Is­tra­ni i Pri­mor­ci je­du zdra­vo

Po­drav­ki­ni ku­ha­ri u Pu­li su pri­pre­mi­li de­li­ci­je za su­di­oni­ke Pos­lov­nog uz­le­ta

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

U Pu­li je po­du­zet­ni­ci­ma bio po­nu­đen me­nu od ri­žo­ta s plo­do­vi­ma mo­ra te pu­re­ti­na u uma­ku s njo­ki­ma, uz sa­la­te od cik­le i pr­že­ne pa­pri­ke

Po­drav­kin gas­tro­tim ula­že ve­li­ke na­po­re ka­ko bi pro­mo­vi­rao zdra­vu pre­hra­nu pred­stav­lja­ju­ći us­put nje­zi­ne pro­izvo­de. Na tom tra­gu bio je co­oking show ko­ji su u pe­tak u Pu­li pri­pre­mi­li Po­drav­ki­ni ku­ha­ri u sklo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta. Zlat­ko Sed­la­nić, Zo­ran De­lić i Marko Pe­ras dio su ši­reg ti­ma od pet re­gi­onal­nih Po­drav­ki­nih ku­ha­ra ko­ji po­kri­va­ju ci­je­lu Hr­vat­sku. Za do­ga­đa­nje u Pu­li bio je za­du­žen Zo­ran De­lić, ku­har iz Crik­ve­ni­ce, jav­nos­ti poz­na­ti­ji po pro­jek­tu IN Ma­ga­zin, gdje ima ru­bri­ku Ru­čak za su­tra, a i 300.000 re­dov­nih po­sje­ti­te­lja Po­drav­ki­na por­ta­la Co­oli­na­ri­ka mo­že ta­mo vi­dje­ti nje­go­ve pri­mor­ske re­cep­te. “Trend je sma­nji­ti unos so­li u tijelo. U Tur­skoj se dnev­no uno­si 16 gra­ma so­li po sta­nov­ni­ku, u Hr­vat­skoj 12 gra­ma, a stan­dard ‘zdra­ve’ Eu­ro­pe je šest gra­ma. Zbog to­ga je­li­ma ko­ja pro­mo­vi­ra­mo po­ku­ša­va­mo gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske pri­bli­ži­ti zdra­vi­ji na­čin pre­hra­ne. Svjes­tan sam to­ga da ve­ći­ni kon­ti­nen­ta­la­ca ova je­la ne­će vje­ro­jat­no bi­ti do­volj­no sla­na i za­či­nje­na, ali ov­dje u Is­tri i u Pri­mor­ju na­vik­nu­ti smo na tak­vu pre­hra­nu”, ka­že De­lić. U Pu­li je po­du­zet­ni­ci­ma bio po­nu­đen me­nu od ri­žo­ta s plo­do­vi­ma mo­ra te pu­re­ti­na u uma­ku s njo­ki­ma, uz sa­la­te od cik­le i pr­že­ne pa­pri­ke. “Ovis­no o re­gi­ji, Hr­va­ti ima­ju raz­li­či­te pre­hram­be­ne na­vi­ke. U ovom di­je­lu zem­lje pre­hra­na se ba­zi­ra na ri­bi i mas­li­no­vom ulju te mno­go po­vr­ća. Is­tak­nuo bih pla­vu ri­bu, sr­de­le i in­ću­ne, ko­ji su zdra­vi­ji, a pre­ma mo­jem miš­lje­nju i ukus­ni­ji od obo­ri­te ri­be. Me­so od pe­ra­di i ju­ne­ti­na pre­fe­ri­ra­ju se kad je ri­ječ o me­su, a svi­nje­ti­na je uglav­nom pri­sut­na pu­tem pro­izvo­da po­put pr­šu­ta i pan­ce­te”, ka­že De­lić.

JE­LI­MA KO­JA PRO­MO­VI­RA­MO PO­KU­ŠA­VA­MO GRA­ĐA­NI­MA HR­VAT­SKE PRI­BLI­ŽI­TI ZDRAVIJU PRE­HRA­NU

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/ PIXSELL

Zlat­ko Sed­la­rić i Marko Pe­ras

Po­drav­ki­ni su pro­mo­to­ri

ku­li­nar­stva

Zo­ran De­lić,

ku­har

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.