NE KRŠIMO ZA­KON, DO­VE­LI SMO ULA­GA­NJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sun­či­ca La­lić od­ba­cu­je tvrd­nje o kr­še­nju za­ko­na i ne­po­šti­va­nju uvje­ta za­šti­te oko­li­ša. Uni Vi­ri­das je, iz­no­si, 2015. do­vr­šio naj­ve­ću hr­vat­sku kog­ne­ra­ci­ju na šum­sku bi­oma­su sa ukup­nom ins­ta­li­ra­nom sna­gom od 9,7 MW elek­trič­ne i 16 MW to­plin­ske ener­gi­je ko­ris­te­ći naj­su­vre­me­ni­je teh­no­lo­gi­je dos­tup­ne na tr­ži­štu za tak­vu vr­stu pos­tro­je­nja. “Ovo je bi­lo jed­no od naj­ve­ćih i ujed­no pi­onir­skih ula­ga­nja u sek­tor ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u vri­je­me tra­ja­nja gos­po­dar­ske kri­ze u Hr­vat­skoj. Pro­jekt udo­vo­lja­va vi­so­kim eko­lo­škim stan­dar­di­ma ne sa­mo za­to što ko­ris­ti pri­rod­ne re­sur­se po­put šum­ske bi­oma­se već i za­to što su sve emi­si­je ko­je se is­pu­šta­ju u zrak da­le­ko is­pod do­zvo­lje­ne ra­zi­ne u Hr­vat­skoj i EU,” tvr­di La­lić i na­vo­di da je inves­ti­ci­ja do­ni­je­la oko 40 mi­li­ju­na eura iz­rav­nog stra­nog ula­ga­nja, pro­jekt su fi­nan­ci­ra­le pri­vat­ne i fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je iz Ni­zo­zem­ske, Fin­ske i Tur­ske. Pi­ta­li su je već ne­ki, ka­že, što ra­de s ja­lo­vom to­pli­nom? “Ni­šta, jer ne­ma­mo je. Ne­ma ni is­pu­šta­nja to­pli­ne u zrak, to one­mo­gu­ću­je teh­no­lo­gi­ja ko­ju ko­ris­ti­mo”, is­ti­če i do­da­je da to­plin­sku ener­gi­ju pro­da­ju tr­go­vač­kom druš­tvu ko­je je ko­ris­ti za su­še­nje drv­ne sječ­ke za­in­ter­se­ira­nih tvrt­ki. Od stak­le­ni­ka ni­su odus­ta­li, na­mje­ra­va­ju tra­ži­ti sred­stva iz ru­ral­nog pro­gra­ma. U ko­ge­ne­ra­ci­ji ra­di 20 lju­di, te još 15 na raz­li­či­tim us­lu­ga­ma unu­tar pos­tro­je­nja. “Po­zi­ti­van znak za eko­no­mi­ju RH i Sla­vo­ni­ju je veliki in­te­res za do­dat­na ula­ga­nja ko­ja će ko­ris­ti­ti to­plin­sku ener­gi­ju, u pri­pre­mi su dva pro­jek­ta. Oba su po­ve­za­na s po­ljo­pri­vred­nim dje­lat­nos­ti­ma i bit će u funk­ci­ji ti­je­kom 2016. Nji­ho­vom re­ali­za­ci­jom Ba­bi­na Gre­da ko­ji tr­pi iz­ra­zi­to vi­sko­ku sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti i od­ljev mla­dog sta­nov­ni­šva imat će ve­ći gos­po­dar­ski zna­čaj u re­gi­ji”, naj­av­lju­je La­lić.

Sun­či­ca La­lić, Uni Vi­ri­das DA­VOR PUKLAVEC/24SA­TA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.