Mar­ti­na Da­lić bra­ni gu­ver­ne­ra

Po­li­ti­ka ne mo­že dik­ti­ra­ti rad Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - LJU­BI­CA GA­TA­RIĆ/VL lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

Most, dio zas­tup­ni­ka HDZ-a te neo­če­ki­va­no i SDP-a tra­že da se vra­ti gla­so­va­nje o iz­vje­šta­ju HNB-a

Hr­vat­ska narodna ban­ka ne ra­di i ne smi­je ra­di­ti ono što dnev­na po­li­ti­ka za­mis­li. HNB ra­di i mo­ra ra­di­ti sve ono što pre­ma naj­bo­ljoj struč­noj pro­cje­ni HNBa osi­gu­ra­va sta­bil­nost ci­je­na i ti­me pri­do­no­si sta­bil­nos­ti ras­ta, pro­ko­men­ti­ra­la je Mar­ti­na Da­lić, biv­ša mi­nis­tri­ca fi­nan­ci­ja i sa­bor­ska zas­tup­ni­ca su­kob ko­ji se ras­pla­ma­va iz­me­đu mo­ne­tar­ne vlas­ti i po­li­ti­ke oko go­diš­njeg iz­vje­šta­ja HNB.

Bi­zar­na sa­vez­niš­tva

Zas­tup­ni­ci Mos­ta po­dr­ža­ni od di­je­la HDZ-ovih zas­tup­ni­ka te neo­če­ki­va­no i SDPa tra­že da se vra­ti ra­ni­ja prak­sa gla­so­va­nja o iz­vje­šta­ju HNB-a te da ga se u ko­nač­ni­ci od­ba­ci, jer ni­su za­do­volj­ni ra­dom HNB-a. U toj ras­pra­vi na ne­iz­ra­van su na­čin op­tu­ži­li i Mar­ti­nu Da­lić jer se ni­je gla­so­va­lo o iz­vje­šta­ju za 2013. go­di­nu, te je on sa­mo ‘prim­ljen na zna­nje’. Gu­ver­ner Vuj­čić će i da­nas sta­ti pred zas­tup­ni­ke i pred­sta­vi­ti im po­lu­go­diš­nji iz­vje­štaj za proš­lu go­di­nu, a ras­plet ne­po­treb­nog su­ko­ba sa HNBom oče­ku­je se u pe­tak, kad bi se zas­tup­ni­ci tre­ba­li iz­jas­ni­ti ho­će li iz­vje- štaj ‘pri­mi­ti na zna­nje’ ili će ga od­ba­ci­ti. Gu­ver­ner, pa i pred­sjed­nik HDZ-ova klu­ba zas­tup­ni­ka Ivan Šuker tvr­de da gla­so­va­nje ni­je u skla­du sa na­šim pro­pi­si­ma i prak­som u EU, dok Goran Ma­rić (HDZ) i Ivan Lo­vri­no­vić (Most) ne pri­hva­ća­ju tak­vo tu­ma­če­nje. Nji­hov stav di­je­li i Ivo Je­lu­šić iz SDPa. Na- kon što je na­pus­ti­la HDZ i do­ma­ću po­li­ti­ku, Mar­ti­na Da­lić pos­ta­la je vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­na fi­skal­na sa­vjet­ni­ca MMFa tre­nut­no za­du­že­na za Sr­bi­ju. Da­lić pod­sje­ća na pro­mje­nu Us­ta­va iz 2010. po ko­joj HNB vi­še ne od­go­va­ra par­la­men­tu za svoj rad, već ga sa­mo iz­vje­šta­va. “Ve­za­no uz tret­man iz­vješ­ća HNBa mis­li­la sam da je to ri­je­šio pret­hod­ni sa­ziv Sa­bo­ra ko­ji je pri­mio na zna­nje iz­vješ­će za 2013.,što je bi­la pr­va go­di­na člans­tva u EU.

Prin­ci­pi­jel­nost i mi­ši­ći

Pri­ma­nje na zna­nje je ut­vr­đe­no kao pos­tu­pak suk­la­dan po­lo­ža­ju sre­diš­nje ban­ke či­ja je ne­za­vis­nost do­dat­no os­na­že­na stu­pa­njem Hr­vat­ske u člans­tvo EU”, is­ti­če Da­lić ko­ja je u biv­šem sa­zi­vu bi­la pot­pred­sjed­ni­ca Od­bo­ra za financije. “Ovo ni­je hr­vat­ska iz­miš­ljo­ti­na ili spe­ci­fič­nost već trend za­po­čet pri­je vi­še de­set­lje­ća ka­da se po­ka­za­lo da krat­ko­roč­ni po­li­tič­ki utje­caj na sre­diš­nje ban­ke ima po­gub­ne po­s­lje­di­ce na du­go­roč­nu eko­nom­ski rast. Sta­bil­nost ci­je­na i na­či­ni nje­zi­na odr­ža­va­nja su struč­no, a ne po­li­tič­ko pi­ta­nje ka­ko se ko­me či­ni da bi ne­što tre­ba­lo bi­ti, ka­že Da­lić ko­ja sma­tra da je sva zbu­nje­nost na­še pol­li­ti­ke kon­cen­tri­ra­na oko to­ga što se rad HNB-a tre­ba u pr­vom re­du ocje­nji­va­ti kroz po­ka­za­te­lje is­pu­nje­nja ci­lje­va ko­ji su mu da­ti Za­ko­nom, a ne kroz op­ti­ku po­li­tič­ke at­mo­sfe­re, pre­diz­bor­nih obe­ća­nja i po­li­tič­kih pre­fe­ren­ci­ja. Za­nim­lji­vo je da se ta is­ta po­li­ti­ka dnev­no zak­li­nje u struč­nja­ke i struč­nost, ali ka­da to tre­ba de­mons­tri­ra­ti nas­ta­je pro­blem, po­ru­ču­je Da­lić. In­zis­ti­ra­nje na gla­so­va­nju pre­tva­ra se u po­ka­zi­va­nje mi­ši­ća ka­ko u od­no­su pre­ma cen­tral­noj ban­ci, ta­ko i unu­tar vla­da­ju­će ko­ali­ci­je. Ivan Lo­vri­no­vić iz Mos­ta za­tra­žio je i pro­mje­nu za­ko­na o HNBu, či­me bi se otvo­ri­la no­va pro­va­li­ja u od­no­si­ma s Eu­rop­skom ko­mi­si­jom i inves­ti­to­ri­ma. Od­ba­ci­va­nje iz­vje­šta­ja ne mo­že bi­ti raz­log za pri­je­vre­me­nu smje­nu vod­stva HNB-a, no si­gur­no je da ula­zi­mo u raz­dob­lje po­ve­ća­nih ten­zi­ja ko­je bi mo­gle po­tra­ja­ti sve do iz­bo­ra ili re­iz­bo­ra vod­stva HNB-a u sr­p­nju 2018. go­di­ne.

STA­BIL­NOST CI­JE­NA I NA­ČI­NI NJE­ZI­NA ODR­ŽA­VA­NJA SU STRUČ­NO, A NE PO­LI­TIČ­KO PI­TA­NJE KA­KO SE KO­ME ČI­NI DA BI NE­ŠTO TRE­BA­LO BI­TI

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Na uda­ru se ne­iz­rav­no naš­la i Mar­ti­na Da­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.