Ino­va­ti­van sus­tav za lak­še uprav­lja­nje res­to­ra­ni­ma

Ko­ris­ni­ci Le­afa os­tva­ru­ju mi­ni­mal­no 15% vi­še pri­ho­da uz 25% ma­nje ko­no­ba­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE23 - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Leaf Sys­tem olak­ša­va uprav­lja­nje res­to­ra­ni­ma ko­ji pu­tem nje­ga na mo­bi­te­lu pra­te pos­lo­va­nje i pro­da­ju

Pri­je go­to­vo tri go­di­ne Pa­trick Mar­k­s­te­iner, Pa­trick Ne­ulin­ger, Shenwei Ye i Ju­li­an Herzog, stu­den­ti Sve­uči­li­šta u Man­n­he­imu, os­no­va­li su tvrt­ku Leaf Sys­tem.

Ri­ječ je o sus­ta­vu ko­ji op­ti­mi­zi­ra pos­lo­va­nje nu­de­ći ne­ko­li­ko rje­še­nja za pos­lo­va­nje res­to­ra­na i ho­te­la kroz ino­va­ti­van kon­cept. Ju­li­an Herzog, je­dan od za­po­le­ni­ka tvrt­ke je na­kon po­sje­te pri­ja­te­lju u Hr­vat­skoj od­lu­čio nas­ta­vi­ti stu­dij u Za­gre­bu, pred­sta­vi­ti svoj sus­tav i pro­ši­ri­ti pos­lo­va­nje. Ka­ko objaš­nja­va, Leaf Sys­tems nu­di me­na­dže­ri­ma i vlas­ni­ci­ma res­to­ra­na ve­ću kva­li­te­tu ži­vo­ta jer za­hva­lju­ju­ći ovom sus­ta­vu mo­gu pra­ti­ti pro­da­ju uži­vo sa svo­jih mo­bil­nih te­le­fo­na i vi­dje­ti ka­ko res­to­ran ra­di.

“Kroz na­še di­gi­ta­li­zi­ra­ne je­lov­ni­ke res­to­ra­ni ima­ju pro­sječ­no po­ve­ća­nje pri­ho­da od 33 pos­to pri­ho­da, a osim to­ga vlas­nik res­to­ra­na mo­že jed­nos­tav­no pos­la­ti struk­tu­ri­ra­ni ra­ču­no­vod­stve­ni iz­vje­štaj, što šte­di vri­je­me i no­vac. Kroz na­še teh­no­lo­gi­je, ot­kri­li smo mno­go na­či­na ko­ji­ma mo­že­mo sma­nji­li tro­ško­ve i ono što je naj­važ­ni­je po­ve­ća­ti pro­da­ju”, objas­nio nam je Ju­li­an Herzog, part­ner i vo­di­telj pos­lov­nog ra­zvo­ja Leaf Sys­tems. Herzog na­vo­di ka­ko ima­ju vi­še od 45 kli­je­na­ta u Nje­mač­koj i Aus­tri­ji, vi­še od se­dam go­di­na is­kus­tva u gas­tro­no­mi­ji i de­vet za­pos­le­nih. Leaf Sys­tem se sas­to­ji od Le­af­cen­tra, plat­for­me za uprav­lja­nje, Le­af­po­sa nji­ho­ve ver­zi­je pos ure­đa­ja, Le­afwa­ite­ra ko­ji omo­gu­ću­je onli­ne iz­da­va­nje ra­ču­na, a Le­af­men vam olak­ša­va uprav­lja­nje je­lov­ni­kom va­šeg res­to­ra­na.

Za­hva­lju­ju­ći Le­af­cen­tru vlas­nik tre­nut­no do­bi­va iz­vješ­će o prodaji i pri­ho­di­ma, Le­af­pos i Le­afwa­iter po­ma­žu u na­pla­ti ra­ču­na, obra­ču­na­va­nju po­pus­ta, ot­ka­zi­va­nju re­zer­va­ci­ja i omo­gu­ću­je pre­gled svih sto­lo­va i res­to­ra­nu. Po­s­ljed­nji dio ovog sus­ta­va, Le­af­men, ka­ko ka­že Ju­li­an Herzog za­okru­žu­je pri­ču i do­živ­ljaj po­sje­ti­te­lja res­to­ra­na. Osim što je Le­af­men vi­še­je­zi­čan, za­hva­lju­ju­ći nje­mu po­sje­ti­te­lji res­to­ra­na mo­gu na­zva­ti res­to­ran i na­ru­či­ti us­lu­gu, saz­na­ti sve po­treb­ne in­for­ma­ci­je o po­dri­je­tlu je­la, aler­ge­ni­ma i vi­dje­ti fo­to­gra­fi­je hra­ne s je­lov­ni­ka ili saz­na­ti sve o po­seb­nim po­nu­da­ma ko­je su ak­tu­al­ne. Is­to­vre­me­no, vlas­ni­ci i me­na­dže­ri res­to­ra­na do­bi­va­ju po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju o us­lu­zi od sa­mih kli­je­na­ta.

Herzog is­ti­če da je jed­na od os­nov­nih pred­nos­ti Leaf Sys­te­ma ta što će ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ći­ti mi­ni­mal­no 15 pos­to vi­še pri­ho­da, a da pri­tom ima­ju 25 pos­to ma­nje ko­no­ba­ra.

Leaf Me­nu je vi­še­je­zi­čan i nu­di sve in­for­ma­ci­ja o po­nu­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.