ća, biv­ši mi­nis­tar Gor­dan Ma­ras sma­tra da HNB “ne mo­že šti­ti in­te­re­se ban­kar­skog sek­to­ra i ne vo­di­ti ra­ču­na o gos­po­dar­stvu i gra­đa­ni­ma”, a Vilibor Sinčić iz Ži­vog zi­da da HNB ni­je ni hr­vat­ska, ni narodna, ni središnja, a ni­ti je ban­ka već mje­njač­ni­ca. Prem­da je Vla­da iz­vješ­ću da­la ze­le­no svje­tlo, HDZov Goran Ma­rić u svom sti­lu je za­klju­čio da ono ne mo­že do­bi­ti pro­laz­nu ocje­nu (i) zbog pa­da kre­di­ta tvrt­ka­ma, za što je kriv­nju ta­ko­đer pro­na­šao na adre­si sre­diš­nje ban­ke.

PA­TRIK MACEK/PIXSELL

Gu­ver­ner Boris Vuj­čić us­t­vr­dio da je HNB odr­žao sta­bil­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.