TR­GO­VI­NA I PRO­DA­JA UMJET­NI­CI KO­JI RA­DE NA­MJE­ŠTAJ PO OSOB­NOS­TI SVO­JIH KU­PA­CA

Shab­by chic U do­ma­ćim ma­nu­fak­tu­ra­ma nas­ta­je pa­ti­ni­ra­no po­kuć­stvo

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Uni­kat­ni na­mje­štaj na­ru­ču­ju di­zaj­ne­ri i ar­hi­tek­ti, nji­me se opre­ma­ju ho­te­li i ma­ri­ne a sti­žu i ino­zem­ne na­rudž­be

Li­kov­ni umjet­nik Ma­rin Gril ra­di na­mje­štaj po­seb­nog sti­la, on sam na­zi­va ga na­mje­šta­jem s me­di­te­ran­skim du­hom, te osva­ja pu­bli­ku svo­jom je­dins­tve­nom ver­zi­jom shab­by chi­ca.

U po­nu­di ima ruč­no iz­ra­đen, uni­kat­ni na­mje­šta­ju uglav­nom ra­đen po mje­ri i po po­tre­ba­ma kup­ca. Ka­ko ka­že autor, u sva­ki ko­mad na­mje­šta­ja ulo­že­no je dos­ta pro­miš­lja­nja i vre­me­na, a sva­ki ko­mad na­mje­šta­ja ko­ji na­pra­vi nas­to­ji pri­la­go­di­ti osob­nos­ti kup­ca za ko­jeg je na­mje­štaj ra­đen. Uglav­nom ra­di ma­le škri­nje i ko­mo­de, a po­ne­kad i ve­će ko­ma­de na­mje­šta­ja kao što su rad­ni sto­lo­vi i po­li­ce za knji­ge. ˝Dr­vo kao ma­te­ri­jal me odu­vi­jek priv­la­či­lo i od nje­ga sam još kao dje­čak iz­ra­đi­vao raz­li­či­te pred­me­te. Kas­ni­je sam se oku­šao i u iz­ra­di po­je­di­nih ko­ma­da na­mje­šta­ja. Vo­lim ka­da stva­ri ima­ju is­tro­šen i starinski iz­gled pa ih na raz­li­či­te na­či­ne pa­ti­ni­ram i kroz njih na taj na­čin po­ku­ša­vam is­pri­ča­ti ne­kak­vu pri­ču. Čes­to ih i ne­ko­li­ko pu­ta pre­bo­ja­vam i bru­sim dok ni­sam za­do­vo­ljan˝, objaš­nja­va Ma­rin Gril.

Nje­go­va pri­ča je kre­nu­la kad je pri­ja­te­lje odu­še­vio na­mje­šta­jem ko­ji ra­di pa su ga za­mo­li­li da i nji­ma iz­ra­di ne­što slič­no, na­kon če­ga su te stva­ri vi­dje­li i ne­ki dru­gi pa se po­sao po­čeo ra­zvi­ja­ti. ˝Da­nas na mje­seč­noj ba­zi imam ne­ko­li­ko ku­pa­ca, ipak je ri­ječ o ruč­no iz­ra­đe­nom na­mje­šta­ju ko­jeg ra­dim sam i ko­ji je sva­ki ko­mad po­seb­no osmiš­ljen uz dos­ta tru­da i vre­me­na, ta­ko da u tre­nut­nim ok­vi­ri­ma ne bih bio u sta­nju pro­izves­ti vi­še. Osim to­ga, ne uzi­mam pre­vi­še na­rudž­bi jer se­rij­ska i ma­sov­na pro­izvod­nja ni­je ono što me za­ni­ma. S ve­ći­nom svo­jih ku­pa­ca os­ta­jem u kon­tak­tu i mo­ram re­ći da lju­di u pra­vi­lu na­kon što im na­pra­vim pr­vi ko­mad na­mje­šta­ja na­ru­ču­ju i dru­gi i tre­ći˝, po­hva­lio se Gril. Slič­nu dje­lat­nost ima i tvrt­ka Vi­va in ko­ja se ba­vio iz­ra­dom na­mje­šta­ja od pu­nog dr­ve­ta, toč­ni­je la­me­li­ra­ne smre­ke, pri­da­ju­ći pri­tom važ­nost re­tro iz­gle­du na­mje­šta­ja.

Šar­mi­ra­li sa­mi se­be

Ka­ko ka­že Lu­jo Lu­ken­da, vlas­nik tvrt­ke Vi­va in, sva­ki od ar­ti­ka­la je uni­ka­tan upra­vo zbog na­či­na ra­da.

˝Na­kon iz­ra­de ar­tikl se bo­ja te­melj­nom za­tim tra­že­nom bo­jom u ne­ko­li­ko slo­je­va, na­rav­no ovis­no o po­tre­bi i zah­tje­vu stran­ke te se obra­đu­je u na­šem sti­lu da po­pri­mi starinski iz­gled.

