Kamp bi Bro­du mo­gao do­ni­je­ti 30.000 no­će­nja po se­zo­ni

Tu­ri­zam uz Sa­vu Grad­nju ko­če imo­vin­sko prav­ni od­no­si, sad se ra­di na le­ga­li­za­ci­ji objek­ta Druš­tva Na­ša dje­ca, gdje će bi­ti re­cep­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bro­đa­ni bi već ovo­ga lje­ta mo­gli do­bi­ti veliki auto­kamp, je­di­ni na po­te­zu od Za­gre­ba do Be­ogra­da.

Pro­jek­t­nom do­ku­men­ta­ci­jom ko­ju financiraju Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma i Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca (HTZ), či­ja se iz­ra­da pri­vo­di kra­ju, pre­dvi­đe­no je da bu­du­ći kamp u Sport­sko­re­kre­acij­skom cen­tru Po­loj bu­de sas­tav­ljen od 170 mon­taž­nih ku­ći­ca, ko­je će zbog ne­po­sred­ne bli­zi­ne Sa­ve i opas­nos­ti od vi­so­kog vo­dos­ta­ja i po­pla­va bi­ti pos­tav­lje­ne na pon­ton­ske spla­vi ili stu­po- ve. Ta­ko bi se u jed­noj se­zo­ni mo­glo os­tva­ri­ti iz­me­đu 25.000 i 30.000 no­će­nja.

“Pro­jekt grad­nje kam­pa mo­gao bi bi­ti i te ka­ko is­pla­tiv jer ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ka­ko auto­ces­tom kroz Slavonski Brod sva­ke go­di­ne pro­đe oko 16 mi­li­ju­na vo­zi­la. Ri­ječ je o tu­ris­ti­ma ve­će plat­ne mo­ći, ko­ji sa­mi se­bi odre­đu­ju gdje i ko­li­ko će bo­ra­vi­ti. Ako im po­nu­di­mo do­bar sa­dr­žaj, oni će se si­gur­no za­dr­ža­ti i ko­ji dan du­lje”, ka­že sla­von­sko­brod­ski gra­do­na­čel­nik Mir­ko Dus­pa­ra. Re­ali­za- ci­ja ide­je, objaš­nja­va, ide ma­lo spo­ri­je zbog kom­pli­ci­ra­nih imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa. Po­loj je, na­ime, u vlas­niš­tvu RH. Grad je do­bio kon­ce­si­ju na 30 go­di­na, ali pri­je sa­me grad­nje tre­ba is­po­što­va­ti odred­be kon­ce­sij­skog ugo­vo­ra s Hr­vat­skim vo­da­ma.

Tre­nu­tač­no se ra­di na le­ga­li­za­ci­ji objek­ta Druš­tva Na­ša dje­ca, u ko­je­mu će bi­ti re­cep­ci­ja i to­alet, sli­je­di is­ho­đe­nje lo­ka­cij­ske i gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Je­dins­tve­ni auto­kamp gra­dit će se u ne­ko­li­ko fa­za. “Tu­ris­ti ko­ji na­mje­ra­va­ju spa­va­ti u ša­to­ri­ma i kam­p­pri­ko­li­ca­ma kamp će vje­ro­jat­no mo­ći ko­ris­ti­ti već ove se­zo­ne, dok grad­nja mon­taž­nih ku­ći­ca i po­če­tak ra­da u pu­nom op­se­gu ovi­se o do­zvo­la­ma i sred­stvi­ma ko­ja će­mo do­bi­ti od Mi­nis­tar­stva i HTZa”, ka­že Dus­pa­ra. Za­hva­lju­ju­ći ne­po­sred­noj bli­zi­ni auto­ces­te i gra­nič­nog pri­je­la­za, Brod ima ve­lik kam­per­ski po­ten­ci­jal. Ri­ječ je o jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih obli­ka smje­šta­ja u Hr­vat­skoj, na ko­ji se od­no­si če­t­vr­ti­na svih tu­ris­tič­kih no­će­nja.

Kamp u Sport­sko-re­kre­acij­skom cen­tru Po­loj bit će sas­tav­ljen od 170 mon­taž­nih ku­ći­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.