Mla­ki po­ku­šaj vra­ća­nja iz­gub­lje­nog po­vje­re­nja

Za­šti­ta pri­vat­nos­ti SAD i EU usko­ro pot­pi­su­ju spo­ra­zum

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - TO­MIS­LAV OHAREK

I UZ RE­FOR­ME SAD I DA­LJE IMA ŠI­RO­KE OV­LAS­TI ZA MA­SOV­NO PRI­KUP­LJA­NJE PO­DA­TA­KA

Max Sc­hrems

ak­ti­vist

Sus­tav, “EU-US Pri­vacy Shi­eld”, ko­ji tek tre­ba bi­ti for­ma­li­zi­ran, za­mi­je­nit će sus­pen­di­ra­ni “Sa­fe Har­bo­ur”

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ne­će ok­li­je­va­ti sus­pen­di­ra­ti no­vi europskoamerički sus­tav za­šti­te pri­vat­nos­ti ako sa­daš­nja ili no­va ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­će po­što­va­ti pra­vi­la.

“Sus­pen­di­rat će­mo ga i to do­is­ta mis­li­mo”, re­kao je je­dan europ­ski duž­nos­nik no­vi­na­ri­ma u Bruxel­le­su pri­li­kom pred­stav­lja­nja do­go­vo­ra pot­kraj ve­lja­če, jav­lja EUob­ser­ver.

No­vi sus­tav, “EU-US Pri­vacy Shi­eld”, ko­ji tek tre­ba bi­ti for­ma­li­zi­ran, za­mi­je­nit će sus­tav “Sa­fe Har­bo­ur” ko­ji je Sud Eu­rop­ske uni­je 6. lis­to­pa­da 2015. u pred­me­tu Sc­hrems pro­gla­sio ne­va­že­ćim na­kon ot­kri­ća o ma­sov­nom ame­rič­kom nad­zo­ru. Sus­tav je u 15 go­di­na ko­ris­ti­lo go­to­vo 4000 ame­rič­kih tvrt­ki. Sud je upo­zo­rio na rizik “za­di­ra­nja ame­rič­kih jav­nih vlas­ti u te­melj­na pra­va” gra­đa­na EU pri­li­kom obra­de nji­ho­vih po­da­ta­ka u SAD-u.

Vra­ća­nje po­vje­re­nja

“Sa­da po­či­nje­mo pro­vo­di­ti europskoamerički sus­tav o za­šti­ti pri­vat­nos­ti. Na obje stra­ne Atlan­ti­ka ra­di se na osi­gu­ra­va­nju pot­pu­ne za­šti­te osob­nih po­da­ta­ka gra­đa­na te na sprem­nos­ti na iz­a­zo­ve di­gi­tal­nog do­ba. Ok­vir će pri­mje­nji­va­ti po­du­ze­ća, a mi će­mo bi­ti u sva­kod­nev­nom kon­tak­tu ka­ko bi se osi­gu­ra­la naj­bo­lja mo­gu­ća pri­pre­ma. Unu­tar EU-a i di­ljem svi­je­ta nas­to­jat će­mo os­na­ži­ti po­vje­re­nje u in­ter­net. Sa­mo na te­me­lju po­vje­re­nja mo­že­mo osi­gu­ra­ti na­šu di­gi­tal­nu bu­duć­nost”, re­kao je tim po­vo­dom pot­pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je An­drus An­sip.

“Za­šti­ta osob­nih po­da­ta­ka moj je pri­ori­tet, ka­ko na ra­zi­ni EU-a ta­ko i na me­đu­na­rod­nom pla­nu. Europskoamerički sus­tav za za­šti­tu pri­vat­nos­ti sna­žan je no­vi ok­vir, ko­ji se te­me­lji na stro­goj pro­ved­bi pro­pi­sa i nad­zo­ru, bo­ljim mo­guć­nos­ti­ma do­bi­va­nja prav­ne za­šti­te za po­je­din­ce te, pr­vi put, pi­sa­nim jam­s­tvi­ma ame­rič­kih part­ne­ra o ogra­ni­če­nji­ma i za­štit­nim mje­ra­ma u po­gle­du pris­tu­pa ti­je­la jav­ne vlas­ti osob­nim po­da­ci­ma zbog na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti”, ka­za­la je eu­rop­ska po­vje­re­ni­ca za pra­vo­su­đe Ve­ra Jo­uro­va.

