Tön­ni­es do­la­zi u Sr­bi­ju, a ci­je­ne me­sa u EU pa­da­ju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U Nje­mač­koj je proš­log tjed­na ci­je­na svinj­skih po­lo­vi­ca pa­la za se­dam cen­ti, a ci­je­lo je tr­ži­šte kliz­nu­lo na­ni­že

Na­kon FAP- a, biv­šeg sr­p­skog di­va auto­in­dus­tri­je, oko či­jeg se spa­ša­va­nja an­ga­ži­rao sam vrh dr­ža­ve, pre­mi­jer Vu­čić i pred­sjed­nik Ni­ko­lić, ali od sve­ga ni­je bi­lo ni­šta i tvor­ni­ca će za­vr­ši­ti u ste­ča­ju, mo­gu­će je da će Vu­čić, pred par­la­men­tar­ne iz­bo­re ko­ji su na­jav­lje­ni za 24. trav­nja, do­ži­vje­ti još je­dan gos­po­dar­ski po­raz. Na­ime, bri­tan­ski pos­lov­ni list The We­ek­ly Tri­bu­ne obja­vio je tekst o raz­go­vo­ri­ma Cle­men­sa Tön­ni­esa, pr­vog čo­vje­ka nje­mač­ke kom­pa­ni­je Tön­ni­es, s pre­mi­je­rom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem, u ko­jem se na­vo­di da se o inves­ti­ci­ji­ma te kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji raz­go­va­ra u tre­nut­ku ka­da zna­čaj­no pa­da­ju ci­je­ne me­sa u Nje­mač­koj i dru­gim europ­skim zem­lja­ma.

Ta­ko se u uvod­nom di­je­lu tek­s­ta na­vo­di da je u tjed­nu u ko­joj je Nje­mač­ka snizila ci­je­ne pro­izvo­đa­či­ma za se­dam cen­ti, je­dan od naj­ve­ćih nje­mač­kih pre­ra­đi­va­ča naj­a­vio pla­no­ve za inves­ti­ci­je u pro­izvod­nju u Sr­bi­ji, s ci­ljem da do­seg­ne uz­goj če­ti­ri mi­li­ju­na svi­nja go­diš­nje, pre­no­si por­tal Agro­smart.

Ugo­vo­re­na pro­izvod­nja

“Na­daj­mo se da Tön­ni­eso­vo pos­lo­va­nje uli­je­va po­ve­re­nje da će po­traž­nja za iz­vo­zom svi­nja pro­izve­de­nih u Eu­ro­pi zna­čaj­no po­ras­ti, a ne da će sa­mo pre­se­li­ti dio pos­lo­va­nja u zem­lju u ko­joj su ni­ži tro­ško­vi pro­izvod­nje”, pi­še u tek­s­tu.

The We­ek­ly Tri­bu­ne je na­veo da je poz­na­to ka­ko je de­set far­mi u fa­zi pla­ni­ra­nja i da bi se još to­li­ko mo­glo iz­gra­di­ti, a pret­pos­tav­ka je da će lo­kal­ni pro­izvo­đa­či ta­ko­đe bi­ti uklju­če­ni, što vje­ro­vat­no zna­či da će ove no­ve je­di­ni­ce uz­ga­ja­ti svi­nje ko­ji će bi­ti pla­si­ra­ne u ugo­vo­re­nu pro­izvod­nju.

List je na­veo ka­ko je u Nje­mač­koj proš­log tjed­na ci­je­na svinj­skih po­lo­vi­ca pa­la za se­dam cen­ti, te da je ci­je­lo tr­ži­šte kre­nu­lo na­ni­že. Utješ­no je, do­da­je se, što je bel­gij­ska ci­je­na pa­la sa­mo 2,6 euro­cen­ti, što go­vo­ri o to­me da sta­nje u Nje­mač­koj ne­će du­go tra­ja­ti.

Objaš­nja­va se i to da je Clemens Tön­ni­es re­kao da ne na­mje­ra­va iz­ba­ci­ti sr­p­ske farmere iz pos­la i da že­li ohra­bri­ti in­dus­tri­ju svi­nja i iz­voz. “Tön­ni­es ne do­la­zi sma­nji­ti do­ma­ću pro­izvod­nju već je pri­pre­mi­ti za iz­voz. Mi iz­vo­zi-

VLAS­NIK KOM­PA­NI­JE CLEMENS TÖN­NI­ES RE­KAO DA NE NA­MJE­RA­VA IZ­BA­CI­TI SR­P­SKE FARMERE IZ POS­LA I DA ŽE­LI OHRA­BRI­TI IN­DUS­TRI­JU SVI­NJA I IZ­VOZ

mo u 98 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta i ima­mo 16 iz­voz­nih pred­stav­ni­šta­va, ko­ja će bi­ti u po­zi­ci­ji da iz­vo­ze sr­p­sko me­so”, re­kao je vlas­nik jed­ne od naj­ve­ćih europ­skih mes­nih in­dus­tri­ja. Bri­tan­ski list na­vo­di ka­ko je po­tr­b­no 135.000 kr­ma­ča da se pro­izve­de če­ti­ri mi­li­ju­na tov­lje­ni­ka go­diš­nje, što bi zna­čaj­no po­ve­ća­lo europ­ski stoč­ni fond.

“Pos­to­ji, ta­ko­đer, i pi­ta­nje tri mi­li­ju­na svi­nja ko­je Sr­bi­ja tre­nut­no pro­izvo­di, iako po­da­ci iz 2014. go­di­ne po­ka­zu­ju da je vi­še od po­lo­vi­ne svi­nja doš­lo s far­mi ko­je da­ju ma­nje od ti­su­ću tov­lje­ni­ka“, na­vo­di se u tek­s­tu The We­ek­ly Tri­bu­nea.

Po­bu­na sr­p­skih ra­ta­ra

S dru­ge stra­ne, sr­p­ski far­me­ri, po­seb­no u Ba­na­tu, uz­ne­mi­re­ni su zbog naj­a­ve do­la­ska nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča me­sa Tön­ni­esa, te se pro­ti­ve iz­da­va­nju pod za­kup i prodaji dr­žav­ne zem­lje stran­ci­ma. Iz­ra­ču­na­li su da će nje­mač­kom pro­izvo­đa­ču za naj­av­lje­nu pro­izvod­nju tre­ba­ti 15.000 hek­ta­ra zem­lje. Sma­tra­ju da do­ma­ći ra­ta­ri mo­gu po­di­ći far­me i to­vi­ti svi­nje, a od Tön­ni­esa bi ra­di­je oče­ki­va­li ugo­vo­re o ko­ope­ra­ci­ji i po­di­za­nje kla­oni­ca u Sr­bi­ji.

Ka­ko će za­vr­ši­ti ci­je­la pri­ča, te­ško je pre­dvi­dje­ti, po­seb­no u pre­diz­bor­no vri­je­me. Vje­ro­jat­no je da će Vu­čić, kao iz­vjes­tan po­bjed­nik još jed­nih iz­bo­ra, spor­nu od­lu­ku o su­rad­nji s Tön­ni­esom mu­dro od­go­di­ti za vri­je­me pos­li­je iz­bo­ra.

FOTOLIA

Mo­že li nje­mač­ka kom­pa­ni­ja uni­šti­ti do­ma­ću pro­izvod­nju svi­nja u Sr­bi­ji?

Alek­san­dar Vu­čić osob­no se an­ga­ži­rao oko do­la­ska Ni­je­ma­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.