Po­ha­ba­nost mo­že bi­ti nez­nat­na ili re­la­tiv­no ja­ka ovis­no o zah­tje­vu stran­ke. Sve su bo­je na ba­zi vo­de ta­ko da ne­ma ni­kak­vih tok­sič­nih svoj­sta­va te je naš pro­izvod is­klju­či­vo hr­vat­ski i po di­zaj­nu i po ma­te­ri­ja­li­ma˝, objaš­nja­va Lu­jo Lu­ken­da, vlas­nik tvrt­ke Vi­va in. Ta se tvrt­ka niz go­di­na ba­vi­la adap-

ti­ra­njem sta­rih obje­ka­ta u Hr­vat­skoj, a ka­da je njegov tim pri­je de­se­tak go­di­na do­bio zah­tjev inves­ti­to­ra da mu ure­de pros­tor u re­tro sti­lu kre­nu­la je pri­ča shab­by chic na­mje­šta­ja.

˝Za­in­te­re­si­ra­li smo se za to i kre­nu­li na po­sao, a pros­tor ko­ji smo ure­di­li je na kra­ju iz­gle­dao to­li­ko šar­mant­no da nam je to usko­ro pos­ta­la i glav­na dje­lat­nost. Tak­vo ne­što ne­dos­ta­ja­lo je na­šem pod­neb­lju te da­nas su­ra­đu­je­mo s mno­gim ar­hi­tek­ti­ma i di­zaj­ne­ri­ma in­te­ri­je­ra. Spe­ci­fič­nost tog na­mje­šta­ja što je jed­nos­ta­van bez su­viš­nog ki­ča i jed­nos­ta­van za odr­ža­va­nje, da ne pri­ča­mo o šar­mu tih ko­ma­da na­mje­šta­ja˝, ka­že Lu­ken­da.

Va­žan iz­rav­ni kon­takt

Os­nov­ni pro­blem ko­ji Gril is­ti­če je taj što ne­ma pro­daj­ni pros­tor ko­ji bi bio pri­mje­ren nje­go­voj dje­lat­nos­ti. ˝To bi tre­bao bi­ti pros­tor ko­ji bih mo­gao ure­di­ti u ci­je­los­ti u sti­lu ko­ji od­go­va­ra mo­jem ra­du i u ko­ji bi lju­di mo­gli na­vra­ti­ti. Već du­go tra­žim ta­kav pros­tor ko­ji bi mi od­go­va­rao i ve­li­či­nom i lo­ka­ci­jom i na­rav­no ci­je­nom˝, po­ža­lio se Gril. Za­sad se fo­to­gra­fi­je onog što ovaj li­kov­ni umjet­nik ra­di mo­gu is­klju­čio vi­dje­ti na we­bu toč­ni­je na Fa­ce­bo­oku ili Twit­te­ru te na nje­go­voj web stra­ni­ci. ˝Od web sho­pa u pra­vom smis­lu te ri­je­či sam odus­tao jer sam uvi­dio da je u mom slu­ča­ju ne­po­sre­dan kon­takt s kup­cem ja­ko bi­tan, lju­di ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni mi se obra­te po­ru­ka­ma ili ma­ilom pa on­da raz­go­va­ra­mo o nji­ho­vim že­lja­ma i do­go­va­ra­mo po­je­di­nos­ti˝, objaš­nja­va Gril.

Na po­čet­ku je i tvrt­ka Vi­va in ima­la po­te­ško­ća, ka­ko ka­že Lu­ken­da, rad s pu­nim dr­ve­tom je dos­ta zah­tje­van, a bu­du­ći da su ra­di­li s la­me­li­ra­nom smre­kom ko­ja re­agi­ra i na obra­du i na bo­ja­nje sa­svim raz­li­či­to od dru­gih vr­sta dr­ve­ta su­oča­va­li su se i s tim do­dat­nim pro­ble­mi­ma.

˝S vre­me­nom su svi pro­ble­mi ri­je­še­ni te da­nas ima­mo kva­li­te­tan i li­jep pro­izvod ko­ji se usa­vr­ša­va iz da­na u dan. Uglav­nom ra­di­mo spe­ci­fič­nos­ti, po­ne­kad ci­je­li in­te­ri­jer, a po­ne­kad po­je­di­ne di­je­lo­ve tog in­te­ri­je­ra. Na­ši kup­ci su uglav­nom fi­zič­ke oso­be, di­zaj­ne­ri i ar­hi­tek­ti ko­ji opre­ma­ju in­te­ri­jer te nas uvr­ste u svo­je ra­do­ve˝, ka­že Lu­ken­da.

Dr­ve­ne škri­nje naj­tra­že­ni­je

Gril nam ot­kri­va ka­ko su naj­tra­že­ni­je dr­ve­ne škri­nje raz­li­či­tih di­men­zi­ja jer je ri­ječ o ko­ma­du na­mje­šta­ja ko­ji se mo­že is­ko­ris­ti­ti na bez­broj na­či­na, od to­ga da mo­že slu­ži­ti kao sto­lić za ka­vu u dnev­nom bo­rav­ku, za od­la­ga­nje ci­pe­la u pred­sob­lju ili jed­nos­tav­no mo­že bi­ti ukras u ku­tu so­be.

