Po­du­zet­ni­ci sa­mi naj­bo­lje zna­ju tko je me­đu nji­ma naj­iz­vr­s­ni­ji

Ga­brić, Ću­ro, Za­rić, Jo­vi­čić, uoči 3. Re­gi­onal­nom sum­mi­tu po­du­zet­ni­ka Sred­nje i Ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe “300 naj­bo­ljih” go­vo­re o po­du­zet­niš­tvu u re­gi­ji, na­gra­di za naj­bo­lje ma­le tvrt­ke te po­du­zet­nič­koj mre­ži

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - IVA DEDO re­dak­cij@pos­lov­ni.hr

Usu­sret 3. Re­gi­onal­nom sum­mi­tu po­du­zet­ni­ka Sred­nje i Ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe “300 naj­bo­ljih”, ko­ji se odvi­ja od 4. do 6. ožuj­ka u Du­brov­ni­ku, raz­go­va­ra­li smo sa če­tve­ro čel­nih lju­di Me­đu­na­rod­nog eko­nom­skog fo­ru­ma “Per­s­pek­ti­ve”, or­ga­ni­za­to­ra do­ga­đa­nja: of­ta­mo­lo­gom, prof. dr. Ni­ki­com Ga­bri­ćem iz Za­gre­ba, pred­sjed­nik Pro­gram­skog od­bo­ra Mef per­s­pek­ti­ve te vlas­ni­kom Kli­ni­ke Svje­tlost; eko­no­mis­tom i po­du­zet­ni­kom Vin­kom M. Ću­ro, pred­sjed­ni­kom Uprav­nog od­bo­ra; pro­fe­so­rom be­ograd­skog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta dr. Si­ni­šom Za­ri­ćem, ujed­no čla­nom Uprav­nog od­bo­ra i pred­sjed­ni­kom Me­đu­na­rod­nog ko­mi­te­ta za do­dje­lu na­gra­da za do­pri­nos ra­zvo­ju po­du­zet­niš­tva “Stva­ra­te­lji za sto­lje­ća”, te prof. dr. Ju­gos­la­vom Jo­vi­či­ćem, pro­rek­to­rom za me­đu­na­rod­ne od­no­se na Uni­ver­zi­te­tu Trav­nik u Sa­ra­je­vu, čla­nom Uprav­nog od­bo­ra i pred­sjed­ni­kom Pro­gram­skog sa­vje­ta Sum­mi­ta.

Što Vas je uop­će na­ve­lo da se upus­ti­te u po­du­zet­nič­ke vo­de?

GA­BRIĆ: Spoz­na­ja ka­ko is­to­dob­no, kao li­ječ­nik, ali i po­du­zet­nik mo­gu do­pri­ni­je­ti ra­zvo­ju, po­tom una­p­rje­đe­nju li­ječ­nič­ke prak­se ali i druš­tva u cje­li­ni. Da­nas sam jed­na­ko po­sve­ćen li­ječ­nič­kom i poduzetničkom po­zi­vu.

ĆU­RO: Jed­nos­tav­no, iz­a­zo­vi i po­tre­ba da se osob­no oku­šam u tr­žiš­nim vo­da­ma. Pri­je ne­što vi­še od dva i pol de­set­lje­ća na­pus­tio sam ugo­dan i do­bro pla­će­ni po­sao u dr­žav­noj ins­ti­tu­ci­ji i za­plo­vio po­du­zet­nič­kim vo­da­ma. Te vo­de, kao što vi­di­te, te­ku i da­nas...

Na­ve­di­te tri naj­važ­ni­je vje­šti­ne ko­je mo­ra po­sje­do­va­ti us­pje­šan po­du­zet­nik? Če­mu bis­te naj­vi­še atri­bu­ira­li svoj us­pjeh?

GA­BRIĆ: Upor­nost pri­je sve­ga. Za­tim zna­nje te stal­no is­tra­ži­va­nje. Ta­ko­đer, neo­s­po­ri­va zas­lu­ga mog us­pje­ha pri­pa­da fo­ku­su, po­sve­će­nos­ti, stras­ti i vi­zi­ji.

ĆU­RO: Zna­nje je te­melj sve­ga i ono se po­dra­zu­mi­je­va. Sva­ki čo­vjek, a po­du­zet­nik po­seb­no, zbog svestranosti po­zi­ci­je na ko­joj se na­la­zi, mo­ra sva­kim da­nom uči­ti. Ra­zvoj kre­ativ­nos­ti do­la­zi uz zna­nje i stal­no uče­nje. Na­po­ran rad, ra­zvoj ti­mo­va i od­nos pre­ma lju­di­ma ta­ko­đer je te­melj us­pješ­nog po­du­zet­niš­tva.

Ka­ko se uop­će ro­di­la ide­ja o Me­đu­na­rod­nom eko­nom­skom fo­ru­mu Per­s­pek­ti­ve?

