Broj ne­za­pos­le­nih sma­nji­li smo 24 pos­to i pri­vuk­li 12 pos­to vi­še tu­ris­ta

Goran Ha­buš, gra­do­na­čel­nik Va­ra­ždi­na i u pe­toj go­di­ni svog man­da­ta nas­ta­vio je s do­brim re­zul­ta­ti­ma, broj ne­za­pos­le­nih u od­no­su na 2014. sma­njen je za čak 42 pos­to

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - SAŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Goran Ha­buš već je sko­ro pet go­di­na gra­do­na­čel­nik Va­ra­ždi­na, gra­da ko­ji je proš­li tje­dan bio do­ma­ćin ma­ni­fes­ta­ci­je Pos­lov­ni uz­let. Bi­la je to pri­li­ka da po­pri­ča­mo o pri­li­ka­ma u gra­du ko­ji se čes­to na­vo­di kao uzor os­ta­li­ma, ali i o stal­nom pa­du sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti i Ha­bu­še­voj po­dr­š­ci ide­ji da Va­ra­ždin pos­ta­ne glav­ni grad bu­du­će Sje­ve­ro­za­pad­ne re­gi­je.

Na lanj­skom Pos­lov­nom uz­le­tu po­hva­li­li ste se da je “ne­za­pos­le­nost u go­di­nu da­na sma­nje­na za 21 pos­to” te da ste u tu­riz­mu ima­li zna­ča­jan po­rast bro­ja no­će­nja. Je­su li se tak­vi tren­do­vi u me­đu­vre­me­nu nas­ta­vi­li?

Ne­za­pos­le­nost u Gra­du Va­ra­ždi­nu i da­lje se sma­nju­je te je u ovom tre­nut­ku ma­nja od šest pos­to. U si­ječ­nju 2016. u od­no­su na si­je­čanj 2015. je za 538 ma­nje ne­za­pos­le­nih, od­nos­no 23,6 pos­to ma­nje, dok je to u od­no­su na 2014. sma­nje­nje bro­ja ne­za­pos­le­nih za 1262 oso­be, od­nos­no 42 pos­to.

Ti­je­kom 2015. Va­ra­ždin je po­sje­ti­lo 23.860 tu­ris­ta što je 12 pos­to vi­še gos­ti­ju ne­go 2014. Broj no­će­nja u 2015. iz­no­si 51.042, što je 7,6 pos­to vi­še u od­no­su na broj no­će­nja 2014. Po­da­ci za si­je­čanj 2016. u od­no­su na is­ti mje­sec 2015. po­t­vr­đu­ju po­zi­ti­van trend: do­las­ci su po­ras­li za 15,5 pos­to, a no­će­nja za 21,9 pos­to.

Od kra­ja 2015. smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti u Va­ra­ždi­nu bo­ga­ti­ji su za no­vih 46 kre­ve­ta iz­grad- njom ho­te­la Park u cen­tru gra­da što zna­či, osim pri­želj­ki­va­nog ras­ta smje­štaj­nih je­di­ni­ca, i sa­dr­žaj­no obo­ga­ći­va­nje po­vi­jes­ne jez­gre, ko­ja pred­stav­lja pri­mar­nu atrak­ci­ju Va­ra­ždi­na. Sto­ga je re­al­no oče­ki­va­ti da će se opi­sa­ni po­zi­tiv­ni trend do­la­za­ka I no­će­nja za­dr­ža­ti i u go­di­na­ma ko­je sli­je­de.

Tvr­di­te da su Va­ra­ždin i re­gi­ja ko­ja mu gra­vi­ti­ra “pr­vi u Hr­vat­skoj iz­aš­li iz kri­ze”?

Pre­ma svim sta­tis­tič­kim po­ka­za­te­lji­ma, u Gra­du Va­ra­ždi­nu su uz­laz­ni tren­do­vi u svim seg­men­ti­ma, ali smo još da­le­ko od onih zlat­nih go­di­na ve­li­kih inves­ti­ci­ja. Na­da­mo se da će uvo­đe­njem no­vih mje­ra po­ti­ca­nja inves­ti­ci­ja Grad Va­ra­ždin usko­ro pos­ta­ti ve­li­ko gra­di­li­šte, da će se otvo­ri­ti još no­vih rad­nih mjes­ta te da će­mo za­us­ta­vi­ti trend od­lje­va vi­so­ko­obra­zo­va­nih mla­dih lju­di.

