MI­GRAN­TI UZE­LI SLOVAČKOM PRE­MI­JE­RU NO­VI MAN­DAT

Pad po­pu­lar­nos­ti Na iz­bo­ri­ma so­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka Smer iz­gu­bi­la ve­ći­nu

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - TO­MIS­LAV PILI

Pre­mi­jer Ro­bert Fi­co ci­ljao je u kam­pa­nji pi­ta­nje od­bi­ja­nja pri­ma­nja mi­gra­na­ta, ali su prev­la­da­la so­ci­jal­na pi­ta­nja

Iako re­la­tiv­ni po­bjed­nik, stran­ka slo­vač­kog pre­mi­je­ra Ro­ber­ta Fi­ca iz­gu­bi­la je ve­ći­nu u par­la­men­tu što otva­ra mo­guć­nost po­li­tič­ke kri­ze u zem­lji ko­ja u sr­p­nju pre­uzi­ma pred­sje­da­nje Eu­rop­skom uni­jom. Na­kon što su u ne­dje­lju pre­bro­ja­ni go­to­vi svi glasovi, re­zul­ta­ti iz­bo­ra odr­ža­nih u su­bo­tu po­ka­za­li su da je vla­da­ju­ća so­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka Smer osvo­ji­la 49 od 150 mjes­ta u par­la­men­tu. To je iz­nim­no loš re­zul­tat jer je u pri­jaš­njem sa­zi­vu Smer imao 83 mjes­ta i ap­so­lut­nu ve­ći­nu.

Dru­ga stran­ka po sna­zi s osvo­je­nim 21 mjes­tom sa­da je li­be­ral­ni SaS ori­jen­ti­ran pre­ma pos­lov­nom svi­je­tu. Dvi­je na­ci­ona­lis­tič­ke stran­ke osvo­ji­le su ukup­no 29 mjes­ta. Ukup­no je u par­la­ment uš­lo osam stra­na­ka, a me­đu nji­ma je i ek­s­trem­no des­na Na­ša Slo­vač­ka. Po miš­lje­nju po­li­tič­kog ana­li­ti­ča­ra Abe­la Ra­va­sza, Fi­co će tre­ba­ti naj­ma­nje dva ili tri part­ne­ra ka­ko bi ofor­mio ko­ali­ci­ju i vla­du.

“S dru­ge stra­ne, opor­bi bi tre­bao savez šest stra­na­ka cen­tra i des­ni­ce ka­ko bi mo­gla for­mi­ra­ti vla­du”, ocje­nju­je Ra­vasz, a pre­no­se agen­ci­je. Ana­li­ti­čar Sa­mu­el Abra­ham re­kao je za AFP da bi for­mi­ra­nje no­ve vla­de mo­glo “tra­ja­ti tjed­ni­ma, pa čak i mje­se­ci­ma”. Ina­če, Fi­co po­ku­ša­va iz­bo­ri­ti već

4,2

pos­to iz­no­si slo­vač­ki gos­po­dar­ski

rast na go­diš­njoj ra­zi­ni

tre­ći pre­mi­jer­ski man­dat. No, iz­bo­ri su po­ka­za­li ka­ko mu je po­pu­lar­nost zna­čaj­no os­la­bi­la una­toč ubr­za­nju eko­nom­skog ras­ta na go­diš­njoj ra­zi­ni na 4,2 pos­to BDPa. Na­ime, središnja toč­ka pre­diz­bor­ne kam­pa­nje bi­la je ko­rist Slovačke od eu­rop­skog člans­tva i uvo­đe­nja eura u kon­tek­s­tu obve­ze pri­hva­ća­nja mi­gra­na­ta i po­mo­ći Grč­koj. Sto­ga je Fi­co ci­ljao u svo­joj kam­pa­nji pi­ta­nje od­bi­ja­nja pri­ma­nja mi­gra­na­ta u Slo­vač­ku, ali su so­ci­jal­na pi­ta­nja sma­nji­la utje­caj tak­ve re­to­ri­ke.

S ob­zi­rom da će Slo­vač­ka pre­uze­ti u sr­p­nju pred­sje­da­nje Eu­rop­skom uni­jom, re­zul­ta­ti se pom­no pra­te i u Bruxel­le­su. Slo­vač­ka euro­zas­tup­ni­ca Mo­ni­ka Fla­si­ko­va Be­no­va rek­la je ka­ko je “sra­mo­ta” da će Slo­vač­ka u vri­je­me pred­sje­da­nja Eu­rop­skom uni­jom u par­la­men­tu “ima­ti fa­šis­te”.

U PAR­LA­MENT JE UŠ­LA I EK­S­TREM­NA DES­NI­CA, A S OB­ZI­ROM DA SLO­VAČ­KA U SR­P­NJU PRE­UZI­MA PRED­SJE­DA­NJE EU-OM, RE­ZUL­TA­TI IZ­BO­RA POM­NO SE PRA­TE U BRUXEL­LE­SU

RE­UTERS

Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da će Ro­bert Fi­co te­ško for­mi­ra­ti svo­ju tre­ću uzas­top­nu vla­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.