Uz­bu­na zbog pre­mje­šta­nja golf te­re­na

Ur­ba­ni­zam Golf igra­li­še na be­ograd­skoj Adi Ci­ga­nli­ji pre­mje­šta se u uda­lje­no na­se­lje Bor­ča

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Golf te­re­ni s be­ograd­ske Ade Ci­ga­nli­je mo­gli bi bi­ti pre­se­lje­ni u uda­lje­no grad­sko na­se­lje Bor­ču, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Na­crt pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je za po­dru­čje Ma­ki­ša i oko­li­ne, ko­jim je pre­po­ru­če­no iz­mje­šta­nje tog spor­ta s atrak­tiv­ne lo­ka­ci­je zbog na­vod­nog “utje­ca­ja na kva­li­tet pod­zem­nih vo­da”, uz­bur­kao je stras­ti u Be­ogra­du, a ulje na va­tru je do­lio pri­jed­log Ge­ne­ral­nog ur­ba­nis­tič­kog pla­na ko­jim su golf te­re­ni pre­dvi­đe­ni na li­je­voj oba­li Du­na­va, objaš­nja­va list.

Pre­ma tim pla­no­vi­ma, os­no­vat će se zo­ne sa sa­dr­ža­ji­ma za raz­li­či­te obli­ke re­kre­aci­je i spor­to­va na vo­di, pa ta­ko i golf. No­vi gol­fer­ski kom­pleks pla­ni­ran je u zo­ni za­pad­no od SRC Bor­ča, od­nos­no od te­re­na BSK Bor­ča. U me­đu­vre­me­nu, u za­šti­tu sr­p­skih gol­fe­ra i nji­ho­vog kom­plek­sa na Adi Ci­ga­nli­ji stao je i glav­ni taj­nik Eu­rop­skog golf udru­že­nja Ric­hard He­ath, ko­ji se obra­tio gra­do­na­čel­ni­ku Be­ogra­da Si­ni­ši Ma­lom, iz­ra­ziv­ši ve­li­ku za­bri­nu­tost zbog naj­av­lje­nog iz­mje­šta­nja igrališta.

“Ne­ko­li­ko važ­nih tur­ni­ra na­la­zi se u služ­be­nom ka­len­da­ru Eu­rop­ske golf aso­ci­ja­ci­je, a svi se igra­ju na te­re­ni­ma Golf klu­ba Be­ograd na Adi Ci­ga­nli­ji”, is­ti­če u do­pi­su Ric­hard He­ath. “Svi oni će se od ove se­zo­ne bo­do­va­ti za Svjet­sku ran­glis­tu, zbog če­ga bi za­tva­ra­nje Golf klu­ba Be­ograd i uk­la­nja­nje glav­nih golf te­re­na u Sr­bi­ji pred­stav­lja­lo veliki ko­rak una­trag”, tvr­di He­ath.

U pi­smu čel­ni­ka Eu­rop­ske golf aso­ci­ja­ci­je na­gla­ša­va se i veliki rast po­pu­lar­nos­ti gol­fa u Sr­bi­ji, upra­vo za­hva­lju­ju­ći ra­du klu­ba na Adi Cu­ga­nli­ji.

PIXSELL

U za­šti­tu Ade Ci­ga­nli­je sta­la i Eu­rop­ska golf

aso­ci­ja­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.