JO­VI­ČIĆ: Me­đu­na­rod­ni eko­nom­ski fo­rum “Per­s­pek­ti­ve” os­no­van je još 1997. go­di­ne. Sli­je­de­će go­di­ne obi­lje­žit će­mo ve­li­kih dva de­set­lje­ća do­is­ta us­pješ­nog ra­da. Do­go­di­lo se to na jed­nom ve­li­kom me­đu­na­rod­nom eko­nom­skom sku­pu u BiH. Na­dah­nu­ti su­di­oni­ci, pred­stav­ni­ci Eu­rop­ske ko­mi­si­je, Svjet­ske ban­ke, USAIDa i dru­gih pri­sut­nih ins­ti­tu­ci­ja, ini­ci­ra­li su da se, u to­me ra­zvoj­nom pos­trat­nom pe­ri­odu u re­gi­ji, os­nu­je je­dan fo­rum, sa ko­je­ga bi se re­dov­no “čuo glas” eko­no­mis­ta, po­du­zet­ni­ka i me­na­dže­ra o ra­zvoj­nim ci­lje­vi­ma i mo­guć­nos­ti­ma. Ta­ko je pri­ča kre­nu­la...

Ko­ja su va­še pri­mar­ne ak­tiv­nos­ti i če­mu stre­mi­te?

ZA­RIĆ: U po­s­ljed­nje vri­je­me, od­mah na­kon obi­lje­ža­va­nja 15 go­di­na ra­da, Fo­rum Per­s­pek­ti­ve je do­ži­vjeo iz­vjes­nu tran­sfor­ma­ci­ju, pri­la­god­bu oče­ki­va­nji­ma no­vo­ga (tr­žiš­nog) vre­me­na i re­di­zajn sve­ga što smo sma­tra­li da tre­ba mi­je­nja­ti. Ra­di­li smo mno­go. Kao je­dan od os­nov­nih ci­lje­va bu­du­ćeg dje­lo­va­nja pred se­be smo pos­ta­vi­li pro­mo­ci­ju i pru­ža­nje do­pri­no­sa ra­zvo­ju po­du­zet­niš­tva. Vr­lo br­zo, ne­ko­li­ko de­se­ta­ka čla­no­va Fo­ru­ma, na če­lu sa Uprav­nim od­bo­rom kao ko­or­di­na­to­rom, kre­ira­lo je čak ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta ko­ji će do­pri­no­si­ti upra­vo to­mu. To su ovi pro­jek­ti ko­je će­mo upra­vo, u ožuj­ku, re­ali­zi­ra­ti u Du­brov­ni­ku. Me­đu nji­ma pred­nja­či Re­gi­onal­ni sa­mit po­du­zet­ni­ka, ali za­jed­no sa pro­jek­tom “Stva­ra­te­lji za sto­lje­ća”, Mre­žom mla­dih po­du­zet­ni­ka ko­joj smo da­li fu­tu­ris­tič­ki na­ziv “4E – Eko­no­mi­ja, energija, eko­lo­gi­ja, eu­ro­pa”. To da­je pu­nu cje­li­nu i smi­sao. Za sa­da ba­rem, opre­dje­lje­nje je da nam Du­brov­nik bu­de du­go­roč­na des­ti­na­ci­ja.

ĆU­RO: ...os­ni­va­nje Ins­ti­tu­ta za po­du­zet­niš­tvo, po­tom Po­du­zet­nič­ke aka­de­mi­je kao i po­du­zet­nič­kog kam­pa nas če­ka od 2017.

Ko­li­ko du­go vam je tre­ba­lo da iz­gra­di­te us­pješ­nu po­du­zet­nič­ku mre­žu?

ĆU­RO: Ne mno­go, za­hva­lju­ju­ći za­is­ta na­por­nom ra­du lju­di iz Upra­ve Per­s­pek­ti­va. On je po­dra­zu­mi­je­vao nat­pro­sječ­nu kre­ativ­nost i umješ­nost u ko­mu­ni­ci­ra­nju sa poduzetničkom za­jed­ni­com. Iz Du­brov­ni­ka se sve vo­di i ko­or­di­ni­ra, ali re­zul­ta­te na te­re­nu po­ka­zu­je­mo svi, od nas čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra, pre­ko na­ših na­ci­onal­nih taj­ni­ka u Hr­vat­skoj, BiH, Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri, do su­rad­ni­ka u Slo­ve­ni­ji, Nje­mač­koj, Švi­car­skoj, Aus­tri­ji, Ma­ke­do­ni­ji, Ko­so­vu. Ima­mo, dak­le: na­ci­onal­ne taj­ni­ke u če­ti­ri zem­lje, ak­tiv­ne čla­no­ve na­ših pro­jek­t­nih ti­je­la u pet­na­es­tak ze­ma­lja, am­ba­sa­do­re i pro­mo­to­re “Po­ve­lje za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva” u ne­ko­li­ko ze­ma­lja itd. Sve­ukup­no, rad svih nas do sa­da je re­zul­ti­rao for­mi­ra­njem po­du­zet­nič­ke obi­te­lji ko­ja “no­si pre­zi­me” Per­s­pek­ti­ve, od čak 1200 čla­no­va.

