Za Por­to Mon­te­ne­gro još 35 mil. eura

Po­če­la je grad­nja Re­gent Ho­tel Re­si­den­ce­sa u naj­ve­ćoj cr­no­gor­skoj ma­ri­ni

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ra­do­vi na iz­grad­nji no­vog stam­be­no­pos­lov­nog objek­ta Re­gent Ho­tel Re­si­den­ces u na­utič­ko­tu­ris­tič­kom na­se­lju Por­to Mon­te­ne­go u Tiv­tu iz­vo­de se pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, pri­op­će­no je iz kom­pa­ni­je Adri­atic Marinas ko­ja re­ali­zi­ra taj pro­jekt.

“Proš­log vi­ken­da be­to­ni­ra­na je pr­va od ukup­no če­ti­ri fa­ze te­melj­ne plo­če objek­ta “A“. Sa 80 lju­di ko­ji ra­de na gra­di­li­štu i 50 mje­ša­li­ca sa be­ton, utro­še­no je 485 ku­bi­ka be­to­na, a s ovim ho­tel­skos­tam­be­nim objek­tom kom­pa­ni­ja Adri­atic Marinas uš­la je u no­vu fa­zu iz­grad­nje na­utič­kog na­se­lja u Tiv­tu”, re­kao je glas­no­go­vor­nik Por­to Mon­te­ne­gra Da­ni­lo Ka­le­zić. Re­gent Ho­tel Res­ti­ci­je si­den­ces gradi se sa sje­ver­ne stra­ne zgra­de luk­suz­nog ho­te­la Re­gent, na ur­ba­nis­tič­koj par­ce­li gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne od pri­bliž­no 13.000 če­tvor­nih me­ta­ra, a za­miš­ljen je kao svo­je­vr­s­ni nas­ta­vak tog ho­te­la. To zna­či da će kup­ci sta­no­va u no­voj zgra­di su­dje­lo­va­ti u tzv. ho­tel­skom ren­tal­po­olu ho­te­la Re­gent, pa će se i ti sta­no­vi mo­ći iz­da­va­ti pre­ko ser­vi­sa ho­te­la Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro. Ukup­na vri­jed­nost inve- iz­no­si 35 mi­li­ju­na eura, a oče­ku­je se da će zgra­da bi­ti za­vr­še­na do lje­ta 2017. go­di­ne.

No­va zgra­da imat će 94 apart­ma­na, ko­ji će bi­ti oprem­lje­ni kao ho­tel­ske je­di­ni­ce, kao i niz pros­to­ra za ma­le po­du­zet­ni­ke.

Sre­diš­nje obi­ljež­je no­vog objek­ta bit će ure­đe­no dvo­ri­šte za vlas­ni­ke ho­tel­skih stam­be­nih je­di­ni­ca, s pal­ma­ma i dru­gim bilj­ka­ma, ka­fi­ćem, te čak tri ba­ze­na od ko­jih će je­dan, otvo­re­ni, du­ži­ne 25 me­ta­ra bi­ti za­gri­ja­van, što će omo­gu­ći­ti nje­go­vo ko­riš­će­nje ci­je­le go­di­ne. Zgra­da će po­seb­nom pje­šač­kom pro­la­zom, na­mi­je­nje­nim gos­ti­ma ho­te­la, bi­ti po­ve­za­na sa su­sjed­nim objek­tom ho­te­la Re­gent.

PD

Stam­be­no-pos­lov­ni objekt u Tiv­tu imat će 94 apart­ma­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.