Ru­si će vi­ze za Hr­vat­sku pre­uzi­ma­ti na aero­dro­mu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man da­nas će se sas­ta­ti s Anwa­rom Azi­mo­vom, ve­le­pos­la­ni­kom Ru­ske Fe­de­ra­ci­je u Hr­vat­skoj, ko­jem će mi­nis­tar iz­me­đu os­ta­log pred­sta­vi­ti i no­ve mje­re ko­ji­ma Hr­vat­ska ka­ni po­ja­ča­ti pro­met s ru­skog tr­ži­šta u 2016. go­di­ni, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Jed­na od naj­važ­ni­jih mje­ra ko­ju Hr­vat­ska pla­ni­ra uves­ti je jed­nos­tav­ni­je iz­da­va­nje vi­za za ru­ske tu­ris­te, a ide­ja je da se vi­ze iz­da­ju na aero­dro­mi­ma, ka­ko je to ovih da­na po­t­vr­dio Kli­man.

Na da­naš­njem sas­tan­ku mo­gla bi se ra­zjas­ni­ti i iz­ja­va ru­skog ve­le­pos­la­ni­ka, ko­ji je proš­log tjed­na pril­kom po­sje­ta Ri­je­ci us­t­vr­dio da u hr­vat­skom Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma ne pri­želj­ku­ju rast s ru­skog tr­ži­šta. Azi­mov je na­ime naj­a­vio da ove se­zo­ne na Ja­dran pla­ni­ra do­ći oko 300 ti­su­ća ru­skh tu­ris­ta, što bi bi­lo go­to­vo tros­tru­ko vi­še ne­go la­ni, od­nos­no du­plo vi­še ne­go u 2014.

“Kad sam ne­dav­no raz­go­va­rao s pred­stav­ni­ci­ma va­šeg Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma i oba­vi­jes­tio ih da ove se­zo­ne 300 ti­su­ća Ru­sa pla­ni­ra do­ći na Ja­dran, mis­lio sam da ću ih ra­zve­se­li­ti. Oni su mi rek­li da je Ja­dran već bu­ki­ran gos­ti­ma iz Aus­tri­je i Nje­mač­ke i da, ako ika­ko mo­gu, broj ru­skih tu­ris­ta sve­dem na 100 ti­su­ća, ka­zao je Azi­mov pre­ma pi­sa­nju No­vog lis­ta. Iz Mi­nis­tar­stva su po­ru­či­li ka­ko ne zna­ju o kuda do­la­ze Azi­mo­ve in­for­ma­ci­je te da uzev­ši u ob­zir na­po­re mi­nis­tar­stva te pro­mo­tiv­ne ak­tiv­nos­ti je oči­to ka­ko je š cilj upra­vo priv­la­če­nje tu­ris­ta iz Ru­si­je u Hr­vat­sku.

DUŠKO MA­RU­ŠIĆ/PIXSELL

Da­nas sas­ta­nak mi­nis­tra Kli­ma­na i ru­skog ve­le­pos­la­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.