Je­dan od vi­do­va va­ših ak­tiv­nos­ti je odvi­ja­nje Re­gi­onal­nog sum­mi­ta po­du­zet­ni­ka Sred­nje i Ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe “300 naj­bo­ljih”. Re­ci­te nam ne­što o to­me?!

JO­VI­ČIĆ: Sum­mit je za­miš­ljen kao mjes­to gdje će se jed­nom go­diš­nje okup­lja­ti us­pješ­ni po­du­zet­ni­ci, ka­ko bi raz­mje­nji­va­li is­kus­tva te svo­ja zna­nja i is­kus­tva, na je­dan or­ga­ni­zi­ran na­čin, te ih pre­no­si­li na mla­đe. Za­to, uz Sam­mit, ima­mo i Mre­žu mla­dih po­du­zet­ni­ka, od­nos­no Fo­rum za bu­du­će po­du­zet­ni­ke.

Sum­mit je već na proš­lo­go­diš­njem, dru­gom za­sje­da­nju, usvo­jio i Po­ve­lju za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva či­me že­li­mo bi­ti stal­no pri­sut­ni u jav­nos­ti, me­đu dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma, čak me­đu gra­đa­ni­ma. Tom Po­ve­ljom ne­pres­ta­no uka­zu­je­mo na zna­čaj po­du­zet­niš­tva. To je ot­pri­li­ke mi­si­ja na­še­ga Sum­mi­ta po­du­zet­ni­ka ko­ju do sad dos­ta us­pješ­no os­tva­ru­je­mo.

Ovo­go­diš­nji Sum­mit će oku­pi­ti ne­ka o dna j pro­mi­nent­ni j ih po­du­zet­nič­kih ime­na u re­gi­ji, ko­jim kri­te­ri­jem se vo­di­te pri oda­bi­ru naj­us­pješ­ni­jeg me­đu nji­ma?

GA­BRIĆ: Objek­tiv­no, ni­je mo­gu­će oda­bra­ti naj­bo­ljeg me­đu ti­su­ća­ma do­brih. To nam i ni­je cilj. Naš ko­rek­tan i na­po­ran rad, ugled ko­jeg uži­va­mo u pos­lov­noj za­jed­ni­ci, jas­ni ci­lje­vi te že­lja da druš­tvo mi­je­nja­mo na bo­lje, pre­poz­na­ti su kod mno­gih po­du­zet­ni­ka u re­gi­ji i oni se ra­do uklju­ču­ju u na­še ak­tiv­nos­ti. Čes­to se za ne­ke od tih ak­tiv­nos­ti “če­ka u re­du”.

Stvo­ri­li smo am­bi­jent da po­du­zet­ni­ci tra­že nas. Ove go­di­ne for­mi­rat će­mo i Klub la­ure­ata “Stva­ra­te­lji za sto­lje­ća” ko­ji će u sa­mom po­čet­ku ima­ti pre­ko sto­ti­nu vr­lo ugled­nih čla­no­va iz vi­še ze­ma­lja. Taj Klub pre­dvo­dit će je­dan od naj­u­gled­ni­jih pri­vred­ni­ka i po­du­zet­ni­ka Ma­ke­do­ni­je, ovog pros­to­ra uop­će, Sve­to­zar Ja­nev­ski. Os­nov­na za­da­ća Klu­ba bit će nje­go­vo ši­re­nje, kao i ši­re­nje po­ru­ke o zna­ča­ju i sna­zi po­du­zet­niš­tva. Klub, u ko­je­mu sje­di sto­ti­nu ugled­nih po­du­zet­ni­ka, la­ko će iden­ti­fi­ci­ra­ti naj­bo­lje me­đu naj­bo­lji­ma. Po­du­zet­ni­ci sa­mi naj­bo­lje zna­ju tko su oni ko­ji su me­đu nji­ma naj­iz­vr­s­ni­ji.

Je­su li dr­žav­na ti­je­la pre­poz­na­la va­šu ini­ci­ja­ti­vu?

ZA­RIĆ: Ne os­la­nja­mo se mno­go na dr­žav­na ti­je­la. Od­nos­no, ka­da bi is­prav­no gle­da­li, po­du­zet­ni­ci su ti ko­ji po­ma­žu dr­ža­vu. Fo­rum Per­s­pek­ti­ve kao ta­kav ima odre­đe­nu po­dr­šku, u onoj mje­ri u ko­joj ju oče­ku­je­mo.

SVA­KI ČO­VJEK, A PO­DU­ZET­NIK PO­SEB­NO, ZBOG SVESTRANOSTI PO­ZI­CI­JE NA KO­JOJ SE NA­LA­ZI, MO­RA SVA­KIM DA­NOM UČI­TI. RA­ZVOJ KRE­ATIV­NOS­TI DO­LA­ZI UZ ZNA­NJE I STAL­NO UČE­NJE

PD

Or­ga­ni­za­to­ri kon­fe­ren­ci­je ko­ja se u Du­brov­ni­ku odr­ža­va od 4. do 6. ožuj­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.