Bur­ber­ry spre­ma obra­nu od ne­pri­ja­telj­skog pre­uzi­ma­nja

Ne­poz­na­ti ula­gač ku­pu­je di­oni­ce bri­tan­skog mod­nog bren­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Cr­ni vi­tez pred vra­ti­ma Ne­poz­na­ti ula­gač ku­pu­je di­oni­ce bri­tan­skog mod­nog bren­da

Bur­ber­ry ni­je us­pio ot­kri­ti ime taj­no­vi­tog kup­ca, pa je za­tra­žio od ba­na­ka pri­pre­mu stra­te­gi­je obra­ne od pre­uzi­ma­nja

Vod­stvo naj­poz­na­ti­jeg bri­tan­skog mod­nog bren­da Bur­ber­ry je na no­ga­ma us­li­jed prijetnje ne­pri­ja­telj­skog pre­uzi­ma­nja od taj­no­vi­tog kup­ca. Pre­ma tvrd­nja­ma bri­tan­skih me­di­ja, “ne­poz­nat net­ko” na bur­zi je već ku­pio pet pos­to udje­la u kom­pa­ni­ji.

Po­da­tak je po­pa­lio svje­tla za uz­bu­nu u Upra­vi Bur­ber­rya ko­ja je za­tra­ži­la od ban­ke HSBC da joj ot­kri­je ime kli­jen­ta ko­ji je u toj ban­ci otvo­rio skr­b­nič­ki ra­čun na ko­jem su di­oni­ce. Ka­ko je ban­ka od­bi­la taj zah­tjev, Upra­va se na­vod­no obra­ti­la ban­ka­ri­ma ko­ji fi­nan­cij­ski pra­te kom­pa­ni­ju da joj po­mog­nu u kre­ira­nju obram­be­ne stra­te­gi­je za mo­gu­će ne­pri­ja­telj­sko pre­uzi­ma­nje.

Skok ci­je­ne

Vi­jest o obra­ni od pre­uzi­ma­nja po­tak­nu­la je in­te­res os­ta­lih ula­ga­ča, pa je di­oni­ca Bur­ber­rya u uto­rak sko­či­la pet pos­to na 14,3 fun­te či­me je tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja preš­la de­vet mi­li­jar­di do­la­ra. Ina­če, u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na di­oni­ca je sre­za­na za vi­še od tre­dje­lo ći­ne zbog glo­bal­nog pa­da po­traž­nje za luk­suz­nom ro­bom, po­se­bi­ce na azij­skom tr­ži­štu.

Ku­pu­je li LVMH?

Ana­li­ti­ča­ri ocje­nju­ju ka­ko bi se iza kup­nje udje­la mo­gao skri­va­ti “vječ­ni ri­val” Lo­uis Vu­it­ton Moët Hen­ne­ssy ili sku­pi­na inves­ti­cij­skih fon­do­va.

Ta­kav za­klju­čak iz­vla­če iz či­nje­ni­ce da ku­pac i da­lje ni­je iden­ti­fi­ci­ran, una­toč ve­li­kom udje­lu. Na­ime, bri­tan­ska re­gu­la­ti­va zah­ti­je­va da sva­ki di­oni­čar s vi­še od tri pos­to udje­la obja­vi svoj iden­ti­tet. Me­đu­tim, to ne vri­je­di za ins­ti­tu­ci­onal­ne ula­ga­če ko­ji mo­gu os­ta­ti skri­ve­ni sve do pra­ga od pet pos­to. U slu­ča­ju da po­nu­da za pre­uzi­ma­nje bu­de objav­lje­na, Bur­ber­rye­va di­oni­ca bi mo­gla vri­je­di­ti 18 fun­ti, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri Macquariea.

Osim to­ga, Bur­ber­ry je me­đu mod­nim kom­pa­ni­ja­ma la­ka me­ta, sma­tra Da­ni­ele Gi­ane­ra iz Macquariea. “Bur­ber­ry je je­dan od ri­jet­kih mod­nih bren­do­va bez obi­telj­skih in­te­re­sa i sto­ga je lak­ša me­ta za pre­uzi­ma­nje”, ka­že Gi­ane­ra za Fi­nan­ci­al Ti­mes.

BUR­BER­RY JE JED­NA OD RI­JET­KIH MOD­NIH KOM­PA­NI­JA BEZ OBI­TELJ­SKIH IN­TE­RE­SA I STO­GA JE LAK­ŠA ME­TA ZA PRE­UZI­MA­NJE, OCJE­NJU­JU ANA­LI­TI­ČA­RI MACQUARIEA

RE­UTERS

U slu­ča­ju pre­uzi­ma­nja di­oni­ca bi mo­gla vri­je­di­ti 28 pos­to vi­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.