Gos­po­dar­stvu skup­lja stru­ja, a EPS-u ve­će pla­će

Kraj Vla­da Sr­bi­je smi­je­ni­la di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Sr­bi­je zbog ni­za pro­pus­ta

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Naj­ve­ća sr­p­ska kom­pa­ni­ja ni­je po­če­la res­truk­tu­ri­ra­nje, a pro­cje­nju se da je pet do de­set ti­su­ća rad­ni­ka vi­šak

Vla­da Sr­bi­je, kra­jem proš­log tjed­na raz­ri­je­ši­la je di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Sr­bi­je (EPS) Alek­san­dra Obra­do­vi­ća s te duž­nos­ti. Ra­ni­je je pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić kri­tič­ki go­vo­rio o jed­nom od di­rek­to­ra ve­li­kih jav­nih po­du­ze­ća ko­ji se ku­pu­ju­ći dva auto­mo­bi­la mar­ke Au­di ni­je pri­dr­ža­vao va­di­nih mje­ra štednje, te je naj­a­vio da će taj di­rek­tor bi­ti smi­je­njen.

Na­rav­no, to je Vu­či­ću bio sa­mo zgo­dan po­vod za smje­nu Obra­do­vi­ća, jer je gos­tu­ju­ći na RTSu, re­kao da je ne­za­do­vo­ljan ti­me ka­ko te­če res­truk­tu­ri­ra­nje Elek­tro­pri­vre­de Sr­bi­je. Vu­čić je na­veo da je doš­lo do zas­to­ja u res­truk­tu­ri­ra­nju jer su rad­ni­ci tog jav­nog po­du­ze­ća tra­ži­li da oni ko­ji će pos­ta­ti teh­no­lo­ški vi­šak do­bi­ju ot­prem­ni­ne od 1500 eura po go­di­ni sta­ža. “Kas­ni­je su za­pos­le­ni u EPSu zah­tjev spus­ti­li na 900 eura po go­di­ni sta­ža, dok za­pos­le­ni u dru­gim kom­pa­ni­ja­ma pri­ma­ju ot­prem­ni­ne od 300 eura po go­di­ni sta­ža, a već ima­ju pro­sječ­ne pla­će od 80.000 di­na­ra (oko 5000 ku­na)”, re­kao je Vu­čić. On se i ra­ni­je ža­lio na pla­će u EPSu, proš­le go­di­ne je re­kao da su se u “RTSu i EPSu za­igra­li s ko­efi­ci­jen­ti­ma”. “Oni mi uvi­jek pri­ja­ve da su sma­nji­li pla­će, a on­da po­dig­nu ko­efi­ci­jen­te i to je ta igra”, objas­nio je Vu­čić.

No­vo po­skup­lje­nje i MMF

Me­đu­tim, još te­že su op­tuž­be na po­na­ša­nje vod­stva EPSa doš­le iz Fi­skal­nog sa­vje­ta. EPS je po­ve­ćao pla­će rad­ni­ci­ma u is­toj go­di­ni ka­da je gra­đa­ni­ma i gos­po­dar­stvu za­ra­ču­na­ta ve­ća ci­je­na stru­je, pro­iz­la­zi iz ana­li­ze Fi­skal­nog sa­vje­ta o pro­ble­mi­ma u pro­vo­đe­nju struk­tur­nih re­for­mi u Sr­bi­ji.

“Pos­to­je naz­na­ke da su u 2015. go­di­ni neo­prav­da­no po­ve­ća­ne pla­će za­pos­le­nih u EPSu, i ako se to do­is­ta do­go­di­lo, neo­d­go­vor­no je da se rast pla­ća u EPSu os­tva­ru­je na ra­čun po­ve­ća­nja ci­je­ne stru­je”, re­kao je Pav­le Pe­tro­vić, pred­sjed­nik Fi­skal­nog sa­vje­ta.

Pre­ma miš­lje­nju Fi­skal­nog sa­vje­ta, no­vo po­skup­lje­nje stru­je, na ko­je se Sr­bi­ja obve­za­la spo­ra­zu­mom s MMFom, ima smis­la sa­mo ako ga pra­te i os­ta­le re­for­me u EPSu, res­truk­tu­ri­ra­nje i sma­nje­nje bro­ja za­pos­le­nih, ko­jih je tre­nut­no od pet do de­set ti­su­ća vi­ška.

EPS je naj­ve­ća kom­pa­ni­ja u Sr­bi­ji, ko­je već ima oko mi­li­jar­du eura du­ga ko­ji bi mo­gao pas­ti na te­ret pro­ra­ču­na, a nje­go­vo lo­še pos­lo­va­nje mo­glo bi pot­pu­no uru­ši­ti jav­ne financije Sr­bi­je. Fi­skal­ni sa­vet za­to je pre­po­ru­čio “od­luč­no re­for­mi­ra­nje EPSa i Sr­bi­ja­ga­sa”.

SR­P­SKI FI­SKAL­NI SA­VJET STRA­HU­JE DA BI DUG ELEK­TRO­PRI­VRE­DE SR­BI­JE OD MI­LI­JAR­DU EURA MO­GAO LA­KO PAS­TI NA TE­RET PO­REZ­NIH OBVEZ­NI­KA 1,5

ti­su­ća eura po go­di­ni sta­ža ot­prem­ni­ne tra­ži­li su iz EPS-a

Me­đu­tim, iz Elek­tro­pri­vre­de Sr­bi­je, kao od­go­vor na na­vo­de Fi­skal­nog sa­vje­ta tvr­de da pla­će ni­su po­ve­ća­ne u 2015. go­di­ni, u skla­du sa Za­ko­nom o pro­ra­čun­skom sus­ta­vu.

“Vi­si­na sred­sta­va za za­ra­de pla­ni­ra­na je u skla­du sa Za­ko­nom o pro­ra­čun­skom sus­ta­vu i smjer­ni­ca­ma Mi­nis­tar­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.