Na­ime, Wa­shin­g­ton je pr­vi put dao put pi­sa­na jam­s­tva da će se na pris­tup ame­rič­kih ti­je­la jav­ne vlas­ti europ­skim po­da­ci­ma zbog po­tre­ba ve­za­nih uz na­ci­onal­nu si­gur­nost pri­mje­nji­va­ti jas­na ogra­ni­če­nja, za­štit­ne mje­re i nad­zor­ni me­ha­niz­mi. Jam­s­tva su objav­lje­na u Sa­vez­nom re­gis­tru SA­Da, a pot­pi­sa­li su ih ame­rič­ki dr­žav­ni taj­nik John Ker­ry, mi­nis­tri­ca tr­go­vi­ne Pen­ny Prit­zker i po­vje­re­ni­ca Sa­vez­ne ko­mi­si­je za tr­go­vi­nu Edith Ra­mi­rez.

“Sa­da kad je pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma pot­pi­sao Za­kon o prav­noj za­šti­ti, ko­jim se gra- đa­ni­ma EUa jam­či os­tva­re­nje pra­va o za­šti­ti po­da­ta­ka pred ame­rič­kim su­do­vi­ma, pred­lo­žit će­mo i pot­pi­si­va­nje krov­nog spo­ra­zu­mu iz­me­đu EUa i SAD-a o za­šti­ti po­da­ta­ka ko­jim se pru­ža­ju za­štit­ne mje­re za pri­je­nos po­da­ta­ka za po­tre­be pro­ved­be za­ko­na. Za­hva­lju­ju­ći ja­kim za­štit­nim mje­ra­ma Eu­ro­pa i SAD mo­gu vra­ti­ti po­vje­re­nje u tran­sa­tlant­ski pri­je­nos po­da­ta­ka”, do­da­la je.

Nez­nat­na po­bolj­ša­nja

Ko­mi­si­ja će ko­nač­nu od­lu­ku o sus­ta­vu do­ni­je­ti na­kon kon­zul­ta­ci­ja s od­bo­rom sas­tav­lje­nim od pred­stav­ni­ka dr­ža­va čla­ni­ca i na­kon što do­bi­je miš­lje­nje ti­je­la za za­šti­tu po­da­ta­ka u EU-u.

Aus­trij­ski ak­ti­vist Max Sc­hrems oci­je­nio je, pak, da no­vi sus­tav do­no­si tek nez­nat­na po­bolj­ša­nja. Upo­zo­ra­va da SAD i da­lje ima ši­ro­ke ov­las­ti za ma­sov­no pri­kup­lja­nje po­da­ta­ka una­toč ne­kim re­for­ma­ma u tom po­gle­du.

To, po ame­rič­koj vla­di, uklju­ču­je “suz­bi­ja­nje odre­đe­nih ak­tiv­nos­ti stra­nih si­la; bor­bu pro­tiv te­ro­riz­ma; bor­bu pro­tiv ši­re­nja na­oru­ža­nja; ki­ber­ne­tič­ku si­gur­nost; de­tek­ci­ju i suz­bi­ja­nje pri­jet­nji za SAD ili sa­vez­nič­ke oru­ža­ne sna­ge; i bor­bu pro­tiv pri­jet­nji tran­s­na­ci­onal­nog kri­mi­na­la, uklju­ču­ju­ći iz­bje­ga­va­nje sank­ci­ja.”

EUROPSKOAMERIČKI SUS­TAV ZA ZA­ŠTI­TU PRI­VAT­NOS­TI SNA­ŽAN JE NO­VI OK­VIR

Ve­ra Jo­uro­va

po­vje­re­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.