SVE PO­PU­LAR­NI­JA ZAMIJENA NE­KRET­NI­NA ZA OD­MOR

Tu­ri­zam Po­pu­lar­na za­mje­na ne­kret­ni­na za od­mor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ho­meExc­han­ge u nas ima oko 500 čla­no­va, od če­ga je pe­ti­na u Za­gre­bu. Po omje­ru bro­ja sta­nov­ni­ka i ne­kret­ni­na ko­je se mi­je­nja­ju na smo 20. mjes­tu

Iako bes­plat­na za­mje­na ne­kret­ni­na za od­mor u svi­je­tu pos­to­ji već ne­ko­li­ko de­se­ta­ka go­di­na, na­pre­dak teh­no­lo­gi­je i glo­bal­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja u tom seg­men­tu eko­no­mi­je di­je­lje­nja ne sa­mo da je os­lo­bo­di­lo go­lem po­ten­ci­jal za ra­zvoj biz­ni­sa, već po­la­ko mi­je­nja pos­tav­ke ci­je­le tu­ris­tič­ke in­dus­tri­je či­ji je do­met znat­no ši­ri od ho­te­la s pet zvjez­di­ca. Hr­vat­ska je jed­na od po­pu­lar­ni­jih des­ti­nan­ci­ja put­ni­ka ko­ji se bes­plat­no mi­je­nja­ju za smje­štaj.

Po omje­ru bro­ja sta­nov­ni­ka i bro­ja ne­kret­ni­na ko­je se mi­je­nja­ju tre­nu­tač­no smo na 20. mjes­tu naj­ak­tiv­ni­jih des­ti­nan­ci­ja, ot­kri­la je za Pos­lov­ni dnev­nik Ru­ja­na Lu­kač, pred­stav­ni­ca hr­vat­skog ure­da por­ta­la Ho­meExc­han­ge. com. To je pr­vi i još uvi­jek naj­ve­ći por­tal za za­mje­nu ne­kret­ni­na ko­ji u svo­joj ba­zi ima go­to­vo 60 ti­su­ća čla­no­va, a pri­hod os­tva­ru­je od čla­na­ri­na. Naj­vi­še čla­no­va je u Eu­ro­pi, gdje svo­je do­mo­ve, vi­ken­di­ce, kam­p­ku­ći­ce, luk­suz­ne vi­le i os­ta­le vi­do­ve smje­šta­ja nu­di 30 ti­su­ća čla­no­va. Ho­meExc­han­ge u Hr­vat­skoj ima oko 500 čla­no­va, od če­ga je pe­ti­na u Za- gre­bu, sli­je­di Is­tra s 76 čla­no­va, u split­skoj re­gi­ji ih je 65, u Za­dru i Du­brov­ni­ku po 40 te dva­de­se­tak u Ši­be­ni­ku.

“Oče­ku­je­mo znat­no po­ve­ća­nje u ovoj go­di­ni jer je sve vi­še lju­di ko­ji vi­de broj­ne pred­nos­ti. Za­mje­na je spe­ci­fič­na po to­me što se ne mo­ra odvi­ja­ti u tu­ris­tič­kim cen­tri­ma, umjes­to bro­ja zvjez­di­ca gle­da se osob­ni ‘to­uch’. Smje­štaj ko­ji se na­ma či­ni ne­do­volj­no atrak­ti­van da bi­smo ga za­mi­je­ni­li mno­gi­ma sa­vr­še­no od­go­va­ra, zbog lo­ka­ci­je, sa­dr­ža­ja, iz­o­li­ra­nos­ti, bli­zi­ne obi­te­lji, i spre­man je naš dvo­sob­ni stan u Za­gre­bu mi­je­nja­ti za luk­suz­ni pen­t­ho­use u New Yor­ku”, ka­že Lu­kač. I sa­ma je ak­tiv­na čla­ni­ca Ho­meExc­han­gea, svo­ju ku­ću na Hva­ru do­sad je za­mi­je­ni­la 15-ak pu­ta, obi­šav­ši des­ti­na­ci­je na ne­ko­li­ko kon­ti­ne­na­ta ko­je se­bi ina­če ne bi mo­gla pri­ušti­ti, od luk­suz­nih re­sor­ta na Taj­lan­du, Bar­ba­do­su, pre­ko Ka­na­de i SAD-a do europ­skih me­tro­po­la.

Ipak is­ti­če da su lju­di u Hr­vat­skoj i da­lje ja­ko skep­tič­ni kad je ri­ječ o tak­vom na­či­nu pu­to­va­nja: bo­je se ne­poz­na­tog, ne­ma­ju po­vje­re­nja. “Mi smo tu da te pre­dra­su­de ras­pr­ši­mo jer za njih za­is­ta ne­ma mjes­ta. Is­kus­tva u za­mje­na­ma su neo­pi­si­va, stva­ra­ju se pri­ja­telj­stva, upi­ja­ju raz­li­či­te kul­tu­re, što je i naj­češ­ći mo­tiv put­ni­ka ko­ji su na­ši čla­no­vi. Ho­meExc­han­ge ujed­no je ja­ko do­bar ka­nal pro­mo­ci­je Hr­vat­ske kao des­ti­na­ci­je te od­li­čan alat u pro­du­lje­nju se­zo­ne”, is­ti­če Lu­kač.

HR­VAT­SKA JE ME­ĐU PO­PU­LAR­NIM DES­TI­NAN­CI­JA­MA. BES­PLAT­NA ZA­MJE­NA ZA SMJE­ŠTAJ MO­ŽE PRO­DU­LJI­TI SE­ZO­NU

PD

Ru­ja­na Lu­kač svo­ju ku­ću na Hva­ru za­mi­je­ni­la je već 15 pu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.