Stu­den­ti ino­va­to­ri osmis­li­li 3D di­gi­ta­li­za­tor

Osvo­ji­li su zla­to u Nür­n­ber­gu u kon­ku­ren­ci­ji 800 su­di­oni­ka iz 40-ak ze­ma­lja

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI Dnevnik - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Uz po­moć men­to­ra od opre­me iz fa­kul­tet­skog la­bo­ra­to­ri­ja stu­den­ti su osmis­li­li 3D di­gi­ta­li­za­tor

Stu­den­ti Alen Bri­tvić i De­jan Ćur­čić, pod men­tor­skom pa­li­com pro­fe­so­ra To­mis­la­va Pav­li­ca, osmis­li­li su 3D di­gi­ta­li­za­tor. Ovi mla­di ino­va­to­ri iz Vi­so­ke teh­nič­ke ško­le Bjelovar pred­sta­vi­li su se jav­nos­ti na na­tje­ca­nju ino­va­to­ra u Za­gre­bu, na sa­jam ARCA u sklo­pu Da­na ino­va­tiv­nih ide­ja, gdje su osvo­ji­li pr­vu na­gra­du te osi­gu­ra­li put i smje­štaj na na­tje­ca­nju iENA 2015 u Nür­n­ber­gu, što je po­kri­la HGK, a u Nje­mač­koj su ta­ko­đer osvo­ji­li zla­to, i to u kon­ku­ren­ci­ji ve­ćoj od 800 su­di­oni­ka iz če­tr­de­se­tak ze­ma­lja.

“Na ide­ju smo doš­li ti­je­kom ra­di­oni­ce adi­tiv­ne teh­no­lo­gi­je gdje smo uči­li o 3D ske­ne­ri­ma i doš­li na ide­ju da na­pra­vi­mo svoj ske­ner od opre­me ko­ju po­sje­du­je­mo u na­šem la­bo­su, a na pro­jekt smo ra­di­li u sklo­pu Stu­dent­sko teh­no­lo­ško po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra u slo­bod­no vri­je­me, toč­ni­je kad ni­smo ima­li nas­ta­vu i vi­ken­di­ma, ta­ko da se odu­ži­lo na sko­ro go­di­nu da­na”, po­jaš­nja­va­ju Alen Bri­tvić i De­jan Ćur­čić.

Ka­ko ka­žu, iako 3D di­gi­ta­li­za­to­ri već pos­to­je u svi­je­tu, oni su se od­lu­či­li po­ku­ša­ti od opre­me ko­ja je pris­tu­pač­na sva­ko­me na­pra­vi­ti je­dins­tve­ni ure­đaj ko­ji će bi­ti dos­tu­pan svi­ma.

“Vje­ru­je­mo da će to uve­li­ke po­mo­ći i ama­te­ri­ma i po­du­zet­ni­ci­ma zbog ko­ri­šte­nje ove teh­no­lo­gi­je i raz­nim mo­guć­nos­ti­ma ko­je ona pru­ža. Na­ša ino­va­ci­ja se naj­vi­še is­ti­če ka­da je ri­ječ o fi­nan­cij­skoj stra­ni, te po to­me što je pris­tu­pač­ni­ja svi­ma, ali i po to­me što smo sve sa­mi dizajnirali te iz­ra­di­li na 3D prin­te­ru. Sve smo i pro­gra­mi­ra­li sa­mos­tal­no”, po­hva­li­li su se Ćur­čić i Br­tvić.

Pla­ni­ra­ju nas­ta­vi­ti s ra­dom na os­ta­lim slič­nim ino­va­tiv­nim pro­jek­ti­ma, a već ima­ju vi­zi­ju ka­ko ovu ino­va­ci­ju uči­ni­ti dos­tup­ni­jom ško­la­ma i fa­kul­te­ti­ma, ta­ko da se i oni po­ku­ša­ju kroz iz­ra­du svog 3D di­gi­ta­li­za­to­ra upus­ti­ti u svi­jet adi­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja.

“Pu­bli­ka ko­joj smo pred­sta­vi­li naš 3D di­gi­ta­li­za­tor bi­la je odu­šev­lje­na jer smo mi kao stu­den­ti go­to­vo iz ni­če­ga na­pra­vi­li ure­đaj ko­ji od­lič­no funk­ci­oni­ra. Sa­ma na­gra­da iz Nje­mač­ke od ži­ri­ja ko­ji se sas­to­ji od struč­nja­ka iz ci­je­log svi­je­ta go­vo­ri o vri­jed­nos­ti pro­jek­ta”, po­ru­ču­ju Br­tvić i Ćur­čić.

‘NAŠ 3D DI­GI­TA­LI­ZA­TOR PRIS­TU­PA­ČAN JE SVI­MA, SA­MOS­TAL­NO SMO DIZAJNIRALI, PRO­GRA­MI­RA­LI OVU INO­VA­CI­JU TE IZ­RA­DI­LI SVE PO­TREB­NO NA 3D PRIN­TE­RU’

PD

Alen Br­tvić i De­jan Ćur­ćić na pro­jek­tu su ra­di­li u sklo­pu Stu­dent­skog teh­no­lo­ško - po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra u slo­bod­no vri­je­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.