Pa­ša­lić ra­tu za bi­oma­su: ‘Vr­do­lja­ko­vi lju­di zlo­ra­bi­li su po­zi­ci­je’

Pu­ko mu film Biv­ši HDZ-ovac tvr­di da dr­ža­va su­bven­ci­oni­ra špe­ku­lan­te i za­ki­da drv­nu in­dus­tri­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Od mi­nis­tra Pa­ne­ni­ća tra­že žur­nu reviziju svih ugo­vo­ra za ko­ge­ne­ra­ci­je te iz­mje­nu pra­vil­ni­ka o ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je

Je­su li dr­žav­ni in­te­res dva ko­ge­ne­ra­cij­ska pos­tro­je­nja Sun­či­ce La­lić sna­ge 13,6 MW? Ili ona u Ben­kov­cu i Žu­pa­nji, oba sna­ge po 5MW, tvrt­ke Stra­te­ški plan To­mis­la­va Ra­do­ša, po­moć­ni­ka biv­šeg mi­nis­tra gos­po­dar­stva Iva­na Vr­do- lja­ka? Ili je dr­žav­ni in­te­res de­se­tak i vi­še pos­tro­je­nja sna­ge 0,30,5 do je­dan MW, dis­lo­ci­ra­nih u ru­ral­nim po­dru­čji­ma, gdje pos­lu­je ve­ći­na drv­ne in­dus­tri­je ko­ja za­poš­lja­va lo­kal­no sta­nov­niš­tvo u pi­la­na­ma, na pro­izvod­nji par­ke­ta, sto­la­ri­je te na­mje­šta­ja i os­tva­ru­je vi­so­ki su­fi­cit u iz­vo­zu.

Pi­ta se to Ivić Pa­ša­lić, vlas­nik tvrt­ki Mun­dus Vi­ri­dis i Cro­pel­lets, biv­ši vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni HDZo­vac, ko­ji se na­kon po­li­ti­ke i gra­đe­vi­ne okre­nuo drv­nom biz­ni­su.

Is­ti­če da ne go­vo­ri kao po­je­di­nac već kao član Iz­vr­š­nog od­bo­ra Hr­vat­skog drv­nog klas­te­ra i član udru­ge CRO­BI­OM, ko­ja okup­lja pro­izvo­đa­če pe­le­ta i gdje vri­je ne­za­do­volj­stvo zbog či­nje­ni­ce da su kvo­te za ko­ge­ne­ra­cij­ska pos­tro­je­nja na bi­oma­su pla­ni­ra­ne do 2020. po­pu­nje­ne već u stu­de­no­me 2015. Od mi­nis­tra gos­po­dar­stva To­mis­la­va Pa­ne­ni­ća tra­že žur­nu i te­me­lji­tu reviziju svih ugo­vo­ra za ko­ge­ne­ra­ci­je te iz­mje­nu pra­vil­ni­ka ko­ji je eki­pa biv­šeg mi­nis­tra Vr­do­lja­ka na­mje­ra­va­la br­zo­po­tez­no usvo­ji­ti po­čet­kom si­ječ­nja ove go­di­ne. Sa­mo de­se­tak da­na po stu­pa­nju na sna­gu za­ko­na “usvo­je­nog na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de” iako je sam za­ko­no­da­vac os­ta­vio rok do­no­še­nja od šest mje­se­ci, pod­sje­ća.

Pos­to­ji niz oz­bilj­nih sum­nji da su u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva zlo­ra­bi­li svo­je po­zi­ci­je. Pos­to­je jav­no dos­tup­ni po­da­ci o vlas­ni­ci­ma tvrt­ki i tu mi iz klas­te­ra i udru­ge upi­re­mo prst u tvrt­ku Stra­te­ški plan, a Sud­ski re­gis­tar ot­kri­va pro­mje­ne ve­za­ne uz vlas­ni­ke i vod­stvo. Ra­doš je oti­šao iz mi­nis­tar­stva, no ne­ke su nje­go­ve su­rad­ni­ce još ta­mo,” iz­no­si Pa­ša­lić. Ako su, do­da­je, “na­še sum­nje oprav­da­ne, to ni­je po­sao sa­mo za Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva već i za ne­ke dru­ge ins­ti­tu­ci­je da oci­je­ne je li bi­lo zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i tr­go­vi­ne raz­nih vr­sta”.

