Fis­c­her i Ro­ssig­nol u utr­ci za po­sr­nu­lu Al­pi­nu

Za­pos­le­ni­ci slo­ven­ske tvor­ni­ce obu­će tra­že da ih pre­uz­mu stra­ni vlas­ni­ci

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U Al­pi­ni­su su ne­dav­no bi­li pred­stav­ni­ci nor­ve­škog fi­nan­cij­skog fon­da Holt, ali do­go­vor ni­je pos­tig­nut

Že­lja za­pos­le­ni­ka poz­na­tog slo­ven­skog pro­izvo­đa­ča obu­će Al­pi­ne, da nji­ho­va kom­pa­ni­ja pri­je­đe u vlas­niš­tvo stra­na­ca, ne iz­ne­na­đu­je. Na­ime, pla­ni­ra­no pre­se­lje­nje pro­izvod­nje u zem­lje s jef­ti­ni­jom rad­nom sna­gom i ot­pu­šta­nja za­pos­le­ni­ka Al­pi­na, proš­log tjed­na iz­a­zva­li su pra­vu bu­ru u Slo­ve­ni­ji, pi­še list Dnev­nik.

Že­lje za­pos­le­ni­ka da Al­pi­na iz vlas­niš­tva dr­žav­ne tvrt­ke za uprav­lja­nje po­tra­ži­va­nji­ma ba­na­ka (DUTB) pri­je­đe u stra­no vlas­ništv, os­tva­ri­ve su, pi­še ljub­ljan­ski list. Al­pi­na bi za­pra­vo, ka­ko po­ka­zu­ju dos­tup­ni po­da­ci, čak u pr­vom ko­ra­ku, izbjegla vlas­niš­tvo ne­kog fi­nan­cij­skog fon­da, ko­ji bi je na­kon ne­ko­li­ko go­di­na pre­pro­dao uz do­bit, da bi tek ta­da za­vr­ši­la u ru­ka­ma stra­te­škog vlas­ni­ka. Us­to, že­lja rad­ni­ka Al­pi­ne da ih pre­uz­mu stran­ci ni­je iz­ne­na­đe­nje, tvr­di Dnev­nik, jer do­bar pri­mjer ima­ju u svom kra­ju. Na­kon ne­us­pješ- nog me­na­džer­skog pre­uzi­ma­nja 2008. go­di­ne, ži­rov­ski Kla­di­var pre­uze­li su Fran­cu­zi i iz­a­bra­li ga za je­di­ni struč­ni cen­tar gru­pe za pro­izvod­nju i ra­zvoj ven­ti­la za hi­dra­ulič­ke sus­ta­ve.

Bro­ju za­pos­le­nih po­ras­tao je, a pre­ma po­s­ljed­njim jav­no dos­tup­nim po­da­ci­ma, kom­pa­ni­ja ko­ja se sa­da zo­ve Po­cla­in Hy­dra­ulics, 2014. go­di­ne do­seg­nu­la je go­to­vo 28 mi­li­ju­na eura pri­ho­da.

Zah­tje­vi teh­no­lo­škog ra­zvo­ja

Za kup­nju Al­pi­ne ne­dav­no su se za­ni­ma­li Ro­ssig­nol, za ko­jeg Al­pi­na već pro­izvo­di sport­sku obu­ću, kao i Fis­c­her, nes­luž­be­no do­za­je Dnev­nik, a po­ljed­nja kom­pa­ni­ja Al­pi­nu ima “na ni­ša­nu” već du­go. U Al­pi­ni su ne­dav­no bi­li pred­stav­ni­ci nor­ve­škog fi­nan­cij­skog­nan­cij­skog fon­d­fon­da­da Holt, ko­ji su vlas­ni­ci ne­ko­lik­ne­ko­li­ko­ko sport­skih Bjorn bran­do­va,an­do­va,Da­ehli­eaehlie (Da­ehlie uklju­ču­ju­ći­uključ ču­je je do­bit­ni­ku cro­ss­co­un­tryo­samm co­un­try olim­pij­skih ski­ja­nju­ski­ja­nju), mme­da­lja meu), ali do­go­vor ni­je pos­tig­nut. Za Al­pi­naa obo­je,, je Fis­c­her za­nim­lji­vai Ro­ssig­nol,Ross sia kao pro­izvo­đač­đač ski­ja­ških ci­pe­le i te­ni­si­ca,si­ca, re­kao je

NIM MOGUĆEOD TA POVEPOVEZIVANJEDVA EDA ZIVANJE S JEDNIMJED RE­NO­MI­RA­NA PROIZVOĐAČAAČA SPORT­SKE E OPRE­ME ZNAČILOAČILO BI DA ĆE SE PROIZVODNJAZVODNJACIPELA U AL­PI­NI SKI­JA­ŠKIH SKIELA ZNA­ČAJ­NO PRO­ŠI­RI­TI

za Dnev­nik struč­njak do­bro upu­ćen u sta­nju u slo­ven­skoj kom­pa­ni­ji, ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man.

