Ho­tel Va­ra­ždin pos­ta­je lje­či­liš­ni ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce

Ula­žu 30,7 mi­li­ju­na ku­na u ho­te­le Va­ra­ždin i Sla­ven u Sel­cu te u ho­tel Omo­ri­ka u Crik­ve­ni­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Crik­ve­nič­ka tu­ris­tič­ka tvrt­ka Ja­dran do po­čet­ka tu­ris­tič­ke se­zo­ne ula­že ukup­no 30,7 mi­li­ju­na ku­na u ho­te­le Va­ra­ždin i Sla­ven u Sel­cu te u ho­tel Omo­ri­ka u Crik­ve­ni­ci, obja­vi­li su u če­t­vr­tak iz Ja­dra­na. Ula­ga­nje se di­je­lom fi­nan­ci­ra iz zaj­ma Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR) u iz­no­su od 17,4 mi­li­ju­na ku­na i s ka­mat­nom sto­pom od tri pos­to, dok se 13,2 mi­li­ju­na ku­na fi­nan­ci­ra iz vlas­ti­tih sred­sta­va Ja­dra­na. Od ukup­nog iz­no­sa, naj­ve­ći će se dio u iz­no­su od 22,2 mi­li­ju­na ku­na ulo­ži­ti u pot­pu­nu adap­ta­ci­ju i opre­ma­nje ho­te­la Va­ra­ždin. U ho­tel Omo­ri­ka ulo­žit će se 7,8 mi­li­ju­na ku­na, a u ho­tel Sla­ven 700 ti­su­ća ku­na. Iz Ja­dra­na na­gla­ša­va­ju da će ho­tel Va­ra­ždin bi­ti po­sve adap­ti­ran te naj­av­lju­ju nje­go­vo re­po­zi­ci­oni­ra­nje u di­je­lu zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma. Zbog po­di­za­nja ka­te­go­ri­je na če­ti­ri zvjez­di­ce, broj so­ba bit će sma­njen sa 175 na 152. Vri­jed­nost ra­do­va je 18,2 mi­li­ju­na ku­na, a do­dat­nih če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na ulo­žit će se u opre­ma­nje ho­te­la Va­ra­ždin, ko­ji bi za otva­ra­nje tre­bao bi­ti spre­man 1. sr­p­nja.

U Ja­dra­nu pla­ni­ra­ju su­rad­nju sa spe­ci­ja­lis­tič­kim part­ne­rom za zdrav­s­tve­ne us­lu­ge, ko­ji na tr­ži­štu ima ra­zvi­je­nu eks­per­ti­zu i tra­di­ci­ju u po­dru­čju zdrav­lja, re­ha­bi­li­ta­ci­je i lje­po­te. Sto­ga će se, ka­ko naj­av­lju­ju, u idu­ćem raz­dob­lju us­mje­ri­ti na pro­na­la­zak tak­vog part­ne­ra i do­go­vor o za­jed­nič­kom ra­zvo­ju po­nu­de ho­te­la Va­ra­ždin. Pred­sjed­nik Upra­ve Ja­dra­na Di­no Ma­nes­tar pod­sje­ća da je proš­log mje­se­ca usvo­jen Stra­te­ški plan ra­zvo­ja Ja­dra­na i da je po­če­lo os­tva­ri­va­nje nje­go­vih ci­lje­va, pr­vens­tve­no u di­je­lu zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma.

PD

Ja­dran ob­nav­lja­ju s 18,2 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.