BASF spre­ma po­nu­du za DuPont

Nje­mač­ki div že­li raz­vrg­nu­ti na­jav­lje­no spa­ja­nje ame­rič­ke tvrt­ke s Dow Che­mi­ca­lom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Iako od­lu­ka još ni­je do­ni­je­ta, pret­pos­tav­lja se da BASF že­li na­dok­na­di­ti pro­pu­šte­no iz va­la kon­so­li­da­ci­je unu­tar ke­mij­ske in­dus­tri­je

Naj­ve­ća ke­mij­ska kom­pa­ni­ja na svi­je­tu, nje­mač­ki BASF, s ban­ka­ma i sa­vjet­ni­ci­ma ra­di na iz­ra­di po­nu­de za DuPont, ame­rič­kog pro­izvo­đa­ča ke­mi­ka­li­ja, či­me bi po­ku­šao raz­vrg­nu­ti već na­jav­lje­no spa­ja­nje DuPon­ta i Dow Che­mi­ca­la. Iako je ri­ječ o nes­luž­be­nim naj­a­va­ma, pret­pos­tav­lja se da BASF po­ku­ša­va na­dok­na­di­ti pro­pu­šte­no iz ne­dav­nih kon­so­li­da­ci­ja unu­tar ke­mij­ske in­dus­tri­je, kao i sa­ni­ra­ti oče­ki­va­ni pad za­ra­de od de­set pos­to us­li­jed pa­da ci­je­na naf­te i pli­na ko­je op­te­re­ću­je pe­tro­ke­mij­sko pos­lo­va­nje nje­mač­ke kom­pa­ni­je.

Ne­us­pješ­ni raz­go­vo­ri

Do­dat­na po­god­nost even­tu­al­nog spajanja s DuPon­tom bi­lo bi i obo­ga­ći­va­nje BASFo­va por­t­fe­lja DuPon­to­vim po­ljo­pri­vred­nim sje­me­nom. BASF po­nu­du još ni­je pre­dao iako na njoj ra­di još od proš­le go­di­ne, pre­no­si Blo­om­berg po­zi­va­ju­ći se ano­nim­ne iz­vo­re upoz­na­te sa si­tu­aci­jom. No, BASF je s DuPon­tom već pre­go­va­rao o ovoj te­mi. Či­nje­ni­ca da su u pro­sin­cu proš­le go­di­ne DuPont i Dow Che­mi­cal obja­vi­li do­go­vor o spa­ja­nju u ke­mij- ski div Dow DuPont, vri­je­dan 130 mi­li­jar­di do­la­ra, svje­do­či da se raz­go­vo­ri iz­me­đu BASFa i DuPon­ta ni­su po­ka­za­li us­pješ­ni­ma.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor BASFa Kurt Bock proš­log je mje­se­ca u in­ter­v­juu za Blo­om­ber­go­vu te­le­vi­zi­ju priz­nao da kom­pa­ni­ja tre­nut­no is­tra­žu­je vlas­ti­tu tr­žiš­nu po­zi­ci­ju. “Pra­ti­mo kre­ta­nja na tr­ži­štu”, re­kao je Bock. “Osje­ća­mo se ugod­no s onim što ima­mo. U ob­zir tre­ba uzi­ma­ti i fak­to­re po­put tr­žiš­nih ci­je­na te raz­mis­li­ti ra­di li se o ne­če­mu što će stvo­ri­ti vri­jed­nost ili ne”, po­ru­čio je Bock ko­men­ti­ra­ju­ći pro­mje­ne unu­tar glo­bal­ne ke­mij­ske in­dus­tri­je.

BASF-ova lo­ša ma­te­ma­ti­ka

S dru­ge stra­ne ana­li­ti­ča­ri BASFo­vu po­ten­ci­jal­nu po­nu­du za DuPont sma­tra­ju “lo­šom ma­te­ma­ti­kom”, a kao je­dan od raz­lo­ga tak­ve ocje­ne na­vo­de iz­nos od 1,9 mi­li­jar­di do­la­ra u vi­du nak­na­de za ot­ka­zi­va­nje spajanja ko­ju bi DuPont tre­bao is­pla­ti­ti Dowu ako do­đe do pro­pas­ti do­go­vo­ra. BASFu u pri­log ne ide ni to da bi tre­ba­li pla­ti­ti 30 pos­to pre­mi­je na ci­je­nu DuPon­to­ve di­oni­ce iz pro­sin­ca, či­ja je vri­jed­nost na­kon naj­a­ve do­go­vo­ra s Dow Che­mi­ca­lom iz­no­si­la vi­še od 74 do­la­ra.

“DuPont ih je već jed­nom od­bio, a svi­jet se u me­đu­vre­me­nu dra­ma­tič­no pro­mi­je­nio”, ko­men­ti­rao je Jo­nas Oxga­ard, nju­jor­ški ana­li­ti­čar pri agen­ci­ji San­ford C. Ber­ns­te­in. Do­da­je ka­ko naj­a­va BASFo­ve po­nu­de dje­lu­je “ne­re­al­no”. Pred­stav­ni­ci BASFa i DuPon­ta za sad od­bi­ja­ju ko­men­ti­ra­ti me­dij­ske na­pi­se.

ANA­LI­TI­ČA­RI NAJ­A­VU BASF-OVE PO­NU­DE SMA­TRA­JU NE­RE­AL­NOM JER BI DUPONT MO­RAO IS­PLA­TI­TI 1,9 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA DOWU AKO DO­ĐE DO PRO­PAS­TI DO­GO­VO­RA

Ni­jem­ci su već raz­go­va­ra­li s DuPon­tom, ali bez us­pje­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.