˝ Jav­lja­ju mi se lju­di i iz­va­na, na­ro­či­to iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, oni su dos­ta za­in­te­re­si­ra­ni za na­mje­štaj ove vr­ste. Tre­nut­no sam u do­go­vo­ri­ma oko ure­đe­nja in­te­ri­je­ra jed­nog ma­log obi­telj­skog ho­te­la na oba­li, ta­ko da me če­ka dos­ta pos­la.

Naj­ve­će pos­tig­nu­će za me­ne je, iako zvu­či kao fra­za, kad su lju­di za­do­volj­ni kup­lje­nim na­mje­šta­jem i kad mi i na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci po­ša­lju fo­to­gra­fi­ju gdje su okup­lje­ni oko sto­la ko­jeg sam na­pra­vio. Uglav­nom os­ta­jem u kon­tak­tu sa svo­jim kup­ci­ma˝, za- klju­ču­je Gril. Vi­va in ima i ra­di­oni­cu u Za­gre­bu te u sas­ta­vu nje showro­om, a na­mje­štaj se mo­že pro­na­ći i na nji­ho­voj web stra­ni­ci.

Kao naj­tra­že­ni­ji dio asor­ti­ma­na Lu­ken­da iz­dva­ja ko­mo­de te spa­va­će so­be, a ra­de i se­lek­tiv­ne ko­ma­de po zah­tje­vu kup­ca po­put ogle­da­la, vje­ša­li­ca. Na­po­mi­nje ka­ko čes­to ra­de i kuhinje, a sto­lo­vi i sto­li­ce raz­nih di­men­zi­ja su nji­ho­va sva­kod­ne­vi­ca. ˝Na­ši ar­tik­li su spe­ci­fič­nog di­zaj­na i oči­to su iz­a­zva­li po­zor­nost na tr­ži­štu. Sva­kod­nev­no pri­ma­mo po­pri­li­čan broj upi­ta i ovis­ni po mo­guć­nos­ti­ma kli­je­na­ta. Do­kaz to­me je dnev­ni kon­takt od pet do de­set upi­ta za na­mje­štaj. Ko­men­ta­ri su uglav­nom po­zi­tiv­ni i mis­li­mo da je već sa­da iz­gra­đen je­dan ma­li hr­vat­ski brend˝, po­hva­lio se Lu­ken­da. Ima­ju i upi­te iz su­sjed­nih ze­ma­lja s ko­ji­ma usko­ro kre­ću u re­ali­za­ci­ju. Lu­ken­da ka­že ka­ko su do sa­da ure­di­li i opre­mi­li niz obi­telj­skih obje­ka­ta, apart­ma­na, mi­ni ho­te­la te ne­ke ACI ma­ri­ne. ˝U bu­duć­nos­ti se že­li­mo dr­ža­ti ide­je o stva­ra­nju ma­le efi­kas­ne tvrt­ke pre­poz­nat­lji­vog di­zaj­na, toč­ni­je ma­nu­fak­tu­re te s vre­me­nom že­li­mo do­ći do broj­ke od de­se­tak za­pos­le­ni­ka.

Ti­me će­mo za­dr­ža­ti kon­tro­lu u kva­li­te­ti i ro­ko­vi­ma ko­jih se uvi­jek pri­dr­ža­va­mo. Na­še naj­ve­će pos­tig­nu­će je sva­ka­ko spe­ci­fi­čan di­zajn, za­in­te­re­si­ra­nost tr­ži­šta i kon­ti­nu­ira­ni cje­lo­go­diš­nji po­sao. I vi­še smo ne­go za­do­volj­ni sa do­sa­daš­njim pos­lo­va­njem te smo upra­vo u do­go­vo­ri­ma o opre­ma­nju ho­te­la, ma­ri­na i obi­telj­skih apart­ma­na po ja­dran­skoj u tu­ris­tič­ke svr­he˝, ot­kri­va Lu­ken­da.

NAJ­VE­ĆE POS­TIG­NU­ĆE JE KAD MI ZA­DO­VOLJ­NI KUP­CI NA­KON NE­KO­LI­KO MJE­SE­CI PO­ŠA­LJU FO­TO­GRA­FI­JU KA­KO SJE­DE OKO STO­LA KO­JI SAM IM JA NA­PRA­VIO, KA­ŽE MA­RIN GRIL

AN­TO MAG­ZAN/PIXSELL

Ma­rin Gril: 'Ne za­ni­ma me se­rij­ska pro­izvod­nja'

Naj­tra­že­ni­je - škri­nje i ko­mo­de

Pro­da­je se šarm

D. VIŠNJIĆ/PIXSELL

Lu­jo Lu­ken­da sva­kod­ned­no pri­ma po ne­ko­li­ko upi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.