Oš­trc pla­ća ka­ma­te, a još ne mo­že u Dal­ma­ci­ja­vi­no

No­vac upla­ćen, a kup­nja u ci­je­los­ti na sud­skom po­lo­gu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Po­nov­no po­kre­ta­nje pro­izvod­nje po­re­me­ti­la je žal­ba ko­ju je na rje­še­nje o do­pu­ni od 16. stu­de­nog 2015. split­skog Tr­go­vač­kog suda ulo­žio Tra­ubi In­ter­na­ti­onal

Oče­ku­je­mo u na­red­nim da­ni­ma pri­mo­pre­da­ju imo­vi­ne Dal­ma­ci­ja­vi­na no­vom vlas­ni­ku tvrt­ki Oš­trc, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnve­nik ste­čaj­ni upra­vi­telj Dal­ma­ci­ja­vi­na Pe­ri­ca Mi­tro­vić. Do­dao je ka­ko se ti­me omo­gu­ću­je no­vom vlas­ni­ku da suk­lad­no naj­a­va­ma nas­ta­vi pro­izvod­nju, što se već po­ka­zu­je i kao tr­žiš­ni im­pe­ra­tiv. “Kup­lje­ni su imo­vi­na i bren­do­vi, ko­ji su sa­ču­va­ni pro­izvod­njom u ste­ča­ju, no pro­izvo­di Dal­ma­ci­ja­vi­na sa­da po­či­nju ne­dos­ta­ja­ti na tr­ži­štu. Za­li­ha prak­tič­ki vi­še ne­ma, i no­vi vlas­nik mo­ra br­zo nas­ta­vi­ti pro­izvod­nju”, re­zo­lu­tan je Mi­tro­vić.

Sud­ske ne­bu­lo­ze

Na­ime, po­nov­no po­kre­ta­nje pro­izvod­nje, uz oče­ki­va­nja sin­di­ka­ta da će bi­ti pos­la i za do 200ti­njak rad­ni­ka, po­re­me­ti­la je žal­ba ko­ju je na rje­še­nje o do­pu­ni od 16. stu­de­nog 2015. split­skog Tr­go­vač­kog suda ulo­žio Tra­ubi In­ter­na­ti­onal iz Sa­da. Po ocje­ni split­skog suda, ko­ji je pos­tu­pao po pra­vi­li­ma par­nič­nog pos­tup­ka ve­za­no uz zas­tu­pa­nje na ko­ja je sud obve­zan pa­zi­ti po služ­be­noj duž­nos­ti, žal­ba je sre­di­nom si­ječ­nja od­ba­če­na. Ipak, pro­ces pre­uzi­ma­nja prak­tič­ki kas­ni već vi­še mje­se­ci, pa se ma­lo­pra­daj­ni objek­ti sad i za­tva­ra­ju. Od njih 22 tre­nut­no ih je osam za­tvo­re­no na­kon inven­tu­re i po­vra­ta ro­be u skla­di­šte, iako ih je, da je bi­lo vre­me­na, pri­mje­ri­ce mo­gao pre­uze­ti ku­pac. Ta­ko niz stva­ri ovi­si o pi­ta­nju ka­da će Oš­trc Ma­rin­ka Za­dre ući u po­sjed kup­lje­ne imo­vi­ne i po­tom re­ali­zi­ra­ti nje­zi­no pre­uzi­ma­nje u pu­no­prav­no vlas­niš­tvo.

Pri­je dva mje­se­ca re­ali­zi­ra­na je tek pri­vre­me­na pri­mo­pre­da­ja vi­no­gra­da − 300 hek­ta­ra u Dr­ni­štu i 35 hek­ta­ra na Hva­ru. U tim vi­no­gra­di­ma, i to za­hva­lju­ju­ći to­me to­me što je pro­blem pre­moš­ćen, no­vi vlas­nik već ula­že. Pri­je­ko po­treb­ne agro­teh­nič­ke mje­re i teh­no­lo­ške pos­lo­ve, od re­zid­be i ora­nja do gno­jid­be obav­lja 50ak rad­ni­ka tvrt­ke Oš­trc, ka­ko ne bi doš­lo do ne­po­prav­lji­ve šte­te u vi­no­gra­di­ma. Na­kon što je no­vac upla­ćen, još uvi­jek se kup­nja u ci­je­los­ti na­la­zi na sud­skom po­lo­gu, i to bez mo­guć­nos­ti oplo­đi­va­nja. Ta­ko sred­stva ne mo­gu ni­ti ući u ste­čaj­nu ma­su ko­ja slu­ži za na­mi­re­nje, a ni­ti vlas­nik mo­že ne­što po­du­ze­ti po pi­ta­nju or­ga­ni­za­ci­je pro­izvod­nje, iako je svo­ju obve­zu is­pu­nio. Na­vod­no ku­pac već ima i obve­ze pla­ća­nja ka­ma­ta pre­ma švi­car­skoj ban­ci ko­ja ga je kre­di­ti­ra­la, pa ima i tu vr­stu iz­da­ta­ka od to­ga što još ne mo­že ula­skom u po­sjed po­če­ti po­du­zi­ma­ti sve pla­ni­ra­ne ak­tiv­nos­ti, ko­ji­ma bi se i te obve­ze ser­vi­si­ra­le iz pos­lo­va­nja.

