Po­rez du­gu­je čak i Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti

Po­rez­nih duž­ni­ka tre­ći­nu ma­nje, no još uvi­jek obve­ze ima 80.500 gra­đa­na i tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon tri i pol go­di­ne pro­jekt biv­šeg mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Slav­ka Li­ni­ća “lis­ta sra­ma“sma­njio je broj po­rez­nih duž­ni­ka tek za tre­ći­nu. Ka­da je objav­lje­na po­lo­vi­com 2012. lis­ta je ima­la oko 130 ti­su­ća prav­nih i fi­zič­kih oso­ba, te gra­đa­na, dok je po po­s­ljed­njim po­da­ci­ma do ve­lja­če po­pi­su ukup­no 80,5 ti­su­ća duž­ni­ka.

Pro­mje­ne su naj­ve­će na lis­ti prav­nih oso­ba, na ko­joj je od ne­ka­daš­njih re­kor­de­ra Tem­pa i HRTa os­tao tek PanPa­pir­na In­dus­tri­ja s du­gom od 185 mi­li­ju­na ku­na. Broj tvrt­ki ne­pla­ti­ša dr­ža­vi ukup­no je 3,4 ti­su­će, od če­ga njih 92 ima dug ve­ći od 10 mi­li­ju­na ku­na. S lis­te su po­rez­ni­ci proš­li tje­dan ski­nu­li Ba­del 1862, či­ji je dug bio 9 mil. ku­na.

Za­nim­lji­vo je i da se na 27. mjes­tu duž­ni­ka na­la­zi Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta, ko­ji Po­rez­noj upra­vi du­gu­je go­to­vo 22 mil. ku­na za do­pri­nos za obvez­na osi­gu­ra­nja. Naj­vi­še tvrt­ki duž­ni­ka je s po­dru­čja Za­gre­ba, oko 1400, te Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je (468), dok ih je naj­ma­nje, sve­ga osam, iz Po­že­ško-sla­von­ske žu­pa­ni­je.

Kod fi­zič­kih oso­ba u sa­mom vr­hu lis­te ne­ma pro­mje­na po­du­zet­nik Mir­ko Ra­pić iz Se­ge­ta i da­lje je za­dr­žan na nes­lav­nom pr­vom mjes­tu, s du­gom od 42 mil. ku­na, una­toč to­mu što je la­ni ko­nač­no do­bio spor pro­tiv po­rez­ni­ka. Po­du­zet­nik iz Bje­lo­va­ra Zvo­ni­mir Sta­ni­čić i da­lje pre­dvo­di na lis­ti sra­ma gra­đa­na, s du­gom od 78 mi­li­ju­na ku­na.

GORAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

Lis­tu sra­ma je 2012. po­kre­nuo Slav­ko Li­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.