Ka­kav je vaš stav o nes­luž­be­no objavljenoj kar­ti te­ri­to­ri­jal­nog pre­us­tro­ja Hr­vat­ske na pet re­gi­ja?

Re­gi­ona­li­za­ci­ju Hr­vat­ske po­dr­ža­vam i sma­tram neo­p­hod­nom jer mo­ra­mo bi­ti kom­pa­ti­bil­ni sa čla­ni­ca­ma EU. Pri­tom mo­ra­mo pos­ta­vi­ti jas­ne kri­te­ri­je for­mi­ra­nja re­gi­ja jer se taj sku­pi pro­ces mo­ra po­ka­za­ti pu­no dje­lo­tvor­ni­jim od sa­daš­njeg sa 21 žu­pa­ni­jom.

Sje­ve­ro­za­pad­na re­gi­ja u tom smis­lu ima pu­no oprav­da­nja kao što grad Va­ra­ždin s pu­nim pra­vom ra­zvi­ja strategiju re­gi­onal­nog sre­di­šta uzi­ma­ju­ći u ob­zir raz­ne kri­te­ri­je: eko­nom­ske, po­vi­jes­ne, zem­ljo­pis­ne, pro­met­ne, kul­tur­ne i dru­ge. Is­to­dob­no, veliki sam za­go­vor­nik de­cen­tra­li­za­ci­je sred­sta­va i uprav­nih funk­ci­ja te sma­tram da je ve­lik broj žu­pa­ni­ja i ve­ćih­gra­do­va kom­pe­ten­tan za pre­uzi­ma­nje funk­ci­ja, a ti­ma i sred­sta­va ko­je su sa­da u nad­lež­nos­ti sre­diš­njih dr­žav­nih ti­je­la.

Što je s ra­zvo­jem gos­po­dar­ske zo­ne na va­ra­ždin­skom aero­dro­mu, da­nom u za­kup?

Svjes­ni smo važ­nos­ti aero­dro­ma ne sa­mo za Grad Va­ra­ždin već i za Va­ra­ždin­sku žu­pa­ni­ju i ši­ru re­gi­ju. Ula­že­mo na­po­re na ra­zvo­ju po­dru­čja va­ra­ždin­skog aero­dro­ma kroz iz­ra­du pros­tor­no­plan­ske do­ku­men­ta­ci­je i stav­lja­njem u funk­ci­ju kroz an­ga­žman od­go­vor­nog ope­ra­te­ra.

Sto­ga je Va­ra­ždin, na­kon pro­ve­de­nog jav­nog na­tje­ča­ja, sa tvrt­kom Di­amond avi­ati­on cen­ter sklo­pio Ugo­vor o za­ku­pu ne­kret­ni­na ko­je či­ne va­ra­ždin­ski ae­ro­drom u vlas­niš­tvu Gra­da Va­ra­ždi­na na raz­dob­lje od pet go­di­na. U ti­je­ku je ure­đi­va­nje pros­to­ra pos­lov­ne zgra­de kao i sa­ni­ra­nje ošte­će­nja nas­ta­lih ti­je­kom pri­jaš­njih ko­ri­šte­nja.

Cilj za­kup­ni­ka je ra­zvi­ja­nje re­gi­onal­nog zra­ko­plov­nog cen­tra sa zra­ko­plov­nim i pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma.

FOR­MI­RA­NJE RE­GI­JE SJE­VE­RO­ZA­PAD­NA HR­VAT­SKA IMA PU­NO OPRAV­DA­NJA BAŠ KAO ŠTO GRAD VA­RA­ŽDIN PO NE­KO­LI­KO KRI­TE­RI­JA RA­ZVI­JA STRATEGIJU RE­GI­ONAL­NOG SRE­DI­ŠTA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.