Si­tu­aci­ja je is­crp­lju­ju­ća i za rad­ni­ke vje­rov­ni­ke te sin­di­ka­te. Oni, uz po­dr­šku stečajnog upra­vi­te­lja, ra­ču­na­ju da će tre­nut­kom stu­pa­nja Oš­tr­ca u po­sjed za­tra­ži­ti sas­ta­nak u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja ka­ko bi se dr­ža­va odrek­la svo­je traž­bi­ne u ko­rist rad­ni­ka, a na os­no­vu na­god­be ko­jom bi se ri­je­ši­la par­ni­ca iz­me­đu Dal­ma­ci­ja­vi­na u ste­ča­ju i tu­že­ne dr­ža­ve zbog iz­vla­šte­nja ne­kret­ni­na ko­je se na­la­ze u tra­jek­t­noj lu­ci u Spli­tu. Na­ime, one su iz­vla­šte­ne bez nak­na­de, a ka­ko sma­tra ste­čaj­ni upra­vi­telj, to što je pr­vos­tup­nj­ska pre­su­da bi­la u ko­rist dr­ža­ve, ni­je ni­kak­va lo­ša naz­na­ka. I pre­ma miš­lje­nju Mi­tro­vi­ća, ali i na­ših su­go­vor­ni­ka iz sin­di­ka­ta, rad­ni­ci­ma bi dr­ža­va tre­ba­la iz­a­ći usu­sret, pa su se sin­di­ka­ti od­lu­či­li i na obraćanje Vi­so­kom tr­go­vač­kom su­du. Tra­že da što pri­je ri­je­ši na­ve­de­nu žal­bu. Ina­če, rok za od­lu­či­va­nje po žal­bi je tri mje­se­ca, no ako je ve­će vri­jed­nos­ti ili zna­ča­ja za pos­lo­va­nje, lo­gič­no bi bi­lo da se što pri­je ri­je­ši.

Po­dr­ška rad­ni­ci­ma

“S ob­zi­rom na to da sin­di­ka­ti tra­že sa­mo vre­men­sko ubr­za­nje, za to ima­ju mo­ju po­dr­šku”, ka­že Mi­tro­vić. Ina­če, ri­ječ je o po­žur­ni­ci u rje­ša­va­nju žal­be ko­ja je ipak sti­gla na VTS, a ko­ju je u ime Tra­ubi In­ter­na­ti­onal LLC pod­nio An­dri­ja Kla­rić. U kon­kret­nom slu­ča­ju split­ski sud je od­lu­ku do­nio na­kon što ni u pro­du­lje­nom ro­ku ni­je pos­tup­lje­no po na­lo­gu suda da­nom uz upo­zo­re­nje što sli­je­di. Na­ime, pro­iz­la­zi da ni­su dos­tav­lje­ni do­ka­zi da je Kla­rić upi­san u ime­nik od­vjet­ni­ka ili za­pos­len u ame­rič­koj kom­pa­ni­ji te da ni­je pri­li­že­na pu­no­moć za zas­tu­pa­nje u iz­vor­ni­ku, kao ni­ti iz­va­dak iz re­gis­tra za ame­rič­ku kom­pa­ni­ju iz ko­je bi bi­lo ra­zvid­no da je Sa­la­mon Ber­kowitz ov­la­šte­na oso­ba za zas­tu­pa­nje.

MI­TRO­VIĆ I SIN­DI­KA­TI SMA­TRA­JU DA BI RAD­NI­CI­MA DR­ŽA­VA TRE­BA­LA IZ­A­ĆI USU­SRET, PA SU SE SIN­DI­KA­TI OD­LU­ČI­LI I NA OBRAĆANJE VI­SO­KOM TR­GO­VAČ­KOM SU­DU

BORIS ŠČITAR/VL/PIXSELL

Ste­čaj­ni upra­vi­telj Dal­ma­ci­ja­vi­na Pe­ri­ca Mi­tro­vić za­zi­va što br­ži ula­zak Ma­rin­ka Za­dre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.