Ma­dra­ci iz Sla­von­skog Bro­da pre­ma NASA-inoj re­cep­tu­ri

Ak­tu­al­no ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Iz­voz­ni po­ten­ci­jal Tvrt­ka Pi­ni­ja ori­jen­ti­ra­na na tr­ži­šta Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Šved­ske

Re­fe­rent­na lis­ta Pi­ni­je obu­hva­ća do­ma­će ho­te­le Wes­tin i She­ra­ton, ali i nor­ve­ški Ra­di­son

Idok je u pro­tek­lih 20-ak go­di­na pok­lek­nu­la go­to­vo či­ta­va hr­vat­ska in­dus­tri­ja na­mje­šta­ja, po­go­to­vo ve­ća po­du­ze­ća, nas­ta­lo je niz ma­lih tvrt­ki ko­je se vi­še ili ma­nje us­pješ­no no­se s moć­nom ino­zem­nom kon­ku­ren­ci­jom. Jed­na od tak­vih je i Pi­ni­ja iz Sla­von­skog Bro­da ko­ja se spe­ci­ja­li­zi­ra­la za pro­izvod­nju ta­pi­ci­ra­nog na­mje­šta­ja.

Kla­di­oni­ce u Šved­skoj

Ri­ječ je o obi­telj­skoj tvrt­ki ko­ja je nas­ta­la 1998. go­di­ne, a os­ni­vač joj je Ivan Oreč. Njegov sin Be­ris­lav Oreč, na­kon za­vr­šet­ka eko­nom­skog fa­kul­te­ta pre­uzeo je funk­ci­ju vo­di­te­lja pro­da­je.

“Pi­ni­ja upoš­lja­va 20 dje­lat­ni­ka, a pro­izvod­nja se odvi­ja u dvi­je ha­le ukup­ne ve­li­či­ne od oko ti­su­ću če­tvor­nih me­ta­ra. Ovog tre­nut­ka u pro­gra­mu nu­di­mo pre­ko 50 mo­de­la raz­li­či­tih vr­sta ta­pe­ci­ra­nog na­mje­šta­ja, od kut­nih gar­ni­tu­ra, 321 gar­ni­tu­ra, so­fa i le­ža­ja za spa­va­nje,brač­nih i fran­cu­skih le­ža­ja, fo­te­lja, sto­li­ca i sl.”, po­jaš­nja­va Be­ris­lav Oreč. Do­da­je da im uz re­dov­nu pro­izvod­nju za kla­sič­ne sa­lo­ne na- mje­šta­ja, va­žan seg­ment na do­ma­ćem tr­ži­štu pred­stav­lja opre­ma­nje ho­te­la, apart­ma­na i slič­nih ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta. Pi­ni­ja ima vlas­ti­ti iz­lož­be­ni-pros­tor u sa­mom Sla­von­skom Bro­du, a nji­ho­vi pro­izvo­di se mo­gu pro­na­ći i u pro­daj­nom lan­cu na­mje­šta­ja Opre­ma ALTStil­les ko­ji ima sa­lo­ne u Za­gre­bu u So­li­du­mu te na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu.

Nji­ho­va re­fe­rent­na lis­ta sa­dr­ži niz poz­na­tih tu­ris­tič­kih i ho­te­ljer­skih ime­na po­put Za­gre­bač­kih ho­te­la Wes­tin, She­ra­ton i In­ter­na­ti­onal, du­bro­vač­kog Im­por­tan­ne Re­sor­ta, apart­man­skog na­se­lja Za­ton, ho­te­la Art u Sla­von­skom Bro­du, a li i ho­te­la Ra­di­son u Nor­ve­škoj te šved­skog lan­ca sport­skih kla­di­oni­ca Sven­ska Spel. “Tvrt­ka ima spo­sob­nos­ti, ka­pa­ci­te­te i ‘’know-how’’ za iz­ra­du naj­zah­tjev­ni­jih mo­de­la iz na­še do­me­ne. Una - zad ne­ko­li­ko go­di­na dje­lo­mič­no smo po­kre­nu­li i pro­izvod­nju ma­dra­ca. Ras­po­la­že­mo sa 10ak ti­po­va ma­dra­ca, a sve pro­izvo­de mo­že­mo iz­ra­di­ti po mje­ri”, ka­že Oreč. Pi­ni­ja je do 2010. bi­la u pot­pu­nos­ti ori­jen­ti­ra­na na do­ma­će tr­ži­šte, no u zad­njih pet go­di­na po­če­lo je s iz­vo­zom na­mje­šta­ja. Iako je ve­ći­na pro­izvo­đa­ča ori­jen­ti­ra­na na re­gi­nal­na i bli­ža EU tr­ži­šta, u Sla­von­skom Bro­du su se od­lu­či­li oku­ša­ti na zah­tjev­nom tr­ži­štu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je te Skan­di­na­vi­je, po­se­bi­ce Šved­ske. O ko­li­ko po­tent­nom iz­voz­nom tr­ži­štu se ra­di, do­volj­no go­vo­ri či­nje­ni­ca da im je udio iz­vo­za u ukup­nom pla­sma­nu ro­be do ove go­di­ne do­seg­nuo je sko­ro 50 pos­to.

Pla­ni­ra­ne inves­ti­ci­je

“U 2015. go­di­ni zna­čaj­no nam je po­ve­ćan udio iz­vo­za. Na­rav­no, veliki do­pri­nos tom trendu je ula­zak Hr­vat­ske u pu­no­prav­no člans­tvo Eu­rop­ske uni­je, a taj trend oče­ku­je­mo i u 2016. go­di­ni. Ta­ko­đer se oče­ku­je pro­ši­re­nje iz­vo­za na još ne­ke zem­lje Uni­je”, na­vo­di Be­ris­lav Oreč.

Tvrt­ka ima go­diš­nji pri­hod na ra­zi­ni od če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, a go­to­vo či­ta­vo vri­je­me je pos­lo­va­la pro­fi­ta­bil­no. U na­red­nom raz­dob­lju pla­ni­ra­ne su inves­ti­ci­je u pro­ši­re­nje pro­izvod­nje. Ka­ko ka­že Oreč, pla­ni­ra­ju se ko­ris­ti­ti sred­stva iz EU fon­do­va za ula­ga­nje u pos­to­je­nja i opre­mu, kao i za­poš­lja­va­nje do­dat­nih rad­ni­ka.

PI­NI­JA IMA SVOJ IZ­LOŽ­BE­NI PROS­TOR U SLA­VON­SKOM BRO­DU, A NJI­HO­VI PRO­IZVO­DI SE MO­GU PRO­NA­ĆI I U PRO­DAJ­NOM LAN­CU ALT-STILLES

IVI­CA GALOVIĆ/PIXELL

Tvrt­ka iz Sla­von­skog Bro­da za­poš­lja­va u pro­izvod­nji ta­pi­ci­ra­nog na­mje­šta­ja i ma­dra­ca 20-ak rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.