Iz­da­no 779 mi­li­ju­na ku­na tre­zor­skih za­pi­sa

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na

auk­ci­ji tre­zor­skih za­pi­sa u uto­rak Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja iz­da­lo je 779 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­ne tre­zor­ce, a uz is­to­dob­no dos­pi­je­će 1,19 ml­rd. kn vri­jed­nih tre­zor­skih za­pi­sa, nji­hov je sal­do sma­njen za 411 mil. kn. Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja po­nu­di­lo je na upis mi­li­jar­du ku­na vri­jed­ne tre­zor­ske za­pi­se, fi­nan­cij­ske su ins­ti­tu­ci­je po­das­tr­le po­nu­de vri­jed­ne 784 mil. kn.

Naj­ve­ći dio emi­si­je od­no­si se na tre­zor­ce s ro­kom dos­pi­je­ća od go­di­nu da­na, 778 mi­li­ju­na ku­na. Tre­zor­ci s ro­kom dos­pi­je­ća od 364 da­na iz­da­ni su uz ka­mat­nu sto­pu od 0,99%. Iz­da­no je i mi­li­jun ku­na tre­zo­ra­ca s ro­kom dos­pi­je­ća od 182 da­na, iako je po­nu­da za te tre­zor­ske za­pi­se bi­la ve­ća, šest mi­li­ju­na ku­na.

Tre­zor­ski za­pi­si s ro­kom dos­pi­je­ća za šest mje­se­ci iz­da­ni su uz pro­sječ­nu ka­mat­nu sto­pu od 0,45%. U iz­da­nju tre­zo­ra­ca s ro­kom dos­pi­je­ća za 182 da­na ni­su su­dje­lo­va­le pos­lov­ne ban­ke s ob­zi­rom na to da je udio ne­ban­kov­nog sek­to­ra u tom iz­da­nju bio sto pos­to. Tre­zor­ce, pak, s ro­kom dos­pi­je­ća za 365 da­na uglav­nom su upi­sa­le ban­ke, jer je udio ne­ban­kov­nog sek­to­ra bio 11,95 pos­to. S ob­zi­rom da na na­pla­tu dos­pi­je­va 1,19 mi­li­jar­di ku­na vri­jed­nih tre­zo­ra­ca, dug po tre­zor­skih za­pi­si­ma sma­njen je za 411 mi­li­ju­na ku­na, na 19,512 mi­li­jar­de ku­na. Slje­de­ća auk­ci­ja odr­žat će se 15. ožuj­ka, pu­tem Blo­om­berg auk­cij­skog sus­ta­va (BAS).

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja po­nu­di­lo je na upis mi­li­jar­du ku­na vri­jed­ne tre­zor­ske za­pi­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.