Fre­eport pro­dao is­tra­ži­va­nje ba­kra

Ame­ri­kan­ci za udio u vlas­niš­tvu do­bi­li 262 mil. $

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Do­sad je pro­na­đe­no 65 mi­li­ju­na to­na ru­de sa sred­njim sa­dr­ža­jem ba­kra od 2,6 pos­to po to­ni

Ame­rič­ka ru­dar­ska kom­pa­ni­ja Fre­eport McMo­ran pro­da­la je za 262,5 mi­li­ju­na do­la­ra tvrt­ki Lun­din Mi­ning, sa sje­di­štem u To­ron­tu, svoj udio u vlas­niš­tvu is­tra­ži­va­nja u po­dru­čju Ču­ka­ru Peki, kod Bo­ra, u Sr­bi­ji, gdje su ut­vr­đe­ni po­čet­ni re­sur­si od 1,7 mi­li­ju­na to­na ba­kra i 98 to­na zlata.

U is­pi­ti­va­nim le­ži­šti­ma Fre­epor­ta i Re­ser­vo­ir Mi­ne­ral­sa u oko­li­ni Bo­ra do­sad je ot­kri­ve­no 65 mi­li­ju­na to­na ru­de sa sred­njim sa­dr­ža­jem ba­kra od 2,6 pos­to i zlata od 1,5 gra­ma po to­ni. Na du­bi­ni od 558 do 559 me­tra od po­vr­ši­ne zem­lje ot­kri­ven je i re­surs od 25,7 pos­to ba­kra i 50,3 gra­ma po to­ni zlata, što je naj­bo­ga­ti­ja bu­šo­ti­na ika­da pro­na­đe­na.

U rud­ni­ci­ma iz sas­ta­va RTB Bor tre­nut­no se eks­plo­ati­ra ru­da s naj­vi­še 0,4 pos­to ba­kra. Za pro­tek­lih 110 go­di­na ru­da­re­nja u Bo­ru do­bi­ve­no je pet mi­li­ju­na to­na ba­kra i go­to­vo 160 to­na zlata.

Iz Fre­epor­ta, ko­ji je u is­tra­ži­va­nja oko­li­ne Bo­ra inves­ti­rao oko 60 mi­li­ju­na do­la­ra, ni­su se ogla­si­li u po­vo­du ove tran­sak­ci­je. Me­đu­tim, pret­pos­tav­lja se da su Ame­ri­kan­ci mo­ra­li pro­da­ti is­tra­ži­va­nja u Bo­ru ka­ko bi po­kri­li gu­bit­ke u os­ta­lim rud­ni­ci­ma, ko­je ima­ju na pet ko­ni­ne­na­ta, da bi po­kri­li ba­rem dio tro­ško­va nas­ta­lih zbog na­glog pa­da ci­je­na me­ta­la na svjet­skoj bur­zi. Kom­pa­ni­ja Lun­din u svom sas­ta­vu ima se­dam rud­ni­ka ba­kra i zlata u Kon­gu, Ru­si­ji, Šved­skoj, Ir­skoj, Špa­njol­skoj, Por­tu­ga­lu i Či­leu.

PD

Za 110 go­di­na u Bo­ru je do­bi­ve­no 5 mil. to­na ba­kra i 160 to­na zlata

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.