Mo­gu­će po­ve­zi­va­nje s jed­nim od ta dva re­no­mi­ra­na pro­izvo­đa­ča sport­ske opre­me zna­či­lo bi da će se pro­izvod­nja ski­ja­ških ci­pe­la u Al­pi­ni zna­čaj­no pro­ši­ri­ti. U us­po­red­bi s že mod­nom pro­izves­ti obu­ćom­bi­lo gdje,gdje ko­ja kad se­mo­že­ski­ski­ja­ške ski­što ja­ške obu­će je druk­či­je. Us­to, tak­va pro­izvod­nja zah­ti­je­va odre­đe­ni vi­so­ki teh­no­lo­ški ra­zvoj, pro­blem je i to što je zbog ve­li­kog obuj­ma ski­ja­ških ci­pe­la npr. Ki­ni te­ško iz­dr­ža­ti tro­ško­ve tran­s­por­ta.

Igra s di­oni­ca­ma

Upra­vo je zna­čaj­no ve­ći op­seg no­vih pos­lo­va klju­čan za bu­duć­nost Al­pi­ne, pro­cje­na je biv­šeg pred­sjed­nik upra­ve kom­pa­ni­je Bo­ja­na Star­ma­na, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na na tra­že­nje za­pos­le­ni­ka pos­tao član nad­zor­nog od­bo­ra. “Ako bi upra­va Al­pi­na po­ku­ša­la, si­gur­no si­tost bi mo­gla pro­na­ći do­dat­ne pos­lo­ve”, sma­tra Star­man. On objaš­nja­va da je veliki dio pro­izvod­nje Al­pi­na pre­se­li­la u zem­lje s ni­žim tro­ško­vi­ma ra­da, ali je ra­zvoj i jez­gra tvrt­ka os­ta­la u Slo­ve­ni­ji. Čak i u naj­te­žim da­ni­ma gu­bit­ka tr­ži­šta u ra­nim de­ve­de­se­ti­ma Al­pi­na ni­je di­je­li­la ot­ka­ze.

Za tre­nut­nu za­br­za­bri­nu­tos­t­tos­t­za­bri­nu­tost i uz­ne­mi­re­nost Al­pAl­pi­ni­nih nihAl­pi­ni­nih dje­lat­ni­ka tre­ba kkri­vi­kri­vi­ti ne sa­mo lo­šu ban­ku, pr­proš­le­roš­le go­di­ne di­ne­go­di­ne ime­no­va­nu dir­di­rek­to­ri­cu­rek­to Bar­ba­ru Vtič Vra­ni­čaVra­ni­ča­rar i sku­pe pe­sku­pe nje­mač­ke sa­vjet­ni­ke,sa­vjet­n­ni­ke, pi­še Dnev­nik.

Naj­ve­ći kriv­ci suu vlav­las­ni­ci ko­ji su, pre­ma dos­tup­dos­tup­nim­p­nim po­da­ci­ma, da­ci­ma,po­da­ci­ma, is­cr­pi­li kom­pa­ni­ju,kom­m­pa skri­va­ju­ći su se iza tvrt­ke­tv­vrtk Al­pi­na pi­naAl­pi­na Hol­ding.

Kao što je objas­ni­la­obja­ss­ni­la ste­čaj­na čaj­nas­te­čaj­na upra­vi­te­lji­ca AAnja Jan­dro, dro,Jan­dro, Al­pi­na je pri­je nne­ko­ne­ko­li­ko go­di­na broj­ne ne­kret­n­ne­kret­ni­ne­ni­ne pre­ba­ci­la ba­ci­la­pre­ba­ci­la u Al­pi­na Hol­ding,Hol­din­ng, kko­ji ih je unajm­lji­vao po ner­ne­ra­zum­lji­vo­ra­zu vo­ne­ra­zum­lji­vo vi­so­koj ci­je­ni.

Tko je sve bio vla­s­vlas­nik­s­nik Al­pi­ne neAl­pi­ne Hol­din­ga, ko­ji je u pris­pri­sil­noj na­god­bi bio pri­sil­no iiz­vla­šten,zvla ni­je služ­be­no poz­na­to­poz­na­to,o, di­odi­oni­ce su, na­ime, gla­si­le naa do­no­si­te­lje.don te­lje.do­no­si­te­lje. Pre­ma nes­luž­be­nes­luž­be­ni­me­nim po­da­ci­ma, da­ci­ma,po­da­ci­ma, ve­lik dio di­odi­oni­ca­onic dr­žao ža­odr­žao je Bran­ko Pod­pe­čan,Pod­pe­ečan sin biv­šeg pred­sjed­ni­kaa upra­ve­up SODa Mi­la­na Pod­pePod­pe­ča­na.eča­na

U ste­ča­ju Al­pi­nee HoHol­din­ga gaHol­din­ga vjerovnici su pri­ja­pri­ja­vi­li­avi­li vi­še od 25 mi­li­ju­na eura po­tra­ži­va­nja,pot va­nja,po­tra­ži­va­nja, od ko­jih su go­to­vo­go­oto­vo sva priz­na­ta. S drug­dru­ge­ge str­stra­ne, lik­v­lik­vi­da­ci­je­vi­da vrij­vri­jed­nos­tjedn imi­mov­mov in e Al­pi­na HolHol­din­ga gaHol­din­ga iiz­nos siz­nos i man nje­ma­nje od mi­mi­li­ju­nli eeura­eura.

ZA OBO­JE RE­NO­MI­RA­NIH SVJET­SKIH PRO­IZVO­ĐA­ČA, FIS­C­HER I RO­SSIG­NOL, AL­PI­NA JE ZA­NIM­LJI­VA KAO PRO­IZVO­ĐAČ SKI­JA­ŠKIH CI­PE­LE I TE­NI­SI­CA

PD

Al­pi­na vje­rov­ni­ci­ma du­gu­je oko 25 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.