Ot­ku­pom obvez­ni­ca smanjuju dug i spre­ma­ju se za ula­ga­nja

Ma­mac HP ra­ču­na da će na ot­kup­nu ci­je­nu od 107% oda­ziv bi­ti 50-100 mil.kn

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Uz ni­ži će­mo dug i tro­ško­ve fi­nan­ci­ra­nja bi­ti sprem­ni­ji i za no­va ula­ga­nja po­put no­vog sor­tir­nog cen­tra, ka­žu u Po­šti

Hr­vat­ska po­šta (HP) kre­nu­la je u pri­je­vre­me­ni ot­kup di­je­la obvez­ni­ca iz­da­nih u stu­de­nom 2014. Od 400 mi­li­ju­na ku­na 5-go­diš­njeg iz­da­nja Upra­va HP-a od­lu­či­la se pri­je­vre­me­no ot­ku­pi­ti do če­t­vr­ti­ne, tj. do 100 mi­li­ju­na ku­na. S tom je na­mje­rom u po­ne­dje­ljak otvo­re­na knji­ga pred­bi­ljež­bi.

Te obvez­ni­ce inves­ti­to­ri­ma no­se fik­s­nu ka­mat­nu sto­pu od 5,125 pos­to, što s ob­zi­rom na iz­nos iz­da­nja Po­štu go- diš­nje sto­ji 20,5 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. Do­sad su is­pla­će­na dva od de­set po­lu­go­diš­njih ku­po­na, a iz­nos pre­os­ta­log tro­ška ka­ma­ta (do stu­de­no­ga 2019. go­di­ne) Po­šta bi u slu­ča­ju da is­ku­pi mak­si­mal­no pre­dvi­đe­nih 100 mi­li­ju­na ku­na sma­nji­la za 20 mi­li­ju­na, od­nos­no po pet go­diš­nje. Kao što svo­je ra­ču­ni­ce ima iz­da­va­telj, ima­ju ih i obvez­ni­ča­ri, a to zna­či po­nu­du osjet­no iz­nad glav­ni­ce du­ga. Kom­pa­ni­ja im je od­lu­či­la po­nu­di­ti ukup­nu ot­kup­nu ci­je­nu od 107 pos­to. Toč­ni­je, “čis­ta” ci­je­na ot­ku­pa je 105,5 pos­to, a raz­li­ka do spo­me­nu­te ukup­ne ci­je­ne pro­iz­la­zi iz uve­ća­nja za pri­pa­da­ju­ću ste­če­nu ka­ma­tu za če­ti­ri mje­se­ca (od po­s­ljed­nje is­pla­te u stu­de­no­me).

Knji­ga pred­bi­ljež­bi za­tva­ra se u sri­je­du u pod­ne, na­kon če­ga će se ut­vr­di­ti ko­na­čan iz­nos ot­ku­pa i alo­ka­ci­ja (ako in­te­res pre­ma­ši plan pro­por­ci­onal­no se uma­nju­ju pred­bi­lje­že­ni iz­no­si).

Za pri­je­vre­me­nim ot­ku­pom obvez­nič­kog du­ga je­se­nas je po­seg­nuo i HEP, a na slič­noj ope­ra­ci­ji tre­nut­no ra­di ZG Hol­ding. No, u slu­ča­ju Po­šte, či­ni se, ni­je po­sri­je­di za­mje­na pos­to­je­ćeg du­ga (jef­ti­ni­jim) no­vim. Na upit o to­me ka­ko će fi­nan­ci­ra­ti taj ot­kup iz kom­pa­ni­je su nam od­go­vo­ri­li ka­ko “Hr­vat­ska po­šta ovi­me sni­ža­va ra­zi­nu za­du­že­nos­ti, a na te­me­lju sta­bil­nog cash flowa i po­zi­tiv­nog fi­nan­cij­skog re­zul­ta­ta za 2015.”. Oče­ku­ju, ka­žu, iz­me­đu 50 i 100 mi­li­ju­na ku­na ot­ku­pa, či­me će “znat­no sni­zi­ti tro­šak fi­nan­ci­ra­nja”. Do­da­ju i da će ih sni­ža­va­nje za­du­že­nos­ti is­to­dob­no “uči­ni­ti sprem­ni­jim za no­ve inves­ti­cij­ske cik­lu­se, pri­mje­ri­ce, iz­grad­nju no­vog sor­tir­nog cen­tra”. Glav­ni­nu iz­da­nja dr­že ban­ke i mi­ro­vin­ski fon­do­vi. Vi­še od 60% iz­da­nja u ru­ka­ma je tri­ju ba­na­ka (HPB, RBA, Za­ba) i dva mi­ro­vin­ska fon­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.