Ka­da sud mo­že tra­ži­ti ob­no­vu vje­šta­če­nja?

Za­kon­ska odred­ba Vje­šta­če­nje s is­tim ili dru­gim vje­šta­ci­ma mo­že se ob­no­vi­ti ako je na­laz jed­nog vje­šta­ka ne­ja­san, ne­pot­pun ili u pro­tu­rječ­nos­ti sam sa so­bom

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Ne mo­že se ko­ris­ti­ti na­laz vje­šta­ka iz dru­gog pred­me­ta

Pre­ma sta­vu Vi­so­kog tr­go­vač­kog suda RH, Pž1472/2012, sud je ve­zan sa­mo na­la­zom i miš­lje­njem vje­šta­ka ko­jeg je sam u tom svoj­stvu odre­dio, a ne na­la­zom i miš­lje­njem ko­ji su da­li vje­šta­ci odre­đe­ni po dru­gom su­du u dru­gom pred­me­tu i iz­me­đu dru­gih stra­na­ka.

Zna­čaj na­la­za i miš­lje­nja vje­šta­ka ima sa­mo na­laz i miš­lje­nje vje­šta­ka ko­jeg je u tom svoj­stvu odre­dio par­nič­ni sud, a ne na­laz i miš­lje­nje vje­šta­ka ko­jeg je odre­dio kaz­ne­ni ili dru­gi sud. Is­to ta­ko sud je u obraz­lo­že­nju po­bi­je­ne pre­su­de na­veo ka­ko je či­nje­ni­cu tu­že­ni­ko­ve pos­lo­ve spo­sob­nos­ti ut­vr­dio i na te­me­lju na­la­za i miš­lje­nja vje­šta­ka J. B. ko­ja je na­laz i miš­lje­nje da­la u kaz­ne­nom pred­me­tu. Me­đu­tim, J. B. ni­je ime­no­va­na vje­šta­kom u ovoj par­ni­ci pa sto­ga ni­je mo­gla bi­ti sas­lu­ša­na kao vje­štak ne­go sa­mo kao svje­dok. Na­ime, pre­ma odred­bi član­ka 261. sta­vak 2. i 3. ZPPa sud mo­že ob­no­vi­ti vje­šta­če­nje s is­tim ili dru­gim vje­šta­ci­ma ako je na­laz jed­nog vje­šta­ka ne­ja­san, ne­pot­pun ili u pro­tu­rječ­nos­ti sam sa so­bom, ili s iz­vo­đe­nim okol­nos­ti­ma, od­nos­no ako u miš­lje­nju jed­nog vje­šta­ka ima pro­tu­rječ­nos­ti, ili ne­dos­ta­ta­ka, ili se po­ja­vi os­no­va­na sum­nja u pra­vil­nost da­nog miš­lje­nja, a ti se ne­dos­ta­ci ili sum­nja ne mo­gu ot­klo­ni­ti po­nov­nim sas­lu­ša­njem vje­šta­ka.

Sto­ga, va­lja na­ves­ti da ka­da o is­tim či­nje­ni­ca­ma ima­ju raz­li­či­to miš­lje­nje me­di­cin­ski vje­štak ko­jeg je u tom svoj­stvu odre­dio sud i li­ječ­nik ko­jeg je pred­lo­ži­la stran­ka, u kon­kret­nom slu­ča­ju dr. J. B., ni­je ri­ječ o raz­li­ka­ma u na­la­zi­ma i miš­lje­nji­ma dva­ju vje­šta­ka. Jed­na­ko, ka­da o is­tim či­nje­ni­ca­ma ima­ju raz­li­či­to miš­lje­nje me­di­cin­ski vje­štak ko­jeg je u tom svoj­stvu odre­dio sud i li­ječ­ni­ci ko­ji su odre­đe­ni iz­ra­di­ti na­laz i miš­lje­nje u dru­gom pred­me­tu, ni­je ri­ječ o raz­li­ka­ma u na­la­zi­ma i miš­lje­nju dva­ju ili vi­še vje­šta­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.