TJE­DAN EU FON­DO­VA

NAJ­A­VI­LI NO­VIH 200 NA­TJE­ČA­JA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠU­NJER­GA/VL ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net

Sli­je­di i po­pu­nja­va­nje struč­nog ka­dra ko­ji ne­dos­ta­je u dr­žav­nim služ­ba­ma ka­ko bi se no­vac lak­še pov­la­čio

Iz fon­do­va Eu­rop­ske Uni­je Hr­vat­ska će po­vu­ći mi­li­jar­du eura, a in­for­ma­ci­ja o svim na­tje­ča­ji­ma ko­ji će se otvo­ri­ti u 2016. bit će jav­no objav­lje­na do kra­ja ožuj­ka. Re­če­no je to na otva­ra­nju Tjed­na europ­skih fon­do­va ko­ji je oku­pio duž­nos­ni­ke i po­du­zet­ni­ke ko­ji ra­de na priv­la­če­nju eu­rop­skog nov­ca.

Obe­ća­no je da će se mak­smi­mal­no po­jed­nos­ta­vi­ti pro­ce­du­re ka­ko bi se po­ve­ća­la ap­sor­b­ci­ja sred­sta­va ras­po­lo­ži­vih za Hr­vat­sku.

Na­ime, sva­ke go­di­ne u pro­ra­čun EU upla­ću­je­mo 500 mi­li­ju­na eura, a o ak­tiv­nos­ti i pro­ved­bi us­pješ­nih na­tje­ča­ja ovi­si ko­li­ko će­mo vra­ti­ti u na­šu eko­no­mi­ju. Do sa­da smo pov­la­či­li mr­vi­ce s bo­ga­tog eu­rop­skog sto­la, ali to će se pro­mi­je­ni­ti, obe­ća­nje je re­sor­nog mi­nis­tra To­mis­la­va To­lu­ši­ća, ko­ji je naj­a­vio 200 no­vih na­tje­ča­ja i mak­si­mal­nu ko­or­di­na­ci­ju na te­re­nu.

Po­zvao je Sla­von­ce da is­ko­ris­te mo­guć­nos­ti ko­je se nu­de u fon­do­vi­ma, a po­hva­lio je Op­ći­nu Lo­vas kao je­dan od naj­po­zi­tiv­ni­jih pri­mje­ra u priv­la­če­nju sred­sta­va. To­lu­šić je otvo­rio i pi­ta­nje ne­dos­tat­ka struč­nja­ka za EU fon­do­ve i kva­li­tet­nih kon­zul­ta­na­ta te naj­a­vio da će se po­pu­nja­va­ti ka­dar u dr­žav­nim služ­ba­ma ka­ko bi sus­tav mo­gao odra­di­ti po­sao. Za­poš­lja­va­nje na pro­jek­ti­ma ne­će na­ru­ši­ti rav­no­te­žu pro­ra­ču­na jer 85 pos­to pla­ća po­kri­va Eu­rop­ska ko­mi­si­ja.

Ni mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Da­vor Ro­mić ni­je za­do­vo­ljan s uči­nje­nim na po­dru­čju EU fon­do­va jer je po­vu­čen te ma­li dio 2,3 mi­li­jar­de eura.

To­mis­lav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.