Re­po­vi Ri­ječ­ke ban­ke

Dok Ci­mos tra­ži spas, DAB ga tu­ži zbog 20 mi­li­ju­na eura >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

DAB je po­di­gao tuž­bu na za­gre­bač­kom Tr­go­vač­kom su­du upra­vo u vri­je­me dok gu­bi­taš Ci­mos po­ku­ša­va na­ći stra­te­škog part­ne­ra

Dr­žav­na agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju ba­na­ka (DAB) tu­ži­la je slo­ven­ski Ci­mos zbog du­ga od 20,2 mi­li­ju­na eura nas­ta­log 90ih, kad se ta tvrt­ka za­du­ži­va­la kod Ri­ječ­ke ban­ke.

Od­la­skom Ri­ječ­ke ban­ke u ste­čaj po­tra­ži­va­nja je pre­uzeo DAB, ali svih ovih 16 go­di­na po­ku­ša­ji na­mi­re­nja du­ga ni­su da­li re­zul­ta­te, pa je DAB ovih da­na na za­gre­bač­kom Tr­go­vač­kom su­du po­di­gao tuž­bu.

Ka­ko jav­lja HTV, obra­ču­na­ju li se za­tez­ne ka­ma­te, iz­nos od 20,2 mi­li­ju­na eura mo­gao bi se u ko­nač­ni­ci i udvos­tru­či­ti.

Pri­vre­me­na mje­ra

Tužbom je za­tra­že­no iz­ri­ca­nje pri­vre­me­ne mje­re za­bra­ne ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom u Hr­vat­skoj, od­nos­no po­go­ni­ma u Bu­ze­tu i Ro­ču s 1242 za­pos­le­nih. Ci­mo­so­va hr­vat­ska tvrt­ka P.P.C. Bu­zet ima go­diš­nji pri­hod od po­la mi­li­jar­de ku­na. Ka­ko ka­žu u DABu, za­bra­na ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom za­tra­že­na je kao osi­gu­ra­nje na­pla­te po­tra­ži­va­nja DABa pre­ma Ci­mo­su na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske.

“Bu­du­ći da je Ci­mos stra­na prav­na oso­ba, pri­vre­me­nom mje­rom bi se one­mo­gu­ći­lo da Ci­mos ras­po­la­že pos­lov­nim udje­li­ma druš­tva pri­je okon­ča­nja spo­ra i na­pla­te ko­ju oče­ku­je­mo. Ta­ko­đer, u slu­ča­ju us­pje­ha u spo­ru, DAB bi mo­gao na­pla­ti­ti svo­je po­tra­ži­va­nje pro­da­jom tih pos­lov­nih udje­la”, na­vo­de u DABu. Ko­men­tar DABo­ve tuž­be po­tra­ži­li smo u Ci­mo­su Ko­par.

“Vi­jes­ti da je DAB tu­žio Ci­mos ne mo­že­mo ko­men­ti­ra­ti jer do da­nas ni­ti Ci­mos d. d. ni­ti nje­go­ve tvrt­ke kće­ri u Hr­vat­skoj ni­su pri­mi­le tak­ve tuž­be ili oba­vjest suda o to­me da bi tuž­ba bi­la po­dig­nu­ta. Po­za- di­na tog slu­ča­ja nam je poz­na­ta i u proš­los­ti smo je te­me­lji­to is­pi­ta­li u su­rad­nji s vanj­skim prav­nim sa­vjet­ni­ci­ma, a o re­zul­ta­ti­ma tih prav­nih ana­li­za oba­vi­jes­ti­li smo sve su­di­oni­ke u pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je”, rek­li su nam u Ci­mo­su.

U zao čas

P.P.C. Bu­zet os­no­van je 1969., a pod ime­nom Ci­mos dje­lo­vao je od 1972. Te­melj­na dje­lat­nost tvrt­ke je is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj te pro­izvod­nja auto­mo­bil­skih di­je­lo­va re­no­mi­ra­nih pro­izvo­đa­ča auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je kao što su Pe­uge­otCi­troën, Ford, BMW, Au­di. DABo­va tuž­ba Ci­mo­su, ko­ji po­s­ljed­njih go­di­na pos­lu­je s gu­bit­kom, do­la­zi u ja­ko nez­god­nom tre­nut­ku, kad po­ku­ša­va­ju na­ći stra­te­škog part­ne­ra, a do­sad su odus­ta­li in­te­re­sen­ti iz Fran­cu­ske, Špa­njol­ske, Ita­li­je i Ki­ne.

TUŽBOM JE ZA­TRA­ŽE­NA ZA­BRA­NA RAS­PO­LA­GA­NJA IMO­VI­NOM CI­MO­SA, ČI­JA TVRT­KA U BU­ZE­TU ZA­POŠ­LJA­VA 1242 LJU­DI I IMA PO­LA MI­LI­JAR­DE KU­NA PRI­HO­DA

PD

Odus­ta­li su in­te­re­sen­ti iz Fran­cu­ske, Špa­njol­ske, Ita­li­je i Ki­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.