Ter­mo­elek­tra­ne i rud­ni­ci u RS to­nu uve­li­ke gu­bit­ke

Sve go­re Ri­TE Gac­ko proš­le go­di­ne za­bi­lje­žio je mi­nus od oko 86,4 mi­li­ju­na ku­na, dok je Ri­TE Ug­lje­vik­bio u gu­bit­ku od 72,8 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Rudnik i ter­mo­elek­tra­na Gac­ko u RS os­tva­rio je proš­le go­din gu­bi­tak od 21,6 mi­li­ju­na ma­ra­ka (oko 86,4 mil. ku­na), što go­vo­ri o oz­bilj­nom po­gor­ša­nju pos­lo­va­nja te kom­pa­ni­je u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, ka­da je mi­nus iz­no­sio 9,9 mi­li­ju­na KM. Aku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak Ri­TE Gac­ko na kra­ju proš­le go­di­ne do­seg­nuo je 26,5 mi­li­ju­na ma­ra­ka, pi­še por­tal Ca­pi­tal.ba.

Iz fi­nan­cij­skog iz­vje­šta­ja Ri­TE Gac­ko za proš­lu go­di­nu vi­di se da su pri­ho­di zna­čaj­no sma­nje­ni u od­no­su na 2014. go­di­nu, dok su ra­sho­di po­ve­ća­ni, di­je­lom za­hva­lju­ći za­poš­lja­va­nju ve­li­kog bro­ja no­vih rad­ni­ka. Pro­sje­čan broj za­po- sle­nih na kra­ju 2015. go­di­ne u Ri­TE Gac­ko iz­no­sio je 1754, dok je go­di­nu da­na ra­ni­je bio 1681 rad­nik.

Ukup­ni pri­ho­di Ri­TE Gac­ko la­ni su iz­no­si­li 116 mi­li­ju­na ma­ra­ka, dok su 2014. bi­li go­to­vo de­set mi­li­ju­na ve­ći i iz­no­si­li su 125 mi­li­ju­na KM. S dru­ge stra­ne, ukup­ni ra­sho­di po­du­ze­ća u 2015. su po­ve­ća­ni za 3,5 mi­li­ju­na i to sa 134,9 mi­li­ju­na u 2014. go­di­ni, na 138,5 mi­li­ju­na KM proš­le go­di­ne.

Ukup­ne obve­ze kom­pa­ni­je iz­no­se 90,9 mi­li­ju­na ma­ra­ka i za 12 mi­li­ju­na su ve­će u od­no­su na 2014. go­di­nu. Od to­ga, du­go­roč­ne obve­ze iz­no­se 28 mi­li­ju­na, a krat­ko­roč­ne 62,9 mi­li­ju­na ma­ra­ka.

UKUP­NI PRI­HO­DI RI­TE GAC­KO LA­NI SU IZ­NO­SI­LI 116 MI­LI­JU­NA MA­RA­KA, DOK SU 2014. BI­LI GO­TO­VO DE­SET MI­LI­JU­NA VE­ĆI

I dru­gi rudnik i ter­mo­elek­tra­na iz sas­ta­va Elek­tro­pri­vre­de RS – Ri­TE Ug­lje­vik proš­lu go­di­nu za­vr­šio je s gu­bit­kom od 18,2 mi­li­ju­na KM. U od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, Ri­TE Ug­lje­vik je po­ve­ćao gu­bi­tak za čak 7,2 mi­li­ju­na ma­ra­ka. Ne­ga­ti­van fi­nan­cij­ski re­zul­tat os­tva­ren je i us­to što je Ri­TE Ug­lje­vik u 2015. go­di­ni os­tva­rio pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je od 1,752.352 me­ga­vat­sa­ti, što je na ra­zi­ni re­ba­lan­sa za 2015. i s či­me ta kom­pa­ni­ja su­dje­lu­je u pro­izvod­nji elek­trič­ne ener­gi­je na ra­zi­ni Elek­tro­pri­vre­de RS su­dje­lu­je sa 32 pos­to. Upra­va Ug­lje­vi­ka tvr­di da gu­bi­tak ni­je po­s­lje­di­ca ne­iz­vr­še­nja pro­izvod­nih za­da­ta­ka.

PD

Ug­lje­vik je u 2015. pro­izveo 1,752.352 me­ga­vat­sa­ti stru­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.