M SAN ci­je­lu pro­izvod­nju TV-a pre­se­lio iz Ki­ne u Hr­vat­sku

U če­ti­ri po­kret­ne tra­ke, čis­tu so­bu i teh­no­lo­gi­ju ulo­ži­li 4,48 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr Vla­di­mir Br­klja­ča M SAN gru­pa

Pro­izvod­nja u Hr­vat­skoj omo­gu­ću­je nam da tes­ti­ra­mo baš sva­ki te­le­vi­zor, ka­že Vla­di­mir Br­klja­ča iz M SAN-a

Ot­ka­ko je pri­je tri go­di­ne u Hr­vat­skoj po­če­la pro­izvo­di­ti LED te­le­vi­zo­re M SAN gru­pa je sa svo­jim bren­dom Vi­vax tr­žiš­ni udio udvos­tru­či­la na 15 pos­to te se po­pe­la me­đu tri naj­pro­da­va­ni­je bren­da te­le­vi­zo­ra na do­ma­ćem tr­ži­štu. Pret­hod­no je Vi­vax pro­izvo­dio te­le­vi­zor u svo­jim tvor­ni­ca­ma u Ki­ni.

Vla­di­mir Br­klja­ča vo­di­telj Vi­vax odje­la M SAN gru­pe ka­že da su pro­izvod­nju te­le­vi­zo­ra od­lu­či­li u ci­je­los­ti pre­se­li­ti u Hr­vat­sku.

“Vi­še ni­šta od te­le­vi­zo­ra na pro­izvo­di­mo u Ki­ni, jer se ot­ka­ko smo uš­li u EU po­ka­za­lo is­pla­ti­vi­je to ra­di­ti ov­dje u Za­gre­bu”, ka­že Br­klja­ča.

Kom­pa­ni­ja je kra­jem proš­log tjed­na otvo­ri­la no­vi po­gon za pro­izvod­nju LED te­le­vi­zo­ra ko­ji mo­že no­vi LED TV pro­izves­ti za ma­nje od dvi­je mi­nu­te. Uku­pan ka­pa­ci­tet no­ve tvor­ni­ce je 180 ti­su­ća te­le­vi­zo­ra go­diš­nje. No­vi po­gon, u ko­ji je M SAN ulo­žio 4,48 mi­li­ju­na ku­na, pros­ti­re se na 1200 kva­dra­ta, u jed­noj smje­ni u pu­nom ka­pa­ci­te­tu za­poš­lja­va 50 rad­ni­ka, ro­bo­ti­zi­ran je, ima čis­tu so­bu i če­ti­ri tra­ke na ko- ji­ma se te­le­vi­zo­ri tes­ti­ra­ju pri­je ne­go kre­nu u is­po­ru­ku.

“Mi tes­ti­ra­mo baš sva­ki naš te­le­vi­zor pri­je ne­go ga is­po­ru­či­mo na tr­ži­šte, a to se, osim što je do­bro za ko­ris­ni- ka, do­bro i za pro­izvod­nju, jer je uku­pan tro­šak ma­nji s ob­zi­rom da se bri­ne­mo da na tr­ži­šte ne iz­a­đe ni­ti je­dan te­le­vi­zor gre­škom”, ka­že Br­klja­ča.

Ka­ta­ri­na Ha­lar, pro­duct ma­na­đer Vi­vax te­le­vi­zo­ra ka­že da su u po­s­ljed­nje tri go­di­ne po­ve­ča­li ras­pon pro­izvod­nje na te­le­vi­zo­re od 22 do 48 in­ča. Sa­da im je plan pro­izves­ti te­le­vi­zo­re di­ja­go­na­la od 55 i 65 in­ča.

“Vi­vax će kroz mje­sec da­na pred­sta­vi­ti i pr­vi hr­vat­ski pa­met­ni te­le­vi­zor di­ja­go­na­la od 32 i 42 in­ča, a u ra­zvo­ju je i pr­vi hr­vat­ski ul­tra HD pa­met­ni te­le­vi­zor”, ka­že Ha­lar. Pa­met­ni TV po­go­nit će An­dro­id i na nje­mu će se mo­ći ra­di­ti sve što i na mo­bi­te­lu. S dru­ge stra­ne, pr­vi hr­vat­ski ul­tra HD TV do­la­zit će u di­ja­go­na­li od 55 in­ča. Imat će po­dr­šku za 4K, za­tim funk­ci­ju auto­mat­skog iz­o­š­tra­va­nja sli­ke, a po­dr­ža­vat će wifi.

Vi­vax je la­ni M SANu do­nio pri­hod od 40,7 mi­li­ju­na eura uz rast od 22,6 pos­to i či­ni oko 20 pos­to pri­ho­da M SA­Na. U MSANu na­vo­de da su u po­s­ljed­njih 12 go­di­na na Vi­vaxu upri­ho­di­li vi­še od 251 mi­li­jun eura. “Pro­da­je­mo Vi­vax u Eu­ro­pi, Afri­ci i Juž­noj Ame­ri­ci”, za­klju­ču­je Br­klja­ča.

MI TES­TI­RA­MO BAŠ SVA­KI TE­LE­VI­ZOR PRI­JE NE­GO GA IS­PO­RU­ČI­MO NA TR­ŽI­ŠTE

Iz no­vog po­go­na usko­ro će iz­a­ći pr­vi hr­vat­ski pa­met­ni te­le­vi­zor, a za­tim i pr­vi do­ma­ći ul­tra HD TV

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.