Pro­izvo­đa­či­ma mli­je­ka žur­no is­pla­ti­ti potpore, ali i po­moć EU

Udru­že­ni apel PDV-u u ci­je­ni mli­je­ka pre­pus­ti­ti po­ljo­pri­vred­nim gos­po­dar­stvi­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Far­me­ri udru­že­ni u PO ‘Dra­va-Sa­va’ i UPO Cen­tar Si­men­ta­lac po­nu­di­li re­cept za rje­ša­va­nje ak­tu­al­ne kri­ze u sek­to­ru mlje­kar­stva

Iz­me­đu 2015. i 2009. ot­kup mli­je­ka u Hr­vat­skoj pao je sa 675 na 513 ti­su­ća to­na, dok je broj far­mi sma­njen sa 18 na 8 ti­su­ća. To je do­ve­lo do go­le­mog uvo­za mli­ječ­nih pro­izvo­da, po­se­bi­ce u po­s­ljed­njih godinudvije, kad su ru­ski em­bar­go i pad na­rudž­bi iz Ki­ne u europ­skim dr­ža­va­ma na­go­mi­la­li ne­vi­đe­ne za­li­he ru­še­ći dra­ma­tič­no ci­je­ne. Tr­ži­šte RH pre­pla­vi­li su pro­izvo­di po dam­pin­škim ci­je­na­ma (li­tra traj­nog mli­je­ka za 0,30 eura ili ki­lo­gram gaude za ma­nje od tri eura, što ne po­kri­va ni ot­kup­ni tro­šak svje­žeg mli­je­ka) pri­je­te­ći dalj­njem pa­du pro­izvod­nje i nes­tan­ku far­mi.

Re­cept ka­ko za­us­ta­vi­ti naj­no­vi­je po­gub­no uru­ša­va­nje sek­to­ra mlje­kar­stva da­le su pro­izvo­đač­ke or­ga­ni­za­ci­je (PO) Dra­vaSa­va i UPO Cen­tar Si­men­ta­lac, ko­je okup­lja­ju mlje­ka­re iz vi­še žu­pa­ni­ja s ukup­nom go­diš­njom pro­izvod­njom ve­ćom od 22 ti­su­će to­na mli­je­ka. Prem­da su od no­ve eki­pe u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de do­bi­li po­t­vr­du da će se ak­tiv­no uklju­či­ti u rje­ša­va­nje pro­ble­ma­ti­ke, jav­nim upo­zo­re­njem že­le da­ti do­dat- nu te­ži­nu svo­jim zah­tje­vi­ma, is­ti­ču Ma­ri­na Ivan­čan i Mi­ros­lav Ko­vač iz POa.

Od Vla­de RH tra­že žur­nu is­pla­tu svih ka­te­go­ri­ja pot­po­ra od­mah po pri­hva­ća­nju dr­žav­nog pro­ra­ču­na, ali i in­ter­vent­nu pot­po­ru odo­bre­nu RH iz fon­do­va EU još je­se­nas od 1,8 mi­li­ju­na eura, na ko­je se iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na tre­ba do­da­ti još to­li­ko, a kraj­nji rok za is­pla­tu je li­panj ili se no­vac vra­ća u Bruxel­les. Na lis­ti pri­ori­tet­nih zah­tje­va je i pre­pu­šta­nju PDVa u ci­je­ni mli­je­ka pro­izvo­đa­či­ma mli­je­ka te tran­s­pa­rent­na pro­ved­ba ugo­vor­nih od­no­sa na tr­ži­štu mli­je­ka. Ri­ječ je o tzv. mli­ječ­nom pa­ke­tu, gdje pre­ra­đi­vač­ka in­dus­tri­ja ima obve­zu ti­je­kom go­di­ne po­što­va­ti ugo­vo­re­ne ko­li­či­ne i ot­kup­nu ci­je­nu. Zah­ti­je­va­ju ja­či in­s­pek­cij­ski nad­zor tr­ži­šta s te­ži­štem na kva­li­te­tu mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da na po­li­ca­ma tr­go­vi­na, uz jav­na iz­vješ­ći­va­nja i uvo­đe­nje pra­vi­la o dek­la­ri­ra­nju pro­izvo­da ko­ja jas­no upu­ću­ju na sa­dr­žaj i kva­li­te­tu, ali i po­dri­je­tlo. Tre­ba, ka­žu, pro­vje­ri­ti i pro­ces iz­da­va­nja zna­ka “Mli­je­ko hr­vat­skih far­mi“te iz­mi­je­ni­ti pra­vil­nik o kak­vo­ći svje­žeg si­ro­vog mli­je­ka ko­ji je usvo­jen još 2000. Tra­že da se što pri­je usvo­ji i ko­deks do­bre tr­go­vač­ke prak­se, ka­kav ima­ju mno­ge čla­ni­ce EU.

Mi­nis­tar­stvo mlje­ka­ra­ma ko­je ima­ju za­li­he mo­ra po­mo­ći da do­bi­ju in­ter­vent­nu pot­po­ru iz EU te da kroz vri­jed­nost ko­ju do­bi­ju pro­por­ci­onal­no odr­že ot­kup­ne ci­je­ne mli­je­ka. To bi, sma­tra­ju Ivan­čan i Ko­vač, omo­gu­ći­lo da se do­ka­že pos­to­ja­nje vo­lje za so­li­dar­no rje­ša­va­nje pro­ble­ma. Od mi­nis­tra Da­vo­ra Ro­mi­ća oče­ku­ju da što pri­je ri­je­ši broj­ne po­gre­ške ve­za­ne uz ne­dav­nu do­dje­lu dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta sto­ča­ri­ma, ne­pro­ved­bu pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja, ali i is­pla­tu za­os­ta­lih i za­ko­nom ut­vr­đe­nih pot­po­ra iz 2012. te­ških vi­še od 70 mi­li­ju­na ku­na.

Mi­nis­tar­stvo mlje­ka­ra­ma mo­ra po­mo­ći pri do­bi­va­nju pot­po­ru iz EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.