Tvrt­ke iz­van drv­ne in­dus­tri­je, pod­sje­ća, da­le su zah­tje­ve za 106,6 MW, ugo­vo­ri su pot­pi­sa­ni na 70,7 a ras­po­lo­ži­va kvo­ta bi­la je 90 MW. “Svi pro­jek­ti su špe­ku­lant­ski, ni­je­dan ni­je nas­lo­njen na drv­nu in­dus­tri­ju ko­ja ima dos­ta vlas­ti­te si­ro­vi­ne i us­to joj ko­ge­ne­ra­ci­ja i te ka­ko tre­ba u pro­izvod­nom cik­lu­su jer di­že kon­ku­rent­nost. Od ugo­vo­re­nih pro­je­ka­ta ra­di sa­mo je­dan: star­tao je pot­kraj proš­le go­di­ne, i to pro­tu­za­ko­ni­to, a ri­ječ je o tvrt­ki Uni Vi­ri­das Sun­či­ce La­lić u Ba­bi­noj Gre­di”, tvr­di Pa­ša­lić.

“Ne­ma po­troš­nju to­pli­ne već sa­mo stru­je. Dak­le, to ni­je ko­ge­ne­ra­ci­ja, to je ter­mo­elek­tra­na na drv­nu sječ­ku. Do­bi­la je do­zvo­lu za rad iz­van svih za­kon­skih nor­mi. Pot­kraj 2015. u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva do­ni­je­li su niz čud­nih rje­še­nja da im omo­gu­će rad. Spo­mi­nja­li su iz­grad­nju stak­le­ni­ka, no sa­da sna­gom 8,6 MW pro­izvo­de stru­ju, a to­pli­nu sna­ge 35 MW is­pu­šta­ju u oko­liš. Po­la Sla­vo­ni­je bi tre­ba­lo bi­ti pod stak­le­ni­ci­ma za tak­vu to­pli­nu, a oni je ba­ca­ju u zrak, što je pro­blem i za oko­liš,” iz­no­si Pa­ša­lić.

“Pos­to­ji rok u ko­je­mu ko­ge­ne­ra­ci­ja mo­ra po­če­ti ra­di­ti. Ka­ko su to sve špe­ku­la­tiv­ni pro­jek­ti, a ni­su us­pje­li na­ći inves­ti­to­re, pa­la je od­lu­ka o pro­mje­ni pra­vi­la da si pro­du­lje ro­ko­ve. Za­kon­ski uvjet za do­bi­ti dr­žav­nu su­bven­ci­ju je da se naj­ma­nje 50 pos­to pro­izve­de­ne to­pli­ne učin­ko­vi­to ko­ris­ti, od­nos­no da se ta ko­li­či­na os­tva­ru­je od­mah po pu­šta­nju u po­gon. Sto­ga su iz­mje­nom pra­vil­ni­ka htje­li ugra­di­ti da ko­ge­ne­ra­ci­je tek u trećoj go­di­ni ra­da tre­ba­ju pos­ti­ći is­ko­ri­šte­nje to­pli­ne ko­ju za­kon pro­pi­su­je”, objaš­nja­va Pa­ša­lić i tvr­di da “po­je­din­ci ne pre­žu čak kod jav­nih bi­ljež­ni­ka da­ti i laž­ne iz­ja­ve ka­ko su dos­ta od­mak­nu­li s inves­ti­ci­jom te po­tro­ši­li 50 pos­to sred­sta­va da bi s tom po­t­vr­dom u Hr­vat­skoj ener­get­skoj re­gu­la­tor­noj agen­ci­ji (HERA) do­bi­li od­go­du ro­ko­va za po­če­tak ra­da ko­ge­ne­ra­ci­je”. “Drv­na in­du-

Ivić Pa­ša­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.