Onli­ne rje­ša­va­nje spo­ro­va i na hr­vat­skom

Pos­tig­nut ve­lik ko­rak u omo­gu­ća­va­nju ši­re­nja onli­ne tr­go­vi­ne me­đu hr­vat­skim po­tro­ša­či­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO / EUROPSKA UNIJA - TO­MIS­LAV OHAREK

Na hr­vat­ske tr­gov­ce se još ni­je mo­gu­će ža­li­ti pre­ko plat­for­me za rje­ša­va­nje spo­ro­va

Još u trav­nju proš­le go­di­ne hr­vat­ska zas­tup­ni­ca u Od­bo­ru za unu­tar­nje tr­ži­šte i za­šti­tu po­tro­ša­ča Bi­lja­na Bor­zan je pi­sme­nim pu­tem upo­zo­ri­la Ko­mi­si­ju na po­tre­bu os­tva­re­nja je­zič­ne rav­no­prav­nos­ti na ser­vi­si­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je pri­je us­pos­ta­ve eu­rop­ske plat­for­me za rje­ša­va­nje onli­ne spo­ro­va.

Br­zo do rje­še­nja

“Mo­ju ini­ci­ja­ti­vu po­du­pr­la je i Eu­rop­ska mre­ža za rav­no­prav­nost je­zi­ka (ELEN) ko­ja tvr­di čak 290 mi­li­ju­na gra­đa­na ne mo­že pris­tu­pi­ti ser­vi­si­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je zbog je­zič­nih ba­ri­je­ra. Za­to sam po­seb­no sret­na što je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja us­pos­ta­vi­la ser­vis za onli­ne pri­tuž­be i na hr­vat­skom je­zi­ku, prem­da ne u ro­ko­vi­ma ko­ji su pr­vot­no bi­li odre­đe­ni”, ka­za­la nam je Bor­zan.

Europ­ski par­la­ment je još u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne iz­gla­sao do­pu­ne Ured­be o uvo­đe­nju eu­rop­skog pos­tup­ka za spo­ro­ve ma­le vri­jed­nos­ti na ko­jem se ba­zi­ra plat­for­ma. Me­ha­ni­zam za rje­ša­va­nje ma­lih pre­ko­gra­nič­nih pri­tuž­bi na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je je vr­lo jed­nos­ta­van. Ošte­će­na stra­na is­pu­ni onli­ne for­mu­lar ko­ji se auto­mat­ski upu­ću­je na nad­lež­no tijelo.

Uko­li­ko su po­treb­na sas­lu­ša­nja odvijaju se pre­ko skypea ka­ko bi se sma­nji­li tro­ško­vi. Ka­da se do­ne­se od­lu­ka, ona se jed­nos­tav­no is­prin­ta i mo­že pro­ves­ti u bi­lo ko­joj zem­lji čla­ni­ci Eu­rop­ske uni­je. “Iz­gla­sa­li smo da tro­šak pro­ce­sa ne smi­je bi­ti ve­ći od 10% iz­no­sa oko ko­jeg se spo­ri (mak­si­mal­no 5000 eura), a pro­sje­ku je za rje­ša­va­nje pred­me­ta po­treb­no naj­vi­še 90 da­na. Oko 70 pos­to europ­skih po­tro­ša­ča ko­ji su ko­ris­ti­li no­vi sus­tav je za­do­volj­no, a po­lo­vi­ca mis­li da je plat­for­ma vr­lo jed­nos­tav­na za ko­ri­šte­nje ”, ka­že eu­ro par­la­ment ar­ka Bor­zan. Plat­for­ma us­to ra­di i u ko­rist tr­go­va­ca. Na­ime, ako pri­mje­ri­ce tr­go­vac is­po­ru­či ro­bu u dru­gu dr­ža­vu čla­ni­cu Eu­rop­ske uni­je, a ne mo­že se po­tom na­pla­ti­ti, na­dok­na­du za šte­tu ko­ju je pre­tr­pio mo­že tra­ži­ti ovim mehanizmom. Pro­cje­na ka­ko će se oko 50 pos­to nji­ho­vih tuž­bi mo­ći rje­ša­va­ti kroz ovaj sus­tav.

“Oko 60 pos­to po­tro­ša­ča se ne osje­ća si­gur­no pri­li­kom onli­ne ku­po­vi­ne. Je­zič­ne ba­ri­je­re su dru­gi naj­češ­ći raz­log odus­ta­ja­nja od in­ter­net ku­po­vi­ne. Sma­tram da je us­pos­tav­lja­nje sve­obu­hvat­nog sus­ta­va za onli­ne pri­tuž­be ko­je će svo­jom efi­kas­noš­ću ja­ča­ti po­vje­re­nje po­tro­ša­ča zna­ča­jan pre­du­vjet za rast di­gi­tal­ne eko­no­mi­je i po­s­lje­dič­no rast BDPa EU”, za­klju­či­la je Bor­zan.

Do lip­nja ula­ze svi

Os­ta­lo je ne­ko­li­ko dr­ža­va na či­je se tr­gov­ce ni­je mo­gu­će ža­li­ti pre­ko plat­for­me ra­di spo­rog usva­ja­nje eu­rop­ske le­gis­la­ti­ve (Hr­vat­ska, Li­tva, Luk­sem­burg, Mal­ta, Nje­mač­ka, Polj­ska, Ru­munj­ska, Slo­ve­ni­ja, Špa­njol­ska).

Una­toč to­me, po­tro­ša­či iz tih dr­ža­va mo­gu ne­sme­ta­no ko­ris­ti­ti no­vi sus­tav. Za na­ve­de­ne dr­ža­ve po­tro­ša­či mo­gu svo­ju žal­bu kao i do sa­da upu­ti­ti Europ­skim po­tro­šač­kim cen­tri­ma. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pre­dvi­đa da će do lip­nja svi tr­gov­ci bi­ti obu­hva­će­ni plat­for­mom.

PLAT­FOR­MA RA­DI I U KO­RIST TR­GO­VA­CA

KO­JI SE NA­KON IS­PO­RU­KE RO­BE U DRU­GU DR­ŽA­VU ČLA­NI­CU EU NE MO­GU NA­PLA­TI­TI, NAK­NA­DU ZA PRETRPLJENU ŠTE­TU MO­GU TRA­ŽI­TI OVIM MEHANIZMOM

PD

Zas­tup­ni­ca u Eu­rop­skom par­la­men­tu Bi­lja­na Bor­zan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.