Pre­mi­jer Ore­ško­vić naj­a­vio je ula­zak Hr­vat­ske u euro­zo­nu do 2020. go­di­ne. Što mis­li­te o to­me?

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI Dnevnik -

Ži­vi­mo u vre­me­nu ka­da nam je za­pra­vo sve pre­do­če­no u euri­ma. Od iz­voz­ne ci­je­ne do uvoz­ne ci­je­ne, sve pre­ra­ču­na­va­mo u eure. U na­šoj kom­pa­ni­ji iona­ko pos­lu­je­mo u toj va­lu­ti, ta­ko da ci­je­ne je­su i ostat će ne­pro­mi­je­nje­ne.

Ka­ko će uvo­đe­nje eura utje­ca­ti na hr­vat­ske tvrt­ke ko­je pro­izvod­nju te­me­lje na iz­vo­zu svo­jih pro­izvo­da?

To ovi­si o vi­še čim­be­ni­ka. Uko­li­ko će se i na­še re­dov­ne pla­će pre­tvo­ri­ti u eure, kao i svi seg­men­ti druš­tve­nog stan­dar­da, to ne­će bi­ti ni­ka­kav pro­blem. Op­će­ni­to u ci­je­lom eko­nom­skom i tr­go­vin­skom sek­to­ru, taj pot­hvat, na­rav­no uko­li­ko bu­de obav­ljen ured­no, ne bi tre­bao do­ni­je­ti do­dad­ne pro­ble­me. Kao što je na­ve­de­no ra­ni­je, mo­ja tvrt­ka, a vje­ru­jem i dru­ge kom­pa­ni­je, uvoz­ne i iz­voz­ne ci­je­ne već sa­da pre­ra­ču­na­va­ju u eure, te nam taj po­jam ni­je stran. Što se ti­če gra­đa­na, ta pro­mje­na će za­si­gur­no bi­ti je­dan veliki šok. Mo­ra­mo se na­uči­ti raz­miš­lja­ti u euri­ma, te sve ci­je­ne kom­pa­ri­ra­ti s euri­ma.

Zas­tup­nik Mos­ta Ivan Lo­vri­no­vić naj­a­vio je po­ten­ci­jal­ni sce­na­rij Grč­ke, ka­ko to ko­men­ti­ra­te i bis­te li se slo­ži­li s tom tvrd­njom?

Kao čo­vjek ko­ji se is­klju­či­vo ba­vi poduzetništvom, a ne po­li­ti­kom, sma­tram da ni­sam kom­pe­ten­tan da od­go­vo­rim na ovo pi­ta­nje. Mi će­mo se tru­di­ti svo­jim pos­lo­va­njem pri­la­go­di­ti za­da­noj si­tu­aci­ji, me­đu­tim po­li­tič­ke sce­na­ri­je ne mo­že­mo pre­dvi­đa­ti. Mis­lim da bi ne­ke dru­ge ko­le­ge ko­ji se ba­ve pos­lo­vi­ma srod­ni­ji­ma po­li­ti­ci bi­li pri­mje­re­ni­ji za ko­men­tar, kao što bi mo­gli da­ti i bo­lji uvid u tu pro­ble­ma­ti­ku.

Stje­pan Ša­fran, Me­tal Pro­duct

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.