Va­ra­ždin­ci vo­de bri­gu o si­gur­nos­ti ame­rič­kih se­fo­va

Mac­hi­per opre­ma je inves­ti­ci­ja ta­li­jan­skog i hr­vat­skog part­ne­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO - DAR­KO BI­ČAK 2 dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Tvrt­ka Mac­hi­per ope­ra­ma je pri­hod u ne­ko­li­ko go­di­na na­ras­tao na 21 mi­li­jun ku­na, a oče­ku­je dalj­nji ra­zvoj

Me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­ka tvrt­ka Mac­hi­per opre­ma iz Va­ra­ždi­na ulo­ži­la je 11,8 mi­li­ju­na ku­na u pro­ši­re­nje svo­je pro­izvod­nje. Inves­ti­ci­ja je uve­li­ke pot­po­mog­nu­ta nov­cem iz Bruxel­le­sa te je pro­jekt su­fi­na­ci­ran iz­no­som od 7,05 mi­li­ju­na ku­na iz Fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj Eu­rop­ske uni­je.

Ta­li­jan­ski part­ner

Ka­ko po­jaš­nja­va Goran Gr­gić, di­rek­tor i suv­las­nik tvrt­ke, na­bav­lje­na je la­ser­ska re­za­či­ca me­ta­la u vri­jed­nos­ti 4,3 mi­li­ju­na ku­na, li­ni­ja za plas­ti­fi­ka­ci­ju vri­jed­nos­ti 4,4 mi­li­ju­na ku­na, te dio pro­izvod­ne li­ni­je, tri tzv. “sa­vi­ja­či­ce” vri­jed­nos­ti 2,4 mi­li­ju­na ku­na.

“Na­ša tvrt­ka pri­pa­da ka­te­go­ri­ji ma­lih po­du­ze­ća ko­ja se ba­ve me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­kom dje­lat­noš­ću, od­nos­no obra­dom hlad­no i to­plo va­lja­nih li­mo­va raz­li­či­tih deb­lji­na te iz­ra­dom u ma­njim ili ve­ćim se­ri­ja­ma kom­po­nen­ti pre­ma zah­tje­vi­ma i spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma kup­ca. Je­dan od naj­ve­ćih ku­pa­ca nam je ame­rič­ka tvrt­ka Diebold, ko­ja se vi­še od 150 go­di­na ba­vi iz­ra­dom se­fo­va, ban­ko­ma­ta i dru­ge opre­me za auto­mat­sko iz­da­va­nje nov­ča­ni­ca, s ukup­nim go­diš­njim pri­ho­dom ko­ji pre­ma­šu­je tri mi­li­jar­de do­la­ra”, po­jas­nio je Gr­gić na pre­zen­ta­ci­ji za­vr­šet­ka pro­jek­ta pro­tek­log tjed­na u Slo­bod­noj zo­ni Tr­no­vec u Va­ra­ždi­nu gdje se tvrt­ka i na­la­zi. Mac­hi­per Opre­ma je za­jed­nič­ka inves­ti­ci­je ta­li­jan­ske sred­nje ve­li­ke tvrt­ke Mac­hi­per S.p.A. iz To­ri­na i nji­ho­va hr­vat­skog part­ne­ra. Mac­hi­per opre­ma je os­no­va­na 2008. , no pr­vi oz­bilj­ni­ji pri­hod je os­tva­ren 2011. go­di­ne i to od 4,86 mi­li­ju­na ku­na. Na­red­nih go­di­na je tvrt­ka stal­no ras­la i u 2014. je bio pri­hod go­to­vo 21 mi­li­jun ku­na, a za 2015. se oče­ku­je dalj­ni­ji rast.

U 2014. Mac­hi­per opre­ma je po­kre­nu­la am­bi­ci­ozan pro­jekt pro­ši­re­nja svo­jih pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta ko­ji je fi­ni­ši­ran proš­log mje­se­ca. “Os­tva­ren je cilj stva­ra­nja teh­nič­ko­teh­no­lo­ške struk­tu­re pro­izvod­nog pro­ce­sa spo­sob­nog sa­mos­tal­no pra­ti­ti po­ve­ća­ne zah­tje­ve tr­ži­šta. Pri­mar­no smo ima­li plan da će­mo do 2018. go­di­ne ima­ti 30 za­pos­le­nih, no mi ih već sa­da ima­mo 52, a na­red­nih mje­se­ci će­mo si­gur­no tre­ba­ti još 10ak lju­di”, ka­že Gr­gić. Do­da­je da su po­du­ze­te inves­ti­ci­je bi­le nuž- ne ka­ko bi po­ve­ća­li svoj fak­tor re­ak­tiv­nos­ti na tr­ži­štu jer s do­sa­daš­njim ka­pa­ci­te­ti­ma ni­su bi­li u sta­nju pra­ti­ti ve­li­ku po­traž­nju. No, u Va­ra­ždi­nu is­ti­ču da no­vi, pro­ši­re­ni, ka­pa­ci­te­ti vje­ro­jat­no ne­će bi­ti do­volj­ni da za­do­vo­lje zah­tje­ve tr­ži­šta te će se vje­ro­jat­no ubr­zo ići i u no­ve inves­ti­ci­je.

Sa­mu sve­ča­nost za­vr­šet­ka pro­jek­ta ula­ga­nja u va­ra­ždin­sku tvrt­ku uve­li­čao je i no­vi mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta, Dar­ko Hor­vat, ko­jem je ovo bio je­dan od pr­vih te­ren­skih jav­nih nas­tu­pa na­kon pre­uzi­ma­nja duž­nos­ti pri­je mje­sec da­na. Mi­nis­tar je tom pri­go­dom is­tak­nuo da su ovaj pro­jekt i tvrt­ka Mac­hi­per opre­ma pri­mjer iz­ra­zi­to us­pješ­ne pri­ja­ve i pov­la­če­nja sred­sta­va iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je.

Pri­mjer os­ta­li­ma

“Mo­ram po­hva­li­ti ad­mi­nis­tra­ci­ju ove tvrt­ke jer su u vr­lo krat­kom ro­ku od otva­ra­nja na­tje­ča­ja bi­li pot­pu­no sprem­ni za tu apli­ka­ci­ju i se­dam mi­li­ju­na ku­na si­gur­no je doš­lo u do­bre ru­ke”, ko­men­ti­rao je mi­nis­tar Hor­vat. Do­dao je da su za us­pješ­nost sva­kog EU pro­jek­ta bit­na ba­rem tri fak­to­ra, a za što je va­ra­ždin­ska tvrt­ka ogled­ni pri­mjer. Pr­vi je da pos­to­ji tvrt­ka ko­ja je u pot­pu­nos­ti sprem­na za pro­jekt,a tre­ba­ju i do­bri kon­zul­tan­ti te od­go­vor­nost jav­nih služ­bi. Za­klju­čio je da će ovaj us­pje­šan pri­mjer bi­ti pre­zen­ti­ran po­du­zet­ni­ci­ma ši­rom Hr­vat­ske.

JE­DAN OD NAJ­VE­ĆIH KU­PA­CA NAM JE AME­RIČ­KA

TVRT­KA DIEBOLD, KO­JA SE VI­ŠE OD 150 GO­DI­NA BA­VI IZ­RA­DOM SE­FO­VA, BAN­KO­MA­TA I DRU­GE OPRE­ME ZA BAN­KE

VJE­RAN ŽGANEC ROGULJA/PIXELL

Goran Gr­gić, di­rek­tor i suv­las­nik va­ra­ždin­ske me­ta­lur­ške tvrt­ke Mac­hi­per opre­ma

V.Ž.R./PIXELL

Va­ra­ždin­ski li­mo­vi iz­vo­